Nyheter i Ladok

augusti

2021-08-16

Uppgradering 18 augusti – Version 1.72

Webmaster

Nyheter rörande bevisärenden

 • Summerad och vald omfattning visas nu både ovanför och under kurslistan, så att handläggaren slipper skrolla för att se informationen.
 • I kurslistan visas nu utbildningskod längst till vänster.

juli

2021-07-05

Uppgradering 7 juli – Version 1.71

Webmaster

Nyheter rörande sökning av student

 • Om sökning efter studenter ger en unik träff så öppnas studentens vy direkt

Nyheter rörande ej hanterade antagningar

 • Ej hanterade antagningar visas och kan hanteras direkt i studiedeltagandefliken
 • Handläggare kan tilldelas ej hanterade antagningar, det går att tilldela användare som har behörighet att hantera ej hanterade antagningar på lärosätet. Det går fortfarande att hantera antagningen även om man själv inte är tilldelad ärendet.

Nyheter rörande tillfällesbyte

 • När ett tillfällesbyte förbereds så visas varningar på korrekt sätt (alltså innan användaren försöker spara).

Nyheter rörande examen

 • Nu går det att i dispositionslistan redigera rubriker som ska med i ett bevisdokument. (Tidigare behövde man istället ta bort berörd rubrik och därefter lägga in en ny, ifall man ville ändra den.)
 • Kurspaketeringens kod visas vid rättning av utfärdat bevis.
 • I bevisärenden visas numera aktuell students e-postadress högst uppe till höger i ärendet, med en klickbar länk som öppnar ett nytt mejl i användarens standardmejlprogram.
 • Rättning har gjorts så att en inrapporterad titel inte längre riskerar att hamna ovanför rubriken ”Examensarbete” om flera titlar förekommer i samma bevisärende.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Användbarhetsförbättringar har genomförts, exempelvis har sökfält bytt namn från ”Utb.kod” till ”Kurskod” och ligger först i ordningen samt att kurstillfällen är sorterade efter datum i första hand.

 

Detta är den sista uppgraderingen av Ladok innan sommaren. Nästa uppgradering görs den 18 augusti.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

 

juni

2021-06-21

Uppgradering 23 juni – Version 1.70

Webmaster

Nyheter rörande sök kurs

 • På startsidan och sidan ”Kurs” har sökfältet ”Utb.kod” bytt namn till ”Kurskod” och ligger nu först i ordningen.

Nyheter rörande examen

 • Noteringen som automatiskt skapas när studenter ansöker om bevis har utökats och visar nu även information om preciseringar och beviskombination.
 • Kod för kurspaketering (huvudsaklig samt underliggande) visas i rullistan när de kopplas till ett bevisärende.
 • Dimning av knappar gällande rubriker i dispositionslistan fungerar nu korrekt.
 • Meddelandet som visas i bevisärende vid rättning/borttagning av ingående resultat har förtydligats.
 • I bevisärenden sorteras nu även meriterna i kurslistan på ett bestämt sätt, vilket löser problemet med att meriter tidigare ibland kunde ”hoppa runt” i kurslistan vid ur- eller ibockning.
 • Ibland har gränssnittet visat upp flera ”Släpp här”-markeringar när man drar runt kurser och rubriker i dispositionslistan i ett bevisärende. Detta är nu åtgärdat.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Nu visas menyvalet ”Ta bort registrering” även i de fall resultat/tillgodoräknande finns på kursen. Vid borttag av registrering visas istället ett felmeddelande med orsak till att registreringen inte kan tas bort.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Om anmälan ej krävs på aktivitetstillfälle visas inte längre knapparna ”Anmäl” eller ”Avanmäl” i deltagarlistan.
 • Om aktivitetstillfället gäller modul och studenten redan har godkänt resultat på hela kursen kan studenten inte läggas till i deltagarlistan. Detta gäller oavsett om aktivitetstillfället tillåter att studenten anmäler sig trots godkänt resultat eller ej.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Hindret mot att attestera i version 14.1 eller senare av Safari kvarstår, men har förtydligats med ett felmeddelande som visas vid försök till attestering.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-06-07

Uppgradering 9 juni – Version 1.69

Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Lärosätet kan lägga upp egna fördefinierade rubriker i ”Bevisinformation”. Rubrikerna kan sedan återanvändas i bevisärenden för att slippa manuellt skriva in likadana rubriker i olika ärenden.
 • Justering av sorteringen av innehållet i dispositionslistan: kurser sorteras automatiskt på examinationsdatum. Användaren kan fortfarande manuellt ändra sortering på kurser eller annat innehåll. Det framgår då i ärendet att sorteringen är ”egen”, och man kan välja att återgå till standardsorteringen på datum.

Nyheter rörande adresslista

 • Adresslistor som hämtas innehåller nu information om land.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Nu hindras inte längre avanmälan när rapportering pågår på modulen som aktivitetstillfället avser.
 • Visningen i deltagandefliken har utökats och visar nu 100 träffar som standard.

