Styrdokument och rapporter

Dokument

Giltighetstid

Beslutat av

Kommentar

Lagar och förordningar

Högskolelag  SFS 1992:1434 2017:279 Riksdagen  
Högskoleförordning SFS 1993:100 2017:284 Riksdagen  
Förordning om redovisning av studier, SFS 1993:1153 2017:260 Riksdagen Speciellt kapitel 2 är direkt aktuellt för Ladoksammanhanget.

 Konsortiesamarbetet

     
Strategi för tjänsten Ladok  2019-2024    
Konsortialavtal   2023-2025  Stämman Skrivs under av varje konsortiemedlem.
Överenskommelse CSN  2015-2017

Styrelsens ordförande och CSN

En komplettering till det generella avtalet.
Personuppgiftsbiträdesavtal   Stämman  
Stämmoprotokoll   Stämman  
Styrelseprotokoll   Styrelsen  

Den inre organisationen

Arbets- och delegationsordning för Konsortiechef   Styrelsen Övergripande beslut av styrelsen avser endast konsortiechef.
Arbetsordning Ladokkonsortiets styrelse    Styrelsen  
Beslut Attestordning för Ladokkonsortiet 2015   Styrelsen  
Informationssäkerhetspolicy    Styrelsen  
Tjänstekatalog  Tills vidare Konsortieledningen  
Verksamhetsplan och budget 2020

 

Verksamhetsplan och budget 2021

  Konsortieledningen Plan för konsortiets samlade verksamhet med tillhörande budget.

 

Rapporter

     
Slutrapport produktionssättning nya Ladok      
Förstudie: Gemensamt stöd för utbildningsplanering 2020-02-10      
Förstudie: Individuella studieplaner på forskarnivå
     

 

2023-06-29 | Webmaster