Supportstugor

Här finns frågor och svar från supportstugorna om ny studieavgiftshantering. Inbjudan till supportstugor finns i kalendern på ladok.se.

Supportstuga 2023-03-13

Fråga Svar
I dokumentkonfigurationen kan man bara välja en logotyp. Kommer det att komma så man kan välja både svensk och engelsk (som det är i de andra dokumentkonfigurationerna)? Detta kommer under våren.
Vid vilken tidpunkt skickas uppgifter om studentens betalning till Migrationsverket? Är det när fakturan är markerad som betald i Ladok eller är det när betalning läggs in på kurserna? I ny studieavgiftshantering skapas fakturor för den yttersta kurspaketeringen (dvs. Program). Migrationsverket får uppgifter från Ladok så fort fakturan är reglerad via betalning eller stipendium eller undantag.

I ny studieavgiftshantering finns ingen manuell hantering av kurser inom ett program. Registreringsspärren som har med studieavgiften att göra lyfts automatiskt så fort fakturan är reglerad för de kurser som har startdatum inom fakturans studieavgiftsperiod. Om student efter reglerad faktura kan registrera sig eller ej beror på om det finns andra registreringshinder och om lärosätet har öppnat för registrering.

Student kan ju få in antagning till program i Ladok (utan att bli antagen till några kurser). När studenten betalar fakturan för sitt ”tomma” program – går det information om betalningen till Migrationsverket då eller väntar Ladok på kursantagningarna innan informationen går iväg? Migrationsverket får uppgifter från Ladok så fort fakturan är reglerad via betalning eller stipendium eller undantag, även om programmet inte innehåller några ingående kurser och är ”tomt”.
om vi kommer på att vi vill ändra inställningarna för mailavisering (dvs klicka i eller ur någon plopp eller ändra antal dagar någonstans) – var slår den nya inställningen igenom? Påverkar det…
1) alla ”aktiva” fakturor
2) bara fakturor som skapas efter ändringen
3) bara utbildningstillfällen som aktiveras efter ändringen?
4) eller…?
Alternativ 4 är rätt svar.

I samma stund som ändring av avisering görs gäller ändringen både för aktiva och inaktiva fakturor. Ändringen gäller bara fakturor med studieavgiftsperiod som inte är passerad.

När det gäller inaktiva fakturor: Visserligen skickas inte aviseringar till inaktiva fakturor, men om en faktura återaktiveras kommer den ändring som gjordes i ”Inställningar” att gälla även för en sådan återaktiverad faktura.


Däremot kan det för en viss faktura bara gå ut en avisering av varje typ, t.ex. kommer ”Påminnelse före sista betalningsdag” bara skickas en gång och då med de inställningar som gällde när den aviseringen skickades ut.

Om önskemål finns att använda andra ref nr på fakturan än de som genereras i Ladok, hur får vi in dem på resp faktura? Idag kan en handläggare bara ändra manuellt per faktura. Om behov finns så får vi titta på en smidigare lösning för detta.
Vi testade att göra ett tillfällesbyte på program, både efter uppehåll och efter att kommit tillbaka från avbrott. Funkar bra och ett ”block” till med studieavgifter för det nya programtillfället kommer upp både för personal och student.

Vore det inte bra om det senaste kommer överst? Eftersom det är mest aktuellt och det därmed är de fakturorna som studenten inte får missa och handläggaren ska lägga betalningsnoteringar på.

