Delning av examen

For English version, please see below.

Den som har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte* har möjlighet att dela information om sin examen med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare). Delningen görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas till mottagaren, som med hjälp av koden kan komma åt uppgifter om examen och dess innehåll.

Dela information om examen

Informationen riktar sig till dig som har en utfärdad examen och vill dela information om din examen med någon (t.ex. en arbetsgivare).

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren (t.ex. en arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

• Logga in i Ladok för studenter och gå till ”Examen och bevis”
• Välj ”Dela bevis”
• Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Kontrollera information om examen

Informationen riktar sig till dig som har behov av att kontrollera information om examen

Du som behöver kontrollera att en individ har en examen kan enkelt göra detta digitalt. Med hjälp av en kontrollkod som du får av individen vars examen du ska kontrollera, samt hens personnummer, kan du se uppgifter om examen och dess innehåll. Uppgifterna hämtas direkt från Ladok*.

Du kontrollerar uppgifter om examen genom att:

• Gå till sidan Kontrollera information om examen
• Ange kontrollkod och personnummer (som du får av individen vars examen du vill kontrollera)

*Delning av examen är möjlig för den som har sin examen registrerad i Ladok, som är det studieadministrativa system som används av de allra flesta svenska universitet och högskolor (parter i konsortiet). Det krävs även att lärosätet som utfärdat examen har aktiverat delningsfunktionen i Ladok för studenter.

Vanliga frågor och svar om delning av examen

 


Sharing degrees

Anyone who is awarded a degree by a Swedish higher education institution* can share information about their degree with any recipient (e.g. an employer). To share details of a degree, a degree holder can download a control code and send it to the intended recipient, who can then use the code to access the information.

Share information about your degree

The following information is intended for graduates who want to share information about their degree with a third party (e.g. an employer).

If you are a student or alumnus who holds a degree, you can log in to Ladok for students and retrieve a code that allows you to share information about your degree. By sharing the control code, you make it possible for the recipient (e.g. an employer) to access information about your degree, and the included courses. If you want to see what will be shared with the recipient, you can log in with the control code and your personal identity number. The same code can be used multiple times and for multiple recipients.

To share your degree:

  • Log in to Ladok for students and navigate to “Degrees and certificates”
  • Select “Share certificate”
  • Send the control code to your intended recipient(s)

Verify degree information

The following information is intended for anyone wishing to verify information about a degree.

Verifying that an individual has a degree can easily be done digitally by entering the personal identity number of the person whose degree you wish to verify and a control code that they will send you. You will then be able to see information about the degree and its content. The information is retrieved directly from Ladok*.

To verify degree information:

*Sharing degrees is possible for anyone whose degree is registered in Ladok, the study administration system used by most Swedish higher education institutions (https://www.ladok.se/om-oss/parter). It is also required that the higher education institution that issued the degree has activated the sharing function in Ladok for students.

FAQ – Sharing degrees

2023-01-31 | Webmaster