Behandling av personuppgifter vid Ladokkonsortiet

Här finns information om hur Ladokkonsortiet hanterar personuppgifter, som används för att ge service och information till samverkande parter, besökare och medarbetare. Vi följer dataskyddsförordningen och anpassar våra rutiner kontinuerligt så att den behandling av personuppgifter som vi ansvarar för inte kränker individers fri- och rättigheter.

Ladokkonsortiet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen. Den kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning.

På den här webbsidan förklarar vi mer i detalj hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

 • Vad gör Ladokkonsortiet med personuppgifter?
 • Vilka personuppgifter samlar Ladokkonsortiet in?
 • Hur skyddas dina personuppgifter?
 • Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?
 • Hur länge sparar Ladokkonsortiet personuppgifter?
 • Rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Vad gör Ladokkonsortiet med personuppgifter?

All behandling av personuppgifter inom Ladokkonsortiet ska utföras som en del av vårt uppdrag gentemot våra samverkande parter. Behandlingen skall ha en rättslig grund och har i förhållande till lärosätena ett allmänt intresse. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet får behandlas.

Vilka personuppgifter samlar konsortiet in?

Vid Ladokkonsortiet finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du prenumererar på våra olika nyheter och meddelanden, är deltagare i en konferens eller annat evenemang, att du söker ett uppdrag, eller om du av annan anledning har kontaktat eller samarbetat med Ladokkonsortiet.

Den mesta av denna information får vi oftast direkt från dig. De personuppgifter vi behandlar är ofta något av det nedanstående:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post.
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor (”cookies”).
 • Information vid deltagande i konferenser eller kurser.
 • Personuppgifter som behövs om du söker ett uppdrag hos oss.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Ladokkonsortiet ansvarar för att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som vi måste uppfylla enligt lag eller med stöd i lag, men som inte direkt ingår i våra myndighetsuppgifter.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till andra utan stöd i lag.

Hur länge sparar Ladokkonsortiet personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

 • Om du tar del av våra prenumerationer och utskick sparar vi dina uppgifter så länge du väljer att ta del av vår information.
 • Om du t.ex. har ett uppdrag hos oss så behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera uppdraget.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter:

Länkar

 

 

2021-12-07 | Webmaster