Ordningen som detta visas är kronologisk med tidigare längst upp och nyare längre ner. Detta kommer att gälla framöver, men vi har noterat ert förslag och tar med oss det i framtida utvecklingsarbete.
Innehåller IO/BI objekt information om nya studieavgiftsbetalningen?
Kan ni ta det igen, vilka deadline som gäller för kommande fakturor, dvs faktura 2,3, osv 10 januari inför studier en vårtermin
10 augusti inför studier en hösttermin
Hur ser man att en faktura är inaktiverad? I vyn för studieavgiftshantering per student blir en faktura grå när den inaktiveras

I studieavgiftshantering – hantera flera (dvs. sökvyn för fakturor) kan sökparametern ”Inaktiva fakturor” användas

Vilken sorts support kan man få efter att systemstödet gått live? Supportstugor är planerade för tre måndagar framöver kl.13-14:
20 mars, 27 mars, 3 april. Efter påsk blir det troligen fler supportstugor.
Vad händer om en student antas manuellt av institutionen, skapas en faktura då? Ja, det skapas faktura/fakturor om:

  • det är den yttersta kurspaketeringen
  • kurspaketeringen är studieavgiftsbelagd
  • lärosätet har aktiverat ny hantering innan studenten antas
  • det är 2007 års studieordning
  • studenten vid kurspaketeringens startdatum är studieavgiftsskyldig
Hur gör man vid manuell antagning i Ladok till vissa program om man INTE vill att fakturor ska skapas till just dessa? Om utbildningstillfället är ytterst och ny hantering är inaktiverat då antagningen sker kommer Ladok inte att skapa faktura/fakturor

Supportstuga 2023-03-06

Fråga Svar
Finns det några planer för att utveckla utdatan av studieavgifter och i så fall vad? Vi vill gärna kunna använda den för att göra utfördelning av studieavgifter på ett smidigt sätt Arbete med utdata pågår.
Kommer det att synas skäl till återbudet i Ladok? Dvs ”ej betalat” eller liknande. Skälet vid masshantering av återbud blir ”Uteblev”
Om det bara står ”återbud” i NyA så får inte sökande korrekt info om varför de är strukna. Handläggare på Contact Center eller u/h ser i så fall inte heller det riktiga skälet till strykningen. Om återbud läggs genom masshantering i Ladok har studenten fått mejl om att de ska logga in i Ladok för studenter. I det mejlet har studenten fått information om hur de kan betala sin studieavgift så att de inte förlorar sin plats på utbildningen, och de har troligen även fått ett påminnelsemejl om att de fortfarande inte har betalat sin studieavgift. För studenten är det då naturligt att ta kontakt med lärosätet vid eventuella frågor.
Hur ser vi vilka mejl som skickats ut (till studenterna) med Avisering av första faktura/följande faktura, Påminnelse före sista betalningsdag samt Påminnelse efter sista betalningsdag med ny sista betalningsdag före avstängning? Och hur ser vi när mejlen skickats ut? I historikloggen visas:

 • vilken avisering som har skickats
 • vid vilken tidpunkt handläggaren har valt att skicka aviseringen
 • till vilken e-postadress aviseringen har skickats
Och gällande mejlet om ”Påminnelse med ny sista betalningsdag före avstängning” – skickas det till studenter som aldrig påbörjat utbildning vid lärosätet? Är det i så fall rätt att kalla det avstängning (om de aldrig påbörjat)? Denna avisering går endast ut till studenter som har påbörjat sin utbildning, dvs. om skickad faktura inte är helt betald och om den skickade fakturan är faktura #2 eller framåt.
Vem står som avsändare i aviseringarna? Kan det anpassas och i så fall hur? Exempel på avisering till student.

Både i ämnesraden och i mejltexten framgår lärosätets namn

I dagsläget kan aviseringarna inte anpassas.

Finns det möjlighet till utskick av fakturor genom oberoende mailserver (Outlook) istället för att studenter får det från no-reply@ladok.se Studenter använder sig flitigt av reply funktionen, även längre in i sina studier.

Vi bifogar info och dokument nu.

