Styrelse


Från vänster; Susanne Kristensson, Susanne Wallmark, Anders Lundgren, Karin Cardell, ordförande, Roger Pettersson, Mats Möller.

Konsortiet företräds av en styrelse som utses av stämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret för konsortiets samlade verksamhet och är i sitt arbete inriktad mot strategiska, principiella och ekonomiska frågor.

Namn Lärosäte Mandatperiod
Mats Möller, IT-direktör Karlstad universitet 2019-06-30
Ordförande Karin Cardell, förvaltningschef Högskolan Borås 2019-06-30
Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet 2021-06-30
Roger Pettersson, avdelningschef SLU 2020-06-30
Susanne Wallmark, förvaltningschef Malmö universitet 2021-06-30
Anders Lundgren Studeranderepresentant, Mittuniversitetet 2020-06-30

Om styrelsen

Styrelsen har i uppgift att följa utvecklingen inom det utbildningsadministrativa området nationellt och internationellt och informera högskolor och externa intressenter om konsortiets arbete. Som företrädare för ett nationellt konsortium verkat styrelse för att tillvarata medlemshögskolornas intressen i diskussioner med Regeringskansliet och myndigheter.

Styrelsen ansvarar också för god resurshushållning och för att konsortiets ekonomin är i balans.

Styrelsen beslutar om:

1. Förslag till stämman om frågor av strategisk och principiell vikt.

2. Förslag till stämman om rambeslut med mål, budgetramar och avgifter.

3. Förslag till stämman om verksamhetsberättelse och årsbokslut.

4. Frågor och prioriteringar inom ramen för stämmans beslut om strategi, policy och ramar.

5. Konsortiets avtal med undantag för konsortialavtal.

6. Övergripande och strategiska frågor om Ladoksystemets utveckling, och vilka frågor som bör föranleda förslag till ekonomiskt rambeslut till stämman.

7. Bemanning av och kontraktering av konsortiechef.

8. Arbets- och delegationsordning för konsortiechef.

9. Årligt direktiv till Ladokförvaltningens i form av dels inriktningsbeslut och stämmans beslut om mål och ramar, dels färdigställd verksamhetsplan och budget.

10. Frågor som stämman hänskjuter till styrelsen.

I övrigt kan styrelsen besluta i ärenden som inte enligt 5.1.1 ovan ankommer på stämman att avgöra.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av åtta ledamöter. Stämman utser årligen två ledamöter för en mandatperiod av tre år. Så långt som möjligt bör olika slags högskolor vara representerade i styrelsen. Varje part har rätt att senast tre veckor före vårstämman lämna förslag till styrelseledamöter.

I styrelsen ingår:

  • Sex ledamöter utsedda av stämman, av vilka fyra ska vara förvaltningschefer; en förvaltningscheferna ska vara styrelsens ordförande och en vice ordförande.
  • Två studentrepresentanter. Studentrepresentanterna utses av Sveriges förenade studentkårer. Studentrepresentanternas mandatperioder fastställs av Sveriges förenade studentkårer och får omfatta högst tre år. Omval kan ske.

Arbetsordning och protokoll

Styrelsens arbetsordning.

Protokoll från styrelsemöten.

2019-02-21 | Malin Eivergard