Styrelse

Konsortiet företräds av en styrelse som utses av stämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret för konsortiets samlade verksamhet och är i sitt arbete inriktad mot strategiska, principiella och ekonomiska frågor.

Namn Lärosäte
Susanne Wallmark, universitetsdirektör, ordförande Malmö universitet
Henrick Gyllberg, högskoledirektör, vice ordförande Blekinge tekniska högskola
Susanne Kristensson, universitetsdirektör Lunds universitet
Björn Sandahl, förvaltningschef Gymnastik- och idrottshögskolan
Maria Strand, avdelningschef Högskolan i Gävle
Mats Möller, IT-direktör Karlstad universitet
David Hedgren, studeranderepresentant Sveriges förenade studentkårer
Johan Heder, studeranderepresentant Sveriges förenade studentkårer
Hans Wiklund, universitetsdirektör, ständigt adjungerad Umeå Universtitet
Mauritz Danielsson, konsortiechef Ladokkonsortiet

Om styrelsen

Styrelsen har i uppgift att följa utvecklingen inom det utbildningsadministrativa området nationellt och internationellt och informera högskolor och externa intressenter om konsortiets arbete. Som företrädare för ett nationellt konsortium verkat styrelse för att tillvarata medlemshögskolornas intressen i diskussioner med Regeringskansliet och myndigheter.

Styrelsen ansvarar också för god resurshushållning och för att konsortiets ekonomin är i balans.

Styrelsen beslutar om:

1. Förslag till stämman om frågor av strategisk och principiell vikt.

2. Förslag till stämman om rambeslut med mål, budgetramar och avgifter.

3. Förslag till stämman om verksamhetsberättelse och årsbokslut.

4. Frågor och prioriteringar inom ramen för stämmans beslut om strategi, policy och ramar.

5. Konsortiets avtal med undantag för konsortialavtal.

6. Övergripande och strategiska frågor om Ladoksystemets utveckling, och vilka frågor som bör föranleda förslag till ekonomiskt rambeslut till stämman.

7. Bemanning av och kontraktering av konsortiechef.

8. Arbets- och delegationsordning för konsortiechef.

9. Årligt direktiv till Ladokförvaltningens i form av dels inriktningsbeslut och stämmans beslut om mål och ramar, dels färdigställd verksamhetsplan och budget.

10. Frågor som stämman hänskjuter till styrelsen.

I övrigt kan styrelsen besluta i ärenden som inte enligt 5.1.1 ovan ankommer på stämman att avgöra.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av åtta ledamöter. Stämman utser årligen två ledamöter för en mandatperiod av tre år. Så långt som möjligt bör olika slags högskolor vara representerade i styrelsen. Varje part har rätt att senast tre veckor före vårstämman lämna förslag till styrelseledamöter.

I styrelsen ingår:

  • Sex ledamöter utsedda av stämman, av vilka fyra ska vara förvaltningschefer; en förvaltningscheferna ska vara styrelsens ordförande och en vice ordförande.
  • Två studentrepresentanter. Studentrepresentanterna utses av Sveriges förenade studentkårer. Studentrepresentanternas mandatperioder fastställs av Sveriges förenade studentkårer och får omfatta högst tre år. Omval kan ske.

Arbetsordning och protokoll

Styrelsens arbetsordning.

Protokoll från styrelsemöten.

2022-10-25 | Webmaster