Nej, vi har inte några sådana planer.
Hur lätt är det att lägga upp och ta bort information på studentsidan i länkar etc.? Information kan läggas upp i Ladok för studenter via ”Lokala texter”. Prata med lokal kontaktperson på ditt lärosäte om detta. (Det är inte särskilt svårt.)
I Ladok för studenter:
Hur funkar det för student som antagits med villkor till flera lärosäten? Kan hen då den loggar in i Ladok student växla mellan lärosäten i högermenyn?
Ja, studenten kan växla mellan lärosäten i menyn.
Hur ser det ut för en sådan student, är det ändå tydligt vilket lärosätes sida den är inne på då hen tittar på fakturor och information? Vore intressant att se hur det ser ut/veta hur det funkar. I Ladok för studenter finns alltid lärosätets logotyp längst upp. Dessutom finns lärosätets uppgifter på fakturan och betalningsbekräftelsen.
Fakturanummer:
Varför förekommer olika begrepp i Ladok student? I själva fakturan står Reference no., men i översikten/vyn där studenten ser samtliga fakturor står Invoice no. Bör det inte vara samma benämning på dessa?Viktigt (vid t ex återbetalning) att fakturanummer inte dyker upp igen, utan är unika. Fundering kring varför de är så korta? Är dessa bara exempel, kommer de vara längre/annorlunda i produktion?
Vi kommer att rätta till reference number.

Varje fakturanummer är unikt och det är därför de första som skapas har 4 siffror. Om 20 år kommer numren att vara längre. Vi har medvetet valt att inte börja löpnummerserien på för långa nummer då det i framtiden skulle kunna bli väldigt långa nummer.

Finns det planer på att lärosätet ska kunna ändra hur referensen ser ut på fakturorna tex att vi vill att referensen ska börja med HS och sedan ett löpnummer? Idag kan ni bara ändra manuellt per faktura. Om behov finns så får vi titta på en smidigare lösning för detta.
Återbetalning:
Varför ändras inte status på fakturan till återbetald? (Inte heller i lista/vid utsökning)
Ser studenten något om återbetalning? Kommer status att ändras?
Studenten ser inget om återbetalning i Ladok för studenter. Det beslutet måste lärosätet hantera utanför Ladok i dagsläget.

Återbetalning kan göras av olika skäl och lärosätet vill ibland att studenten ska kunna registrera sig på kurser trots att återbetalning har gjorts (t.ex. pga för stor inbetalning).

I de fall studenten INTE ska kunna registrera sig vid en återbetalning måste handläggaren se till att det finns ett avbrott, studieuppehåll osv, som visas i Ladok för studenter.

Uppföljning gällande återbetalning, det går alltså inte söka ut alla som fått en återbetalning? Det går ju idag och används frekvent Vi jobbar med frågan om återbetalning och uppföljning, är ju viktigt att det blir korrekt där.
Går det att få med anteckning/notering i exporterad csv-fil?
Går det att få med organisation som kolumn i översikten av studieavgiftsskyldiga studenter?
Nej, inte i dagsläget. Beskriv gärna behovet

Nej, inte i dagsläget. Beskriv gärna behovet

Skulle det komma en spärr som gör att student inte kan få in Betald på mer hp än den faktiskt betalat för? (om student på något sätt får in mer än förväntat antal hp i sin programtillfällesstruktur) Ja, arbete med omfattningsbegränsning pågår och kommer inom kort.
I Ladok vägledning står att:

”Systemaktivitet för studentbehörighetsprofil

För att studenterna ska kunna se informationen i fliken för studieavgifter behöver systemaktiviteten Student-studieavgifter: Läsa information läggas till i behörighetsprofilen för dessa studenter.”

Vi har en behörighetsprofil som är samma för alla studenter.

Är det möjligt att begränsa så att fliken ”Studieavgifter” bara visas för berörda/”dessa” studenter? Nej, begränsning är inte gjord. Vi visar all information för alla studenter, men de som inte är betalningsskyldiga kommer inte att se några fakturor
Om man väljer åtgärden Hel inbetalning så blir det så här i loggen: (Inbetald summa 0)

Varför står det 0 på inbetald summa? Borde vara 67 000 kr eftersom hela är inbetald?