Nyheter rörande medarbetarrättigheter och aktivitetstillfällen:

 • Ort visas för utbildningstillfällen när medarbetarrättigheter eller aktivitetstillfällen skapas/ändras.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Aviseringsmail som skickas ut vid klarmarkeringar har förenklats: Ett ganska allmänt formulerat mail skickas för alla typer av klarmarkeringar (moduler, kursresultat, ändringar eller borttagningar). Mail skickas varje hel- och halvtimme till användare som ska aviseras, och grupperas per kurs. Om t.ex. samma person ska aviseras om en ändring och två nya resultat så skickas endast ett mail. Om omavisering görs via funktionen ”Översikt pågående rapportering” så framgår det i mailet att det är en påminnelse om samma användare redan aviserats om resultaten tidigare

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

maj

2021-05-24

Uppgradering 26 maj – Version 1.68

Webmaster

Nyheter rörande adresslistor och listor i Excel

 • När en adresslista hämtas i deltagarlistan för kurs, program eller aktivitetstillfälle så går det att markera specifika studenter som man vill hämta en adresslista för. Om ingen markerats så hämtas adresslistan för alla studenter i listan.
 • I de tabeller där fetstil av efternamn tidigare infördes läggs nu inte längre studenters namn tre rader om man kopierar tabellrader från Ladok till Excel.

Nyheter rörande studiedeltagande och översikt

 • Information om ”Avses leda till” (gäller forskarutbildningar) och utbildningssamarbete visas nu tydligare i vyerna Översikt och Studiedeltagande.
 • När man ändrar placering i plan och i flödet för tillfällesbyte är det inte längre möjligt att placera tillfället inom ett kurspaketeringstillfälle som har tillståndet ”Ej pågående, pga tillfällesbyte”.

Nyheter rörande titel i examensbevis

 • Om titel på en avhandling/examensarbete har exakt samma benämning på originalspråk och alternativ titel så skrivs den nu bara ut en gång i beviset. Detta kommer inte levereras nu.
 • Det går att styra vilken rubrik som ska läggas in för titlar (t.ex. uppsatstitel eller avhandlingar) i examensbevis. Detta styrs per bevistyp i systemadministrationen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • I ansökan om examen och tillgodoräknande visas nu informationen från lärosätet (”lokala texter”) i sin helhet, utan att student behöver klicka fram den.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-05-10

Uppgradering 12 maj – Version 1.67

Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • I fliken ”Översikt pågående rapportering” går det att söka fram alla typer alla typer av klarmarkering (vanligt resultat, ändring av resultat och borttagning av resultat) i en och samma vy. Defaultläget är att sökningen görs på alla tre klarmarkeringstyper, men det går att välja vilka typer man söker efter. I sökresultatet framgår också vilka klarmarkeringar som är av vilken typ.
 • I fliken ”Översikt pågående rapportering” har sökresultatet justerats så att kurskod visas före kursbenämningen i kolumnen ”Kurs”, och efternamn visas före förnamn i ”Klarmarkerat av” resp. ”Aviserat till”.
 • Om ett ”Annat resultat” ingår i ett tillgodoräknande eller i ett utfärdat bevis tillåter systemet inte längre att man rättar utbildningstyp och/eller omfattning för det andra resultatet.

Nyheter rörande examen

 • Grunder inom ett och samma tillgodoräknande sorteras nu inbördes såväl i bevisärendet som vid skapande av bevisdokument enligt i första hand examinationsdatum, i andra hand benämning och i tredje hand kurskod.
 • Nu tas den automatgenererade rubriken för examensarbete bort ur bevisärendets dispositionslista, och därmed även ur bevisdokumentet. ifall den kurs eller projekttitel som den hänvisar till tas bort. Detta behöver alltså inte göras manuellt längre.
 • Ett fel i fotnotshanteringen har åtgärdats, som gjorde att om en annan merit valts i kurslistan och den samtidigt också ingick i ett valt tillgodoräknande så kunde det bli en extra fotnot för ursprung i själva beviset, som inte syntes i fotnotsvyn i bevisärendet.

Nyheter rörande utdata

 • Utdata – Resultat: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.
 • Utdata – Utfärdade bevis: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

april

2021-04-26

Uppgradering 28 april – Version 1.66

Webmaster

Nyheter rörande ”Mina grupper”

 • En grupp kan tas bort
 • Benämning och kod kan ändras för redan skapade grupper
 • Det går att hämta adresslistor för grupper
 • Kolumnbenämningen har ändrats från ”Handledare” till ”Huvudhandledare”

Nyheter rörande resultatintyg

 • Det går att avgränsa intyget på flera kurspaketeringar (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)
 • Det går att avgränsa på intyget flera utbildningsformer/nivåer (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)

Nyheter rörande sökning av kurspaketering

 • När en kurspaketering söks fram (i studiedokumentationsfliken) går det att filtrera på utbildningstypsgrupp, t.ex. grund- och avancerad nivå eller forskarnivå.

