Ladok

2019-12-05

Ladokkonsortiet mottog i våras en skrivelse från 10 lärosäten om synpunkter på hanteringen av forskarutbildningen i Ladok. Synpunkterna var formulerade av forskarutbildningsadministratörer från Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Skrivelsen bestod av många olika sorters synpunkter och för att bättre förstå behovsbilden anordnades en träff den 3 september för forskarutbildningsadministratörer från de lärosäten som stod bakom skrivelsen. En sammanfattning av dagen är att ”den runda forskarutbildningen” inte passar in i det kantiga systemhålet och att Ladok behöver bli bättre på att förstå och försöka forma för att åstadkomma en bättre passning.

Ladok har byggts med grundtanken att alla utbildningsformer ska hanteras på ett likartat sätt. Baksidan med den generaliseringen är att terminologin behöver fungera inom alla utbildningsformer/typer och att förbättringar som gagnar flera utbildningsformer/typer inte alltid uppfattas som förbättringar för forskarutbildningen och därmed inte sprids hela vägen ut till användarna.

Utifrån träffen med forskarutbildningsadministratörerna har konsortiet fortsatt förbättringsarbetet och nedan listas de åtgärder som gjorts under 2019 för att förbättra forskarutbildningen och de identifierade förbättringarna som planeras in för 2020.

Åtgärdat under 2019

 • I beslut om tillgodoräknanden kan nu rättningar göras som inte påverkar själva beslutet.
 • Systemet minns att användaren använder halvår, inte termin.
 • Förenklad dialog vid skapandet av individuellt åtagande. Värden föreslås vid skapa individuellt tillfälle, d.v.s. förenklingar i flöden för att lägga in information om studierna, de individuella åtaganden som registrering gör på.
 • Möjlighet att märka ”andra resultat” med forskarutbildningsämnet så att alla resultat presenteras samlat med möjlighet till summering för forskarutbildningsämnet. (Andra resultat innebär resultat som dokumenteras i efterhand utan motsvarande post för registrering, initialt skapat för konverterade resultat inom forskarutbildningen men möjligt att använda även för nytillkomna resultat).
 • Möjlighet att rätta annat resultat.
 • Nu är det möjligt att ta med modulresultat i examensbevis vilket möjliggör att licentiatuppsats kan hanteras som ett delresultat.
 • Rättigheter för att attestera resultat kan avgränsas från tex forskarutbildning inom viss organisation ner till viss student. Stöd för att via startsidan i Ladok enkelt komma till rätt vy för väntande attestering förfinnas och användartestas.
 • Möjlighet att avgränsa på forskarutbildning i utdatasammanhang där utbildning utgör en av utsökningsparametrarna.
 • Genväg för att lägga in studieaktivitet och –finansiering.
 • Registrering av flera studenter utifrån tidsperiod på olika tillfällen för samma utbildning.
 • Utdata för doktorander som visar respektive doktorands handledare.
 • Förbättringar av Lathundar.
 • Nu visas uppgift om studieaktivitet även i studentgränssnittet, studenten ser kalenderhalvår och studieaktivitet.
 • Nationell översikt

Identifierade förbättringar som kvarstår att införa och som finns med planeringen för 2020

 • Förenklingar för att dokumentera deltagande under ett halvår(period) istället för att tvinga fram inläggning av information om studierna (individuella åtaganden) och registrera.
 • Att i intyg och vyer kunna separera/filtrera på endast forskarutbildning så det blir enklare och renare med bara den utbildningform/typ man vill se för tillfället. I samband med detta redovisa summeringar för det som presenteras.
 • Komplettera intygen med uppgift om handledare
 • Beräkna och visa ackumulerad aktivitetsgrad per student
 • Möjliggöra Attestering av flera studenter/resultat under en tidperiod utan att examinator behöver återautentisera sig (konfigurerbart per lärosäte)
 • Kunna skapa ny annan merit direkt vid hantering av ett tillgodoräknande istället för att behöva göra det separat i förväg.
 • Effektivare hantering av studieaktivitet och -finansiering då många studenter ska hanteras i följd.

 

Här kan du läsa om det tidigare mötet i höstas med administratörer inom forskarutbildningen.

2019-09-19

Stort tack för att ni ställer upp!

Ett stort tack till alla er som deltar i våra användartester!

För att vi på bästa sätt ska kunna utveckla Ladok är synpunkter från lärosätena centrala. Under införandet var våra användartester och intervjuer mer hypotetiska, men nu när Ladok används aktivt varje dag vid Sveriges lärosäten fokuserar vi på hur användarna använder systemet i sitt dagliga arbete och vilka konkreta behov som ni har.

Vi vill passa på att tacka er som hittills så generöst har delat med er av er tid och gett oss era åsikter om vad ni tycker fungerar bra i Ladok och vad som behöver förbättras.

Nu söker vi fler användare

I höst fortsätter vi våra användartester. Du som är intresserad av att avsätta en timme av din tid för att hjälpa till att förbättra Ladok kan redan nu anmäla ditt intresse och berätta vad du vill vara med och testa. Vad har du för behov? Vad tycker du fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Vi behöver hjälp av användare i olika roller från olika lärosäten hoppas att du vill vara med. Enkäten där du fyller i din intresseanmälan stängs 2019-10-15 kl 17.00!

Stort tack!

Med vänliga hälsningar Mauritz Danielsson, konsortiechef, Catherine Zetterqvist, produktägare och Anders Stenebo, interaktionsdesigner.

Anmäl ditt intresse här.

 

Relaterat

Under hösten genomförs även användarintervjuer med studenter.
Läs mer om de studentintervjuerna här.

Fakta om utvecklingen av Ladok

Utvecklingsarbetet utgår från verksamhetsplanen som fastställs av styrelsen. Utifrån verksamhetsplanen skapas en grovplan av produktägaren och som stöd för produktägaren finns prioriteringsgruppen, med deltagare från olika lärosäten.
Vi använder oss också av enkäter till lärosäten och olika slags användarintervjuer.

Här hittar du mer information om Verksamhetsplanen och utvecklingen av Ladok.