Åtgärden Hel inbetalning är ett beslut som lärosätet fattar om att fakturan är betald. Exakt uppgift om hur mycket som är betalt finns inte i Ladok utan bara i Ekonomisystemet.

Exempel:
Studieavgiften är 67 000. Studenten har betalat in 66 600 och lärosätet anser att det är okej med en differans på +-500 för att hela studieavgiften ska anses vara betald. Lärosätet väljer då att notera beslut om hel inbetalning. Hinder mot registrering på grund av obetald studieavgift tas därmed bort för studieavgiftsperioden.

Om man däremot väjer åtgärden Inbetalning och skriver in ett belopp så blir det så här i loggen: (Inbetald summa 67 000)

Termerna  ”summa” och ”belopp” är för mig synonymer…

Inbetald summa = totalt inbetalt på denna faktura (summering av ev. delbetalningar)

Inbetalt belopp = det som betalats in i aktuell post

Åtgärden Inbetalning gör det möjligt för handläggaren att i Ladok notera de exakta belopp som studenten betalar in. Flera inbetalningar kan göras för att täcka studieavgiften för en och samma faktura (30 000 dag 1; 30 000 dag 2; 7 000 dag 3). Varje inbetalning visas i loggen som en egen händelse.

 • Dag 1 är Inbetalt belopp 30 000 och Inbetald summa 30 000.
 • Dag 2 är Inbetalt belopp 30 000 och Inbetald summa 60 000.
 • Dag 3 är Inbetalt belopp 7 000 och inbetald summa 67 000

Hinder mot registrering på grund av obetald studieavgift tas inte bort förrän inbetald summa har uppgått till minst 67 000.

När man har en faktura och loggar in i Ladok för studenter så ser det ut så här: (Check your tuition fee)

När fakturan är betald så försvinner den länken så de handlar ju bara om fakturan. Borde det stå något om ”invoice” istället? Det är nog det studenterna letar efter….

Rubriken ”Check your tuition fee” är avsiktligt generell eftersom vissa lärosäten kanske väljer att inte kalla fakturan för ”invoice”
Gäller förfallodatum 1 juni och 1 dec för alla studenter som antas till studier (nya och befintliga)?

För nybörjare:

 • 1 juni och 1 december, om studentens antagning kommer till Ladok minst 10 dagar före dessa datum (t.ex. via antagningsomgång MASTERHT/VT eller IKHT/VT eller ST).
 • Om studentens antagning kommer till Ladok 9 dagar före dessa datum eller efter dessa datum (t.ex. vid reservantagning eller via antagningsomgång HT eller VT eller någon lokal omgång) blir sista betalningsdag 10 dagar från datum för skickad faktura.

För ”fortsättare”:

 • Sista betalningsdag blir 10 augusti eller 10 januari om lärosätet skickar ut dessa fakturor minst 10 dagar före dessa datum, annars blir det 10 dagar från datum för skickad faktura

Exempel: 

Antagningsomgången är ST2023 och har urval 24 april 2023. Utbildningstillfällets studieavgiftsperiod #1 startar 10 juli 2023, varken under HT eller VT och sista betalningsdag kommer då att räknas fram utifrån höstterminen. Man får då 1 juni 2023 som sista betalningsdag i ’Aktivering av utbildningstillfällen’.

 

Antagningsomgången är HT2023 och urval 2  sker 25 juli 2023. Utbildningstillfällets studieavgiftsperiod #1 startar 28 augusti 2023, dvs. inom HT och sista betalningsdag kommer då att räknas fram utifrån höstterminen. Man får då 1 juni 2023 som sista betalningsdag i ’Aktivering av utbildningstillfällen’. Eftersom 1 juni 2023 har passerat när antagningarna överförs till Ladok blir sista betalningsdag för den enskilda studentens faktura 10 dagar framåt i tiden från datum för skickad faktura. Om fakturan skickas till student 27 juli kommer sista betalningsdag bli 6 augusti 2023 på studentens faktura.

