Studieavgifter

Hur du genomför uppgifter

  • Studieavgifter (Power point) 190813
    Beskrivning av delar i systemet som hanterar studieavgiftsbetalning i Ladok, samt exempel på hantering av olika fall (t.ex. hantering vid ändrad studieavgiftsskyldighet för student efter antagning, hantering om studieavgiftsskyldighet för student har ett senare startdatum än kurstillfällets startdatum)
2020-01-13 | Webmaster