Student

Ingen support till studenter

Ladokkonsortiet har inte tillgång till de uppgifter som finns vid olika universitet och högskolor. Vi ger ingen support till studenter. Du som är student måste vända dig till ditt eget lärosäte eller universitet.

Om du däremot vill veta i förväg när Ladok ska uppgraderas eller när systemet inte fungerar på grund av driftstörning så kan du prenumerera på våra driftmeddelanden. 

No support to students

The Ladok Consortium can not offer student support and has no access to data at different universities and colleges. As a present or former student you must turn to your own university or university college to obtain your degrees.

 

Tillgänglighet i Ladok

Vår ambition är att alla studenter ska kunna använda Ladoks studentsidor. Lagkrav som beskrivs i föreskrifter från Myndigheten för digital förvaltning säger också att digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust så att den blir tillgänglig för alla, oavsett exempelvis funktionsnedsättning. Därför arbetar vi kontinuerligt med tillgängligheten. Under 2019-2020 har vi bland annat genomfört användningstester med personer med funktionsnedsättning och låtit experter göra en systematisk granskning utifrån kriterier i relevanta standarder (EN301549 och WCAG 2.1 AA). Vi arbetar med att åtgärda brister som upptäckts genom dessa genomgångar. Vi kommer att publicera en tillgänglighetsredogörelse i september 2020.

Kontakta oss vid bristande tillgänglighet

Trots våra ansträngningar finns det risk för att det ändå förekommer brister. Det är nämligen inte möjligt att rekrytera användningstestare med alla typer av funktionsnedsättningar, och inte heller att expertgranska med alla kombinationer av hjälpmedel, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Om du upplever bristande tillgänglighet vill vi därför uppmana dig att höra av dig och beskriva de hinder du stött på, så att vi kan se till att du får den digitala service du har rätt till (och göra något åt bristerna). Kontakta då Ladok-representanten vid ditt lärosäte.

 


Studenter hänvisas till respektive lärosäte:

Blekinge tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Försvarshögskolan

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Jönköping 

Högskolan i Skövde

Högskolan Kristianstad

Högskolan Väst

Karlstads universitet

Karolinska institutet

Konstfack

Kungliga Musikhögskolan

Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Lunds universitet 

Luleå tekniska universitet

Malmö universitet

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Röda korsets högskola

Sophiahemmet högskola

Stockholms konstnärliga högskola  (SKH utgörs av Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola)

Stockholms universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Teologiska högskolan i Stockholm

Umeå Universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

2020-08-19 | Webmaster