Ladok

2019-12-05

Ladokkonsortiet mottog i våras en skrivelse från 10 lärosäten om synpunkter på hanteringen av forskarutbildningen i Ladok. Synpunkterna var formulerade av forskarutbildningsadministratörer från Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Skrivelsen bestod av många olika sorters synpunkter och för att bättre förstå behovsbilden anordnades en träff den 3 september för forskarutbildningsadministratörer från de lärosäten som stod bakom skrivelsen. En sammanfattning av dagen är att ”den runda forskarutbildningen” inte passar in i det kantiga systemhålet och att Ladok behöver bli bättre på att förstå och försöka forma för att åstadkomma en bättre passning.

Ladok har byggts med grundtanken att alla utbildningsformer ska hanteras på ett likartat sätt. Baksidan med den generaliseringen är att terminologin behöver fungera inom alla utbildningsformer/typer och att förbättringar som gagnar flera utbildningsformer/typer inte alltid uppfattas som förbättringar för forskarutbildningen och därmed inte sprids hela vägen ut till användarna.

Utifrån träffen med forskarutbildningsadministratörerna har konsortiet fortsatt förbättringsarbetet och nedan listas de åtgärder som gjorts under 2019 för att förbättra forskarutbildningen och de identifierade förbättringarna som planeras in för 2020.

Åtgärdat under 2019

 • I beslut om tillgodoräknanden kan nu rättningar göras som inte påverkar själva beslutet.
 • Systemet minns att användaren använder halvår, inte termin.
 • Förenklad dialog vid skapandet av individuellt åtagande. Värden föreslås vid skapa individuellt tillfälle, d.v.s. förenklingar i flöden för att lägga in information om studierna, de individuella åtaganden som registrering gör på.
 • Möjlighet att märka ”andra resultat” med forskarutbildningsämnet så att alla resultat presenteras samlat med möjlighet till summering för forskarutbildningsämnet. (Andra resultat innebär resultat som dokumenteras i efterhand utan motsvarande post för registrering, initialt skapat för konverterade resultat inom forskarutbildningen men möjligt att använda även för nytillkomna resultat).
 • Möjlighet att rätta annat resultat.
 • Nu är det möjligt att ta med modulresultat i examensbevis vilket möjliggör att licentiatuppsats kan hanteras som ett delresultat.
 • Rättigheter för att attestera resultat kan avgränsas från tex forskarutbildning inom viss organisation ner till viss student. Stöd för att via startsidan i Ladok enkelt komma till rätt vy för väntande attestering förfinnas och användartestas.
 • Möjlighet att avgränsa på forskarutbildning i utdatasammanhang där utbildning utgör en av utsökningsparametrarna.
 • Genväg för att lägga in studieaktivitet och –finansiering.
 • Registrering av flera studenter utifrån tidsperiod på olika tillfällen för samma utbildning.
 • Utdata för doktorander som visar respektive doktorands handledare.
 • Förbättringar av Lathundar.
 • Nu visas uppgift om studieaktivitet även i studentgränssnittet, studenten ser kalenderhalvår och studieaktivitet.
 • Nationell översikt

Identifierade förbättringar som kvarstår att införa och som finns med planeringen för 2020

 • Förenklingar för att dokumentera deltagande under ett halvår(period) istället för att tvinga fram inläggning av information om studierna (individuella åtaganden) och registrera.
 • Att i intyg och vyer kunna separera/filtrera på endast forskarutbildning så det blir enklare och renare med bara den utbildningform/typ man vill se för tillfället. I samband med detta redovisa summeringar för det som presenteras.
 • Komplettera intygen med uppgift om handledare
 • Beräkna och visa ackumulerad aktivitetsgrad per student
 • Möjliggöra Attestering av flera studenter/resultat under en tidperiod utan att examinator behöver återautentisera sig (konfigurerbart per lärosäte)
 • Kunna skapa ny annan merit direkt vid hantering av ett tillgodoräknande istället för att behöva göra det separat i förväg.
 • Effektivare hantering av studieaktivitet och -finansiering då många studenter ska hanteras i följd.

 

Här kan du läsa om det tidigare mötet i höstas med administratörer inom forskarutbildningen.