Ladok

2019-11-13

Resultaten från studentintervjuerna klara

Under hösten har studenter svarat på enkäter och intervjuats om hur de upplever och använder Ladok. De lärosäten som erbjöds möjlighet att delta i undersökningen var Chalmers tekniska högskola, Karlstad universitet, Karolinska institutet, Röda Korsets högskola och Örebro universitet. Studenterna på dessa lärosäten fick länkar till enkäten och möjlighet att anmäla sitt intresse till att bli intervjuad via videolänk en timme.

Anette Eriksson, Karlstad universitet och verksamhetsexpert i Ladokkonsortiet var en av dem som genomförde undersökningen.

Mer mobilanpassat

– Vi fick in över 100 enkätsvar och det var fler än 100 studenter som ville bli intervjuade. Många av studenterna tyckte att det var roligt att delta och de var också tacksamma för att de fick tillfälle att framföra sina åsikter eftersom de inte har en direkt möjlighet att påverka på annat sätt. Resultaten från enkätsvaren och intervjuerna gav i stort sett samma svar. En del upplevde att det var ett föråldrat gränssnitt men många lyfte fram att det är rent och snyggt så enkelheten ska vi behålla men ändå göra det lite modernare. Ytterligare en sak som återkom var att mobilanpassningen räcker inte och det är många som nämner att de vill ha en app. En annan sak som efterfrågades var möjligheten att få en notis eller meddelande när man kan anmäla sig till en tenta.

Vissa av frågorna baserades på de kravönskemål som redan kommit in från lärosätena för att se om det finns en samsyn kring dessa krav. Resultaten visar att en majoritet av de tillfrågade studenterna vill göra om strukturen så att det blir en tydlig översikt. De tre stora delarna som man vill ska visas tydligt direkt när studenten kommer in i studentgränssnittet är.

  • Aktivitetstillfällen (tentamen)
  • Resultat
  • Registrering

Tydligare översikt

Studenterna vill ha en samlad och tydlig översikt över kommande aktivitetstillfällen och kunna se de aktivitetstillfällen man är anmäld till. Både intervjuerna och enkäten visar också på ett stort behov av förtydligande i studentgränssnittet gällande begrepp och uppställning av kurser och program. Men vill också se en samlad uppställning av avklarade resultat liknande den som finns på antagning.se och en bättre sorteringsordning, på program, kurser inom program, kurser och moduler.

– Nästa steg blir att informera och bearbeta resultaten från undersökningen. Därefter kommer Anders Stenebo, interaktionsdesigner för Ladok, tillsammans med utvecklingsteamen ta fram förslag som vi får testa på studenterna under våren. Vår ambition är att göra studentgränssnittet så bra som möjligt för studenterna, understryker Anette Eriksson.

Några citat från studenterna:

– Kul att ni frågar oss studenter

– Alla tentor på ett ställe

– Föråldrat gränssnitt

– Om ni gör om, behåll renheten och enkelheten

– Vill se resultaten i en samlad lista

– Hyr mig, jag kan göra det bättre

– Lättare att göra avbrott än att anmäla sig till en tenta

– Osäkert om man registrera sig eller inte

2019-09-09

Under september 2019 genomförs intervjuer med studenter över hela Sverige. Syftet är att ta reda på hur studenterna upplever Ladok, vad de uppskattar och vad de vill förbättra.

Anette Eriksson, verksamhetsexpert inom konsortiet, berättar mer om intervjuerna.

Vilka studenter är det ni ska intervjua?

Vi vill ha en så stor variation av studenter som möjligt och ska försöka få tag på både nybörjare, programstudenter, masterstudenter, fristående kursare, doktorander och utbytesstudenter.

Riktar ni er till specifika lärosäten?

– Ja, vi har valt ut 5 lärosäten av olika storlek och med olika utbildningar; det är Örebro universitet, Chalmers tekniska högskola, Röda korsets högskola, Musikhögskolan på Karlstads universitet och Karolinska institutet.

Vilka studenter får delta?

– Vid lärosätena så kommer det att finnas information om möjligheten att tycka till om Ladok och den som vill kan anmäla sitt intresse. Utifrån de anmälningar som kommer in så väljer vi ett antal av dessa så att det blir en bra blandning av studenter. Sammanlagt blir det 25 studenter, 5 studenter per lärosäte.

Hur görs intervjuerna?

– Vi intervjuar studenterna genom videolänk under cirka en timme. Förutom intervjuerna så lägger vi också ut en länk med några korta frågor där alla intresserade studenter på dessa fem lärosäten kan ge feedback på studentgränssnittet.

Utifrån önskemålen och kraven tar vi fram två prototyper.

När intervjuerna väl är gjorda så arrangerar vi studentträffar på respektive lärosäte så att vi får direkt feedback från studenter hur de upplever systemet. Vid dessa träffar kanske det inte är samma studenter som har blivit intervjuade utan vi vill då försöka få in ytterligare synpunkter.

Vilka frågor ställer ni?

– Vilka frågor som ställs i intervjuerna är ännu inte klart men det blir bland annat öppna frågor kring vad de tycker är bra och dåligt. Vissa frågor baseras på de kravönskemål som kommit in från lärosätena för att se om det finns en samsyn kring dessa krav.

Får studenterna någon ersättning?

– De får en biobiljett värd 150 kronor eller 150 kr i ersättning.

Hur används resultaten av intervjuerna?

– De kommer tillsammans med de kravönskemål som inkommit ligga till grund för verksamhetsplanen 2020 och vår förhoppning är att vi kan göra studentgränssnittet mycket bättre under 2020.