 

Är det samma förfallodatum för studenter som antagits till fristående kurser som för programstudenter? Ja
Om en student har antagits till fristående kurser som söktes fel och borde egentligen ha sökts inom programmet, hur gör man om fakturan så att studenten istället för att få t.ex. 3 kursfakturor, får 1 programfaktura? Det händer då och då med våra befintliga studenter att de söker kurserna de ska gå fel. Om studenten är antagen till ett program så finns fakturor skapade för alla terminer för det programmet. Skulle ingående kurser sökas som fristående så skapas fakturor för fristående kurs. Då kan kurserna flyttas in i programmets struktur av en administratör på lärosätet.  I samband med att de fristående kurserna flyttas in i plan tas de tillhörande fakturorna automatiskt bort eftersom kursen inte längre är ytterst.
När är det lämpligt att ta bort faktura och när är det lämpligt att inaktivera en faktura? Ta bort faktura:

 • behöver användas ytterst sällan
 • innebär att fakturan är borta och den kan inte återskapas på annat sätt än att en ny antagning till senare del görs
 • innebär att studenten KAN registrera sig på utbildning utan att behöva betala under fakturans studieavgiftsperiod
 • fakturan syns inte längre för studenten i Ladok för studenterDen nya hanteringen tar oftast automatiskt bort de fakturor som inte längre är relevanta. Manuell åtgärd ”Ta bort faktura” behöver användas ytterst sällan och bara då en transaktion finns på fakturan och där studentens antagning eller studenten själv inte längre är aktiv t.ex. återbud på utbildning. Transaktionen behöver tas bort innan åtgärden ”Ta bort faktura” kan väljas.

Inaktivera faktura:

 • innebär att fakturan inte per default kommer med vid en utsökning. Handläggaren har nytta av detta eftersom risken försvinner att fakturor som inte borde skickas slinker med vid massutskick.
 • innebär att studenten INTE kan registrera sig på utbildning under fakturans studieavgiftsperiod
 • fakturan syns inte längre för studenten i Ladok för studenter.”Inaktivera faktura” behöver användas då det är osäkert när/om studenten kommer att bli aktiv igen, t.ex. vid avbrott och studieuppehåll. Dessutom behöver ”inaktivera faktura” användas vid ett tillfällesbyte så att studieavgiftsperioder/fakturor inte ligger dubbelt på det gamla och det nya tillfället.
Vad visas i Ladok för studenter när faktura tas bort eller när den inaktiveras? Fakturan visas inte i Ladok för studenter när handläggaren i sin vy har valt att ta bort fakturan eller har valt att inaktivera fakturan

