Detta är Ladokkonsortiet

Gemensamt system

Ladoksystemet ägs av universiteten och högskolorna tillsammans genom ett konsortium, Ladokkonsortiet.
För närvarande ingår 37 lärosäten i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Konsortiets högsta beslutande organ är stämman och företräds av en styrelse som utses av stämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret för konsortiets samlade verksamhet och arbetar i huvudsak med strategiska, principiella och ekonomiska frågor.

Konsortiet leds av en konsortiechef som utses av styrelsen. Konsortiechefen ansvarar i sin tur inför styrelsen för förvaltningen av Ladokkonsortiet, verksamhet och budget. Vilka befogenheter konsortiechefen har fastställs i delegationsordningen som beslutas av styrelsen.

Gemensam systemutveckling, drift och support

Systemutvecklingen sker gemensamt för alla lärosäten, men varje universitet och högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget register.  Den verksamhetsnära gemensamma förvaltningen av Ladok hanteras av Ladokkonsortiet som även ansvarar för driften av Ladok.

2018-10-31 | Malin Eivergard