Styrande dokument för Ladokkonsortiets verksamhet

Dokument Giltighetstid Beslutat av Kommentar
Lag och förordning
Högskolelag  SFS 1992:1434 2017:279 Riksdagen  
Högskoleförordning SFS 1993:100 2017:284 Riksdagen  
Förordning om redovisning av studier, SFS 1993:1153 2017:260 Riksdagen Speciellt kapitel 2 är direkt aktuellt för Ladoksammanhanget.
 Konsortiesamarbetet      
Konsortialavtal   2018-2020  Stämman Skrivs under av varje konsortiemedlem.
Överenskommelse CSN  2015-2017

Styrelsens ordförande och CSN

 En komplettering till det generella avtalet.
Personuppgiftsbiträdesavtal   Stämman  
Vision och strategi för Ladokkonsortiet Gäller tom 2018 Stämman En visionsformulering inleder strategidokumentet. Detta är tredje generationens strategi för konsortiet.
Stämmoprotokoll   Stämman  
Styrelseprotokoll   Styrelsen  
Den inre organisationen
Arbets- och delegationsordning för Konsortiechef   Styrelsen Övergripande beslut av styrelsen avser endast konsortiechef.
Arbetsordning Ladokkonsortiets styrelse    Styrelsen  
Beslut Attestordning för Ladokkonsortiet 2015   Styrelsen  
Kontinuitetsplan Uppdaterad 180903 Förvaltningsledning Kontinuitetsplanen är avsedd att användas i situationer som har definierats som allvarliga eller som kan riskera leda till allvarliga störningar på verksamheten.
Tjänstekatalog  Tills vidare  Konsortieledning  

 

2018-10-15 | Malin Eivergard