Supportstuga 2023-02-27

Fråga Svar
Kan man/kommer det finnas möjlighet att söka fram en grupp utifrån personnummer på samma sätt som med referensnummer? Nej
Kommer det gå att lägga in stipendier på flera studenter samtidigt, t ex på samma sätt som Masshantera skick faktura/hel inbetalning? Inget som är planerat just nu.
Kommer den ”gamla” studieavgiftsfunktionen att finnas kvar, och om ja hur länge? Ja, den tidigare hanteringen kommer att finnas kvar tills vidare. Något beslut om hur länge har ännu inte fattats.
Är det möjligt att i fakturan ändra rubrikerna under Education och Description? T ex är Instalment ett ord som kan leda till förvirring eftersom studenterna även kan göra flera mindre instalments på en och samma faktura (mycket vanligt om de betalar med kort och har en maxgräns per överföring). Vi har ändrat i fakturan så uppgift om delbetalning inte längre visas, i stället så visar vi omfattningen (hp) för studieavgiftsperioden, dvs omfattningen för fakturan.
Om en student har delbetalat, kan vi avisera resterande belopp på något sätt via Ladok? Nej, inte i nuläget.
Kommer nya studieavgiftshanteringen att fungera på individuella tillfällen (ifall man utgår från en kurs som är aktiverad)? Jag får det inte att funka nu.
Ni får gärna ge exempel på när man använder funktionen ”Ny studieavgiftsperiod” för en specifik kurs. Är det bara när uppgiften saknas eller vad är er tanke med denna funktion? Hanteringen föreslår 1 faktura/termin, vill man dela upp betalningen och ha fler fakturor så måste man lägga in ny studieavgiftsperiod manuellt. De första 30 hp på utbildningen (oftast termin 1) går inte att dela upp i fler fakturor.
Man kan ändra alla uppgifter förutom beloppet på den studieperiod som redan är inlagd. Om man manuellt lagt till studieperiod då kurstillfället var i status ”Påbörjad” ändras de manuellt inlagda uppgifterna när man sätter tillfället i komplett, ska det vara så? Ja, om informationen ändras i utbildningsinformation så kommer uppgifterna i studieavgiftshanteringen ändras, oavsett status. Dock sker ingen ändring om det finns antagna studenter på tillfället.
Varför ändras inte tillståndet på kursen då man lagt in ”Återbetalt” på hela beloppet (för en termin)? Återbetalning kan göras av olika skäl, därför måste handläggaren själv fatta beslut om övriga åtgärder t.ex lägga in avbrott, studieuppehåll osv, vilket kommer att speglas i kurstillfällets tillstånd.
Det händer att en student betalar in ett för litet belopp (t.ex. en eller några hundralappar), men att vi ändå vill godta detta och registrera studieavgiften som betald. Går det att på ngt sätt registrera studieavgiften(fakturan) som betald utan att behöva knappa in fel summa på inbetalt belopp? Ja, det går att markera en faktura med åtgärden ’Hel inbetalning’ för att lyfta studieavgiftsspärren. Det är samtidigt möjligt att göra en anteckning om inbetalningen.
I dagsläget så tillåter vi delbetalning av studieavgift för en del studenter från och med termin två och framåt. Till exempel om en studentens termin är uppdelad i två block(de läser 15p under första blocket och 15 i andra blocket). De betalar halva studieavgiften innan block 1 börjar och nästa halva innan block 2 börjar. Har ni några tips på hur vi kan hantera detta upplägg i den nya hanteringen? Då behöver ni korrigera studieavgiftsperioderna i vyn ’Aktivering av utbildningstillfällen’. Observera att detta måste ske innan det finns antagna studenter på det yttersta utbildningstillfället, och att den första fakturan måste ha en omfattning på minst 30 hp.
Hur funkar det när det gäller omregistrering på en kurs som en student redan har betalat för, kommer det att vara möjligt för en student att omregistrera sig på samma kurskod utan att vi behöver lägga in undantag? Ja, studenten kommer att kunna registrera sig utan att ni behöver göra något.
Skulle det komma en spärr som gör att student inte kan få in Betald på mer hp än den faktiskt betalat för? (om student på något sätt får in mer än förväntat antal hp i sin programtillfällesstruktur) Ja, vi arbetar med en omfattningsbegränsning. Beräknas att komma

Supportstuga 2023-02-20

Fråga Svar
Stämmer det att det är endast möjligt att lägga in en anteckning under åtgärd och att det sedan visar sig under Historik? Nej, det finns nu också möjlighet att lägga in en generell anteckning
Finns det nån annan möjlighet till att skriva anteckningar? Det finns nu möjlighet att lägga in en generell anteckning
Hur många tecken kan man skriva i en anteckning? 1000 tecken
På vårt lärosäte får programstudent göra tidigt avbrott på en ingående kurs och byta till en annan ingående kurs. Men om bytet sker så sent att det blir tal om avbrott måste studenten betala både för kurs med avbrott och den kurs som studenten byter till. Byte av ingående kurs kommer att kunna hanteras med hjälp av det takvärde för registrering som nu utvecklas för att förhindra att en student betalar för en viss studieavgiftsperiod och i den perioden registrerar sig på fler hp än vad perioden omfattar.

