Om Ladokkonsortiet

40 lärosäten – ett system

 

For English version, please see below.

Ladoksystemet ägs och används av 40 lärosäten och Centrala studiestödsnämnden.

  • Förvaltningschefen, eller motsvarande högskolans högsta tjänsteman, har rösträtt vid konsortiets stämma, men  kan lämna fullmakt till en medarbetare att föra universitetets eller högskolans talan vid stämman.
  • Stämman utser en styrelse som har det övergripande ansvaret för konsortiets samlade verksamhet och är i sitt arbete inriktad mot strategiska, principiella och ekonomiska frågor.
  • Konsortiechefen utses av styrelsen och ansvarar tillsammans med ledningsgrupppen för systemutveckling, drift, support och verksamhetsstöd till lärosätena.

Systemutveckling, drift, support och stöd

Systemutvecklingen sker gemensamt för alla lärosäten, men varje universitet och högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget register.  Den verksamhetsnära gemensamma förvaltningen av Ladok hanteras av Ladokkonsortiet som även ansvarar för driften av Ladok.


About the Ladok Consortium

40 higher education institutions – one system

The Ladok system is owned and used by 40 higher education institutions and the Swedish Board of Student Finance (CSN).

  • The head of administration, or equivalent senior official at the higher education institution, has the right to vote at the consortium’s general meeting, but may grant a power of attorney to an employee to speak on behalf of the higher education institution at the general meeting.
  • The general meeting appoints a Board of Directors, which has overarching responsibility for all of the consortium’s activities, and its work focuses on strategic, policy and financial issues.
  • The CEO of the consortium is appointed by the Board of Directors and is responsible, together with the management team, for system development, operations, support and operational assistance to the higher education institutions.

System development, operations, support and assistance

System development takes place jointly for all higher education institutions, although each higher education institution owns and assumes responsibility for the content of its own register. The joint operational management of Ladok is undertaken by the Ladok Consortium, which is also responsible for the operation of Ladok.

2022-02-25 | Webmaster