Ladok

Vilka är de viktigaste förbättringarna i Ladok?

2019-08-22

Återkoppling av enkäten: Vilka är de fem viktigaste förbättringarna i Ladok för ert lärosäte?

En enkät skickades för en tid sedan ut till alla Lokala kontaktpersoner för Ladok. Syftet med enkäten var att ta reda på vad respektive lärosäte tycker skulle vara de fem viktigaste förbättringarna i Ladok. Det kan handla om förbättringar som ger en väsentlig effektivisering för en stor mängd användare eller ett stöd för ett speciellt kritiskt behov eller förbättrat stöd till lokala integrationer.  

Enkäten är ett led i vårt arbete att säkerställa att vi arbetar med rätt saker inom utvecklingen av Ladok. Utvecklingsarbetet utgår från Verksamhetsplanen, fastställd av styrelsen. Utifrån denna Verksamhetsplan skapas en Grovplan av produktägaren. Till stöd för produktägaren finns prioriteringsgruppen, med deltagare från olika lärosäten. Resultatet från enkäten blir ett komplement som bearbetas vidare av produktägaren och prioriteringsgruppen.

Här hittar du information om Verksamhetsplanen och utvecklingen av Ladok.

Catherine Zetterqvist, produktägare sammanfattar resultaten från enkäten.

Stort tack

Ett stort tack till alla som tog sig tid till att svara på enkäten angående vilka de fem viktigaste förbättringarna i Ladok är för ert lärosäte. Syftet med enkäten var bland annat att få en bättre bild av om vi inom Ladokkonsortiet fångar och tolkar av behoven korrekt eller inte.

I många avseenden återspeglar svaren på enkäten den stora bredd som Ladoks funktionalitet ska hantera och den utmaning vi har att prioritera mellan vitt skilda områden. Några lärosäten har samlat flera förbättringar under varje beskrivningsmöjlighet, vilket även detta vittnar om komplexiteten och svårigheten att peka ut några få förbättringar som de mest centrala. Min slutsats, som jag även uppfattar att prioriteringsgruppen ställer sig bakom, är att vi trots vissa högljudda röster har en relevant plan för höstens arbete. Svaren ger dessutom en utmärkt input inför målformuleringarna för 2020.

Två områden sticker ut

De två områden som sticker ut och har fått flest omnämnanden är registervård i utbildningsinformation och hanteringen av uppgifter vid dubbeletablering av studenter.

Registervård i utbildningsinformation

Flera lärosäten lyfter fram att möjligheter till rättning i utbildningsinformation är det absolut viktigaste. Några framhåller de åtgärder som redan finns i grovplanen för 2019 och som omfattar utbildning som ännu inte är i status komplett, medan andra framhåller att vi redan under hösten 2019 borde införa möjlighet att rätta alla uppgifter i Utbildningsinformation – oavsett om det finns studenter eller inte kopplade till uppgifterna. Att kunna hantera inläggningsfel eller handhavandefel är ett tydligt behov, men att införa funktionalitet för att detta ska kunna justeras med några få och enkla handgrepp har vi svårt att prioritera redan under hösten 2019 då det rör sig om ett omfattande arbete, framförallt gentemot externa system. Ska ett sådant arbete prioriteras behöver det framgå i verksamhetsplanen för 2020.

Hanteringen av uppgifter vid dubbeletablering

Nästa område som återkommer är hanteringen av meriter för studenter som av olika skäl blivit etablerade på mer än en identitet. De insatser som jag ser att vi kan göra inom ramen för hösten 2019 är att införa kontroll av dubbletter vid massetablering och att påbörja ett utredningsarbete tillsammans med NyA för hur vi kan motverka uppkomsten, då tillkomsten av dubbletter som behöver hanteras med avseende på meriter är betydligt större än vad som tidigare framkommit. Ska vi prioritera ett större arbete behöver det framgå i verksamhetsplanen för 2020.

Ytterligare områden

Även intyg förekommer ett flertal gånger. Här pågår ett förarbete för att identifiera vilka förbättringar som ska prioriteras. Utökade möjligheter att avgränsa till viss utbildning/utbildningsnivå bör definitivt ingå. Insatser för att underlätta vid utskrift är inte lika självklart, då målet bör vara att studenterna själva tar ut verifierbara intyg.

Förbättringar med fokus på systemaktiviteter är ett bra exempel på ett område som vi väl känner till att det behöver förfinas och successivt åtgärdar, så att en högre grad av precision kan åstadkommas i behörighetsprofilerna. Området är dock stort, så allt kan inte göras omgående.

Användbarhetsförbättringar för ett effektivare arbetsflöde respektive förbättringar rörande forskarutbildningshanteringen och masshantering sammanfaller delvis. Här pågår arbete för att identifiera vilka insatser som kan och bör göras under ht 2019 respektive vad som kräver större resurser och därmed behöver prioriteras i verksamhetsplanen för 2020.

I övrigt förekommer förslag på förbättringar som sedan tidigare är kända, några exempel: förenkling av programstrukturshanteringen, kopieringsfunktionalitet för kurstillfällen inför nästkommande period/termin/läsår, förbättrat stöd för handläggning av bevis, förbättringar inom utdata samt uppföljning samt förbättringar inom aktivitetstillfälleshantering och resultatrapportering. Här har vi ambitionen att klara av de punkter som finns i grovplanen och i övrigt föreslå att de ingår i mål för verksamhetsplanen 2020.

Avslutningsvis vill jag nämna att endast fyra svar berör studentgränssnittet varav två som uttrycker att ansökan om tillgodoräknanden är för rudimentär för att kunna släppas till studenterna. Kanske beror det på att kartläggningsarbete för förbättringar i studentgränssnittet redan ingår i verksamhetsplanen för 2019.

Vänligen,
Catherine Zetterqvist, produktägare Ladok