Till takvärdet räknas kurs med avbrott, men inte kurs med tidigt avbrott/återbud/omregistrering.

Hur aktiverar man ny hantering på en utbildning med omfattning 30 hp som går på 50% över två terminer?

Om utbildningstillfället är 30 högskolepoäng (hp) eller mindre måste ”studieavgifter första delbetalning” ha samma belopp som ”studieavgifter total avgift” oavsett utbildningstillfällets takt.

Om utbildningstillfället överstiger 30 hp och lärosätet väljer att ta betalt genom flera delbetalningar, ska ”studieavgifter första delbetalning” ha ett belopp som minst omfattar utbildningstillfällets första 30 hp. ”Studieavgifter första delbetalning” ska ha samma pris per hp som ”studieavgifter total avgift”. Se två exempel nedan:

Exempel 1
Magister i språkvetenskap, 60 hp, 50%, 87 000 kr
Om studieavgiften är angiven enligt ovan beskrivning kommer det i ”Aktivering av utbildningstillfällen” att skapas tre studieavgiftsperioder. Den första kommer att omfatta 30 hp och kosta 43 500 kr. De två efterföljande kommer att omfatta det antal hp per termin som takten anger och kosta 21 750 kr vardera.

Exempel 2
Masterprogram i artificiell intelligens, 120 hp, 100%, 280 000 kr
Om studieavgiften är angiven enligt ovan beskrivning kommer det i ”Aktivering av utbildningstillfällen” att skapas fyra studieavgiftsperioder. Alla perioder kommer att omfatta 30 hp och kosta 70 000 kr.

Finns det nån funktion för att skicka notifikationer till studenter när det skett nån uppdatering av deras fakturor eller studentsida? I dagsläget nej, däremot ser studenten ev ändringar på sin faktura i Ladok för studenter.
Läggs avstängning in automatiskt när en student inte betalar innan förfallodatum i Ladok? Nej, det är ett beslut om avstängning är ett beslut som fattas utanför Ladok.
Går det att ta fram en lista (statistik) som inkluderar studenter som antagits, betalat sin studieavgift och registrerat sig i det nya systemstödet? Vilka funktioner finns det att ta fram statistik? Är det också möjligt att ta fram en lista som inkluderar förutbildningsland i det nya systemstödet? Vi arbetar med utdata och statistik just nu, mer information om detta kommer. Nu går det att ta fram en csv (excel) ur sökvyn), ytterligare funktionalitet kommer. Förutbildningsland kommer inte att tas med.
Finns det en sökfunktion för att ta fram en lista på alla studenter som har skickats/inte skickats påminnelse att betala fakturan? Kan man söka detta på datum? Idag kan ni söka ut alla fakturor som skickats om ni har aktiverat påminnelseavisering går den ut automatiskt default 7 dagar före sista betalningsdag
Är det möjligt att få en notifikation när en student lägger återbud? Eller behöver man dra ut en lista på alla studenter som lagt återbud? Hur drar man ut den listan i sådana fall? Ja, ett meddelande läggs in som handläggaren kan se i den vy där man söker fram fakturor
Vad händer om en student antas och läggs in manuellt i Ladok av institutionen? Skapas en faktura automatiskt när kurserna läggs in i Ladok eller behöver vi skapa en faktura manuellt till den studenten? Hur gör vi det i sådana fall? Fakturor skapas om ni aktiverat utbildningen för ny hantering oavsett om student antas i Ladok eller i NyA.
Har det utvecklats nån funktion eller planeras det utvecklas en funktion för ökad kommunikation mellan Ladok och Migrationsverket? T.ex. så ska vi rapportera till MV när en student lagt återbud. Är det nåt som MV kan gå in och se själva i det nya systemstödet? Ett meddelande från Migrationsverket om vad de kan läsa kommer inom kort gå ut till lokala kontaktpersoner.