Nyheter rörande examen

 • Om en ny bevisbenämning väljs för ett bevisärende så behålls nu de resultat vars utbildningstyp får ingå i den nya bevisbenämningen.
 • Om ett resultat tas bort (och därmed inte längre kan ingå i bevisärenden) så låses inte längre bevisärendet. Resultatet rensas istället från kurslistan och bevisärendet kan hanteras.
 • Det går inte längre att utfärda bevis om ett ingående ”Annat resultat” blivit rättat så att utbildningstypen inte längre är giltig för bevistypen, eller om någon av de ingående resultaten har tagits bort ur Ladok.
 • Nu visas information om tillgodoräknande på del av kurs i bevisärendets kurslista även om tillgodoräknandet gäller modul som inte ingår i kursresultatets aktuella moduluppsättning, utan tillhör en tidigare kursversions moduluppsättning.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-04-12

Uppgradering 14 april – Version 1.65

Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Nu visas även information om tillgodoräknanden för del av kurs i bevisärenden. Detta visas både i kurslistan och i fotnotslistan. Likaså visas även eventuellt TG på del av modul om modul har lagts till i bevisärendet.
 • Om rättning av ”Annan merit” eller ”Annat resultat” gjorts då dessa redan finns markerade i ett påbörjat bevisärende, och ändringen påverkar fotnoter för dessa meriter, så uppdateras nu fotnoterna korrekt om man bockar ur och bockar i berörda meriter i bevisärendets kurslista.

Nyheter som rör resultatrapporteringen

 • I flera flikar som berör resultatrapporteringen är nu efternamn i tabeller fetmarkerade för tydligare överblick.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

 

mars

2021-03-29

Uppgradering 31 mars – Version 1.64

Webmaster

Nyheter rörande studiedeltagande

 • När personal lägger in återbud behöver orsak till återbudet anges: ”Meddelat av student” eller ”Uteblev”. När studenter lägger in återbud via Ladok för studenter anges automatiskt orsaken ”Meddelat av student”.
 • Det går att se var ett utbildningstillfälle är placerat i studentens studieplan genom att klicka på informationsikonen för det. Det kan vara användbart t.ex. vid tillfällesbyte på program, för att se inom vilket programtillfälle som kurstillfällena verkligen är placerade – även om de visas under samma programtillfälle på sidan.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I flikarna på startsidan räknas inte studenter med avbrott på kursen med som ”Klara för resultat på hel kurs”, eftersom studenter med avbrott inte kan få resultat på hela kursen.
 • Studenter med avbrott på kurs filtreras nu inte längre bort från summeringen av hur många studenter som är ”Klara för resultat på hel kurs” i kurstillfällesutsökningen (alltså en förändring av nyheten från förra versionen av Ladok).
 • I medarbetarrättigheter visas nu användarnamn för medarbetaren när man klickar på informationsikonen för en skapad medarbetarrättighet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Om ett tillgodoräknande ingår i en utfärdad examen så visas nu en informationstext i dialogrutan när man ändrar tillgodoräknandet.

Nyheter rörande examen

 • Nu räknas även eventuella ”Andra resultat” med i omfattningen i bevisärenden, både för summerad omfattning och vald omfattning.
 • När ett bevisärende skapas och om man ändrar beviskombination för ett befintligt ärende kan man nu se hela beviskombinationen genom att hovrar över texten.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-03-15

Uppgradering 17 mars – Version 1.63

Webmaster

Nyheter rörande utländska meriter

 • Via det nya Ladok för studenter (nytt studentgränssnitt) kan studenter nu komma åt Emrex. I Emrex kan studenter som har meriter på utländska universitet hämta in sina meriter till Ladok, och tvärtom för studenter som fått meriter i Sverige och vill exportera dem till utländska universitet. När en student har hämtat sina utländska meriter till Ladok kan administratörer se meriterna i fliken ”Nationell översikt” för respektive student. För att studenter ska få åtkomst till Emrex behöver lärosätet först ge behörighet för det.

Nyheter rörande examen

 • Efter att man lagt till ett modulresultat i dispositionslistan så behöver man inte längre ladda om sidan för att modulen ska visas.
 • Nu behöver man bara klicka en gång för att ta bort rubrik eller examensarbete i dispositionslistan.
 • Nu behöver man bara klicka en gång på knappen i dispositionslistan för att växla mellan att visa mål eller visa grund för tillgodoräknande i beviset.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Nu görs en kontroll vid attestering så att tillgodoräknandeunderlag inte har ändrats av en annan användare efter det att attestanten öppnade ärendet.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Nu sorteras de framsökta medarbetarrättigheterna korrekt mellan upprepade utsökningar, samt vid byte av sida i träfflistan vid paginering.
 • Nu är formuleringen i aviseringsmejl för klarmarkerade ändringar av attesterade resultat formulerad så att det framgår att det rör sig om en ändring.

Nyheter rörande sökning på kurstillfälle

 • När kurstillfällen söks fram och filtreras på ”Klara på resultat på kurs” så tas nu inte längre studenter med som har avbrott på kursen, eftersom eventuellt inlagt kursresultat ändå inte kan klarmarkeras i dessa fall.

Nyheter rörande ”Mina grupper”

 • Visning av huvudhandledare i ”Mina grupper” tar hänsyn till angivet datum så att de inte visas upp efter passerat slutdatum.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.