Ladok

Mållärosäte 1

2021-01-18

Nu påbörjas projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok enligt beslut på stämman våren 2020. Den tänkta lösningen finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020.

Vi söker ett mållärosäte (mållärosäte 1) som är intresserat av att tidigt börja använda det nya, gemensamma stödet för utbildningsplanering som ska byggas i Ladok. Mållärosätet har idag en befintlig lösning för utbildningsplanering, utbildningar på grund- o avancerad nivå samt både generella examen och yrkesexamen som ger en bredd i kravbilden. Lärosätets uppgift blir att stödja Ladokkonsortiet och projektet med prioritering av de krav som finns på systemet. Tillsammans med projektet ska lärosätet säkerställa att mållärosätet senast 2022-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering. Det kan innebära tuffa prioriteringar och att viss önskad funktionalitet inte finns tillgänglig förrän en tid efter att lärosätet börjat använda systemet. Under förstudien togs ett grovt förslag fram på vilken funktionalitet som ska tas fram under fas 1, dvs till mållärosäte 1 börjar använda Ladok. Se bilaga 1 i förstudierapporten.

Införandet på lärosätet planeras tillsammans med projektet och lärosätet får mer stöd än övriga lärosäten vad gäller frågor om planering av införandet, integrationer och hantering av befintliga kurs- och utbildningsplaner. Lärosätet får möjlighet att påverka den lösning som utvecklas genom att t ex delta i användningstester.

Vi kommer också att arbeta med ett lärosäte som idag inte har något stöd för utbildningsplanering med målet att lärosätet använder Ladok för utbildningsplanering hösten 2021, information kommer separat till de lärosäten detta berör. Detta för att vi tidigt ska få feedback på den funktionalitet som utvecklas.

Lite längre fram kommer vi att annonsera efter ytterligare ett mållärosäte (mållärosäte 2) som har större krav på funktionaliteten inom utbildningsplanering. Målet är att lärosätet senast 2023-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering.

Anmäl intresse för att vara mållärosäte 1 till info@ladok.se senast 2021-02-12. Därefter kommer vi att intervjua några kandidater och meddela vilket mållärosäte 1 blir i mitten av mars 2021.

Förfrågan om intresseanmälan har gått ut till Ladokkonsortiets kontaktpersoner på lärosätena: Lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara mållärosäte? Kontakta Malin Zingmark på malin.zingmark@ladok.se eller telefon 070-3322006.