Tillgänglighet i Ladok för studenter

For English version, please see below.

Ladokkonsortiet står bakom Ladok för studenter. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Ladok som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela ditt lärosäte.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vid utveckling av nuvarande version av Ladok för studenter har vi försökt komma till rätta med tillgänglighetsbrister som tjänsten tidigare haft, och strävar efter att uppfylla alla relevanta krav i WCAG och EN301549. Det återstår ett känt fel angående beskrivande rubrik för tabellsektioner som saknas, vilket gör att skärmläsaranvändare saknar rubriken när de ska navigera till tabellen. För närvarande finns det inte stöd för tabellbeskrivningar i den programvara vi använder för att skapa PDF (FOP).

Oskäligt betungande anpassning

Ladokkonsortiet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns innehåll på andra språk i textavsnitt som i huvudsak är på exempelvis svenska. Sådant innehåll, med undantag för låneord, ska vara uppmärkt med aktuell språkkod för att de ska kunna betonas på rätt sätt av skärmläsare, avstavas rätt och så vidare. Vi gör bedömningen att förutsättningar saknas för att säkerställa språkkodning vid varje sådan förekomst eftersom systemet bygger på texter som inhämtas från väldigt många olika källor, och det skulle troligen krävas ett mycket stort arbete hos ett stort antal lärosäten för att gå igenom och märka upp varje sådan förekomst. Inom inte alltför lång tid tror vi dessutom att skärmläsare automatiskt kommer att kunna detektera språk och anpassa uppläsning utifrån detta.

Användaren loggas ut efter en längre tids passivitet utan att få meddelande med erbjudande om mer tid. Vår bedömning är att de negativa aspekterna av att lägga in en sådan funktion (kostnad, komplexitet, robusthet mm) inte väger upp det begränsade besvär som – just här – skulle kunna uppstå för användare som efter lång tids passivitet blir utloggade.

Tillgänglighetsstandarderna innehåller ett kriterium som säger att inmatningsfält för ”vanliga ändamål” såsom epost och liknande ska märkas upp på ett standardiserat sätt med vilket ändamål det gäller. Exempelvis autocomplete=”email”. Då kommer nämligen användarens webbläsare kunna komma ihåg vad användaren angivit i ett sådant fält, och kan föreslå detta som snabbval nästa gång användaren besöker ett formulär som frågar efter samma sak. Detta kan spara energi och underlätta inte minst för användare med vissa kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar. Men det innebär också att personuppgifter lagras i utrustningen, vilket potentiellt kan innebära att dessa uppgifter läcker till obehöriga. Exempelvis om användaren lånar en dator som sedan någon annan tar över utan att byta konto. Efter en intresseavvägning har vi valt att istället sätta autocomplete=”off”. Det medför en något minskad tillgänglighet men ett förbättrat dataskydd.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en oberoende aktör granska tillgängligheten, både med hjälp av användningstester och en expertgranskning i den tidigare versionen av gränssnittet.

Vid användningstester med personer med funktionsnedsättning har tjänsten – inte helt, men i stor utsträckning – upplevts som tillgänglig. Vid en systematisk granskning utifrån WCAG-kriterier har dock flera brister identifierats, som potentiellt kan medföra hinder för vissa användare. Efter den granskningen har vi utvecklat den nya versionen av Ladok för studenter där vi har tagit höjd för dessa brister.

Senaste bedömningen gjordes första halvåret 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 november 2021.


 

Accessibility in Ladok for Students

The Ladok Consortium is the organisation behind Ladok for Students. We want as many people as possible to be able to use the website. This document describes how the website complies with the Swedish Act on Accessibility to Digital Public Services, any known accessibility issues and how you can report deficiencies so that we can address them.

How accessible is the website?

We are aware that parts of the website are not fully accessible. See the section below about content that is not accessible for further information.

What can you do if you can’t use parts of the website?

If you need content from Ladok that is not accessible for you, but which is exempt from the scope of the Act as described below, you can notify your higher education institution.

Report deficiencies in the website’s accessibility

We strive constantly to improve the website’s accessibility. If you discover any problems that are not described on this page, or if you believe that we are not complying with the requirements of the Act, please inform us so that we are aware of the problem.

Supervision

The Swedish Agency for Digital Government is responsible for supervision of the Swedish Act on Accessibility to Digital Public Services. If you are not satisfied with the way we deal with your comments, you can contact the Swedish Agency for Digital Government and report this.

Technical information about the website’s accessibility

This website is partially compliant with the Swedish Act on Accessibility to Digital Public Services, due to the non-compliances listed below.

Content that is not accessible

When developing the current version of Ladok for Students, we have tried to address deficiencies in accessibility that existed previously in the service, and we strive to meet all relevant requirements in WCAG and EN301549. There is still one known error regarding the descriptive header of table sections, which is missing, resulting in users of screen readers being unable to see the header when they navigate to the table. At present there is no support for table descriptions in the software we use to create PDFs (FOP).

Disproportionate burden

The Ladok Consortium invokes an exemption for disproportionate burden in accordance with Section 12 of the Swedish Act on Accessibility to Digital Public Services Act for the content described below.

There is content in other languages in text sections that are mainly in Swedish, for example. Such content, with the exception of loan words, must be marked with the relevant language code in order to be properly emphasised by screen readers, hyphenated correctly, and so on. We have made the assessment that the conditions do not exist for ensuring language coding for each such occurrence, as the system is based on texts collected from a very high number of different sources, and it would probably entail a great deal of work at a large number of higher education institutions to review and mark each such occurrence. Furthermore, we believe that it will not be very long before screen readers will be able to automatically detect language and adapt reading accordingly.

The user is logged out after a prolonged period of inactivity without receiving a message with an offer of more time. It is our assessment is that the negative aspects of adding such a feature (cost, complexity, robustness, etc.) do not outweigh the limited inconvenience that – in this specific context – may be experienced by users who, after a long period of inactivity, are logged out.

The accessibility standards include a criterion that states that input fields for “common purposes” such as email and the like must be marked in a standardised manner for the purpose in question. For example, autocomplete=”email”. This would enable the user’s browser to remember what the user has entered in such a field, and be able to suggest this as a quick choice the next time the user visits a form asking for the same information. This can save energy and make it easier, not least for users with certain cognitive or motor disabilities. But it also means that personal data is stored in the equipment, which may potentially mean that this data could leak to unauthorised persons. For example, if the user borrows a computer, which is then taken over by someone else without the accounts being changed. After a balancing of interests, we have chosen to instead apply the setting autocomplete =”off”. This means slightly reduced accessibility, but improved data protection.

How we tested the website

We arranged for an independent actor to review accessibility, by means of both usage tests and an expert review in the previous version of the interface.

In usage tests involving people with disabilities, the service was perceived – not in full, but to a large extent – as being accessible. But a systematic review based on WCAG criteria identified several deficiencies, which could potentially represent obstacles for some users. Following this review, we have developed the new version of Ladok for Students, in which we have taken these deficiencies into account.

The last assessment was conducted in the first half of 2021.

The report was most recently updated on 16 November 2021.

 

2023-01-20 | Webmaster