Ladok

Utökat stöd för att administrera utbildningssamarbeten

2020-11-12

Ett av målen i Ladokkonsortiets verksamhetsplan för 2020 är att identifiera behoven kring utbildningssamarbeten då funktionaliteten behöver utökas. I september samlades representanter från ett antal lärosäten för att få en bild av behoven. Flera av de behov som kom fram har även framförts i andra processer, exempelvis för utbildning på forskarnivå. De behov som lyftes fram för hantering av utbildningssamarbeten var:

Utannonsering

För anmälningsalternativ som berör flera lärosäten, men där ett lärosäte ansvarar för administrationen, behöver det framgå för de sökande att utbildningen ges i samarbete mellan flera lärosäten. Behovet framförs till UHR.

Antagning

Samtliga berörda lärosäten behöver information om studenters antagning till samarbetstillfället och uppgifter kring studenterna, bland annat studieavgiftsskyldighet. Informationen ska kunna tas emot av Ladok från NyA. Behovet framförs till UHR.

Deltagande

Att studenten deltar i utbildningssamarbete behöver framgå på samtliga berörda lärosäten, inte bara på det lärosätet där aktuellt kurstillfällesdeltagande finns.

Resultat

Medrättande lärare som inte finns vid lärosätet behöver kunna dokumenteras.

Examen

Man önskar en digital process för hela handläggningen av examen som ska utfärdas gemensamt av två eller flera svenska lärosäten. Det finns behov att hämta in utländska meriter direkt i Ladok som underlag för tillgodoräknande. Hantering av ärenden behöver stödja process för gemensam examen. Underlätta för handläggare att ta fram underlag för beslut.

Intyg

Det ska kunna framgå att utbildningen sker inom ett samarbete.

Utdata/Uppföljning

I alla relevanta vyer ska det framgå att ett utbildningstillfälle avser ett utbildningssamarbete och att en student deltar i ett sådant tillfälle. Det ska gå att ta fram vilka utbildningssamarbeten lärosätet medverkar i. Information om gemensam examen ska framgå i utdata och uppföljning.

Grunddata

Dela upp grunddata för lärosätes interna samarbeten respektive samarbeten mellan lärosäten. Det ska gå att ta fram vilka utbildningssamarbeten lärosätet medverkar i.

Tvärfunktionellt

Tillgång till övriga medverkande lärosätens information rörande ett utbildningssamarbete och dess deltagare. Hantera ärenden gemensamt mellan lärosäten.

Dokumentation/vägledning

Beskrivning av hur Ladok kan användas för att hantera utbildningssamarbeten.

Under 2021 kommer utveckling att ske för att förbättra stödet för utbildningssamarbeten, även om inte alla punkter ovan kommer att hinnas med. De områden som ligger först i prioriteringen är deltagande, intyg och dokumentation. Förbättringar inom examen, utdata och uppföljning är också högt prioriterade.