Supportstuga 2023-02-12

Fråga Svar
Nu finns det ingen integration mellan Ladok och ekonomisystem. Hur löser vi den manuella ”synkningen” nu i april om vi skickar ut ett stort antal fakturor (1500-2000 st) från Ladok och hur gör vi matcha dessa inbetalningar i Agresso när de väl kommer in? Att lägga in en kundprofil i Agresso en och en låtet hopplöst omständigt. Hur görs detta på ett effektivt sätt? Kan man ta ut listor? Möjlighet att ta ut listor via CSV (excel) är på gång inom kort
Kan vi följa upp alla registrerade betalmärkningar? Vi behöver kunna få ut listor om vilka kategoriera av studenterna som betalat. Alltså se om de har status: faktura, SI, andra stipendier, etc? Går det att göra? Går att se via sök faktura och kunna tas ut via CSV (inom kort).
Hur görs själva inlogget i Ladok innan studenten fått konto vid lärosätet? Är det kontot på universityadmissions som används? Studenten loggar in sig i Ladok med samma användaruppgifter som vid inloggning på universityadmissions.
Hur funkar det med inlogg för de antagna studenterna? Har de tillgång till allt eller bara en lite del? Och hur mycket kan de göra, exempelvis gällande återbud? Studenten har tillgång till allt i Ladok, även återbud (om lärosätet har valt att tillåta det via Ladoks gränssnitt).
I dagsläget ”ägs” en stor andel av kontona på universityadmissions av agenter/ombud Vi har svårt att se att eventuella problem som uppstår med det  skiljer sig från de problem som kan uppstå idag.
Går det att masshantera ändring av sista datum för betalning? Vi vill gärna kunna styra detta per antagningsomgång. I aktivering av utbildningstillfällen:  Det går att ändra sista betalningsdag per utbildningutbildstillfälle, men inte per antagningsomgång. Nuvarande schablondatum skulle kunna anpassas om Migrationsverkets handläggningstider visar sig kräva tidigare sista betalningsdag.
Kan vi lägga till någon information på fakturan eller betalningsbekräftelsen? Vi märkte också att det skiljer sig i informationen på betalningsbekräftelsen om vi förhandsgranskar den under Grunddata – Dokumentkonfiguration och under Studieavgiftshantering – Inställningar. Vi tyckte texten under Dokumentkonfiguration var bra, med tillägget om villkor för studieavgift. Nej, texten går inte att ändra. Text på betalningsbekräftelse är i nuläget så enkel och ren som möjligt för att den ska kunna passa alla lärosäten. 
Går det ut en avisering till studenten gällande betalningsbekräftelse eller syns den bara i Ladok för studenter? Nej, någon sådan avisering går inte ut. Betalningsbekräftelse syns i Ladok för studenter när fakturan är helt betald, studenten får hitta till den vyn på egen hand utan att bli aviserad.
Om återbud via masshantering görs inne i studieavgift. Går den informationen tillbaka till Nya? Ja, om just det förväntade deltagandet inkom från NyA.

Tematräff 2023-02-01

Fråga Svar
Sparas sökparametrarna eller nollställs de? Ja, de sparas i vyn ’Studieavgiftsskyldiga studenter’
Ta ut csv? Ja, möjlighet att ta ut csv från vyn *Studieavgiftsskyldiga studenter’ kommer inom kort
Om studenten behöver ha sin faktura i annan valuta än SEK, kan det skickas ut? Nej
Kan vi lägga in information på fakturan, t ex vad som gäller vid ev återbetalning? Nej, men ni lägga in information om detta i Ladok för studenter, antingen som text eller en länk till information på lärosätets hemsida.
Kan man reducera fakturan för nästa termin med dom 400 kr som överbetalats? Ja, det möjligt, men det sker inte automatiskt.
Ser studenten ifråga att det är överbetalt i Ladok för studenter? Nej
2023-03-17 | Webmaster