Ladok

2019-12-05

Ladokkonsortiet mottog i våras en skrivelse från 10 lärosäten om synpunkter på hanteringen av forskarutbildningen i Ladok. Synpunkterna var formulerade av forskarutbildningsadministratörer från Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Skrivelsen bestod av många olika sorters synpunkter och för att bättre förstå behovsbilden anordnades en träff den 3 september för forskarutbildningsadministratörer från de lärosäten som stod bakom skrivelsen. En sammanfattning av dagen är att ”den runda forskarutbildningen” inte passar in i det kantiga systemhålet och att Ladok behöver bli bättre på att förstå och försöka forma för att åstadkomma en bättre passning.

Ladok har byggts med grundtanken att alla utbildningsformer ska hanteras på ett likartat sätt. Baksidan med den generaliseringen är att terminologin behöver fungera inom alla utbildningsformer/typer och att förbättringar som gagnar flera utbildningsformer/typer inte alltid uppfattas som förbättringar för forskarutbildningen och därmed inte sprids hela vägen ut till användarna.

Utifrån träffen med forskarutbildningsadministratörerna har konsortiet fortsatt förbättringsarbetet och nedan listas de åtgärder som gjorts under 2019 för att förbättra forskarutbildningen och de identifierade förbättringarna som planeras in för 2020.

Åtgärdat under 2019

 • I beslut om tillgodoräknanden kan nu rättningar göras som inte påverkar själva beslutet.
 • Systemet minns att användaren använder halvår, inte termin.
 • Förenklad dialog vid skapandet av individuellt åtagande. Värden föreslås vid skapa individuellt tillfälle, d.v.s. förenklingar i flöden för att lägga in information om studierna, de individuella åtaganden som registrering gör på.
 • Möjlighet att märka ”andra resultat” med forskarutbildningsämnet så att alla resultat presenteras samlat med möjlighet till summering för forskarutbildningsämnet. (Andra resultat innebär resultat som dokumenteras i efterhand utan motsvarande post för registrering, initialt skapat för konverterade resultat inom forskarutbildningen men möjligt att använda även för nytillkomna resultat).
 • Möjlighet att rätta annat resultat.
 • Nu är det möjligt att ta med modulresultat i examensbevis vilket möjliggör att licentiatuppsats kan hanteras som ett delresultat.
 • Rättigheter för att attestera resultat kan avgränsas från tex forskarutbildning inom viss organisation ner till viss student. Stöd för att via startsidan i Ladok enkelt komma till rätt vy för väntande attestering förfinnas och användartestas.
 • Möjlighet att avgränsa på forskarutbildning i utdatasammanhang där utbildning utgör en av utsökningsparametrarna.
 • Genväg för att lägga in studieaktivitet och –finansiering.
 • Registrering av flera studenter utifrån tidsperiod på olika tillfällen för samma utbildning.
 • Utdata för doktorander som visar respektive doktorands handledare.
 • Förbättringar av Lathundar.
 • Nu visas uppgift om studieaktivitet även i studentgränssnittet, studenten ser kalenderhalvår och studieaktivitet.
 • Nationell översikt

Identifierade förbättringar som kvarstår att införa och som finns med planeringen för 2020

 • Förenklingar för att dokumentera deltagande under ett halvår(period) istället för att tvinga fram inläggning av information om studierna (individuella åtaganden) och registrera.
 • Att i intyg och vyer kunna separera/filtrera på endast forskarutbildning så det blir enklare och renare med bara den utbildningform/typ man vill se för tillfället. I samband med detta redovisa summeringar för det som presenteras.
 • Komplettera intygen med uppgift om handledare
 • Beräkna och visa ackumulerad aktivitetsgrad per student
 • Möjliggöra Attestering av flera studenter/resultat under en tidperiod utan att examinator behöver återautentisera sig (konfigurerbart per lärosäte)
 • Kunna skapa ny annan merit direkt vid hantering av ett tillgodoräknande istället för att behöva göra det separat i förväg.
 • Effektivare hantering av studieaktivitet och -finansiering då många studenter ska hanteras i följd.

 

Här kan du läsa om det tidigare mötet i höstas med administratörer inom forskarutbildningen.

2019-09-04

I våras inkom samlade synpunkter från en grupp lärosäten angående de delar av Ladok som hanterar forskarutbildningen. För att förstå behoven bättre och kunna diskutera prioriterade områden tillsammans så bjöd Ladokkonsortiet in till ett heldagsmöte med forskarutbildningsadministratörerna från de lärosäten som framfört synpunkterna.

Mötet hölls på Westmanska palatset och tio administratörer var inbjudna. Dagen inleddes med att Mauritz Danielsson förklarade syftet med mötet och gav en historisk tillbakablick. Catherine Zetterqvist gav en förklaring till varför systemet ser ut som det gör idag och berättade vad som har hänt hittills under 2019 samt vad som är planerat framöver. Malin Zingmark ledde diskussionen kring nuläget; hur fångar vi upp behoven. Den största delen av dagen ägnades åt gemensamma diskussioner, se kommentarer nedan.

Mauritz Danielsson förklarade syftet med mötet och gav en historisk tillbakablick.


Administratörerna var samstämmiga och efterfrågade en bättre anpassning till forskarnivån. 


Dagens diskussioner visar att konsortiet verkligen fungerar, var en av slutsatserna efter dagen. 

Röster från dagen

– Vi vet alla att ett nytt system aldrig är perfekt när det rullas ut. Idag lärde vi oss en del om bakgrunden till varför systemet ser ut som det gör och hur komplext det är. Samtidigt känns det som om vi fick gehör för våra synpunkter. Jag känner att det blev en större förståelse åt både håll.

– Vi har många synpunkter och att få möjlighet att diskutera tillsammans med andra administratörer och konsortiet var mycket lärorikt. Vi talade om bollen och fyrkanten. Administrationen på forskarnivå som en boll som ska passa in i det fyrkantiga Ladok. Det kommer att ta ett tag men vi är på väg. Jag känner att vi fick en bra dialog och bra gehör för det vi framförde. En bra och nyttig dag.

– Vi som arbetar som administratörer på forskarnivå är samstämmiga i våra åsikter. Tanken att systemet ska fungera på ett likartat sätt för alla nivåer är god men när det gäller forskarnivån så fungerar det inte. Här är det mer individuell hantering och mer undantag jämfört med grundnivån så det är dags att anpassa systemet till hur forskarutbildningen ser ut i verkligheten, inte utgå ifrån att all utbildning kan hanteras på samma sätt, det går bara till en viss gräns.

– Jättenyttigt att sitta ner och prata tillsammans och bli lyssnad på. Ladok är ju lärosätena och det är viktigt att förstå. Dagens diskussioner visar att konsortiet verkligen fungerar.

– En konstruktiv och förutsättningslös dialog som kändes jättebra. Det var tydligt att det finns en vilja till att både lyssna på oss och att skapa förändring i rätt riktning. Som administratör på forskarnivå är man oftast en person och det är ensamt jämfört med grundutbildningen där det finns fler administratörer som gör samma sak. Det gör att vi ibland kommer upp med egna lösningar och vägar genom systemet. Jag skulle önska att det fanns en bättre dialog både mellan administratörer och att det blev tydligare kommunicerat vilka förbättringar som har åtgärdats. Det finns ju ett nätverk för administratörer och handläggare för forskarstuderande som en Google-grupp men det skulle behövas mer samverkan och diskussioner som liknar den här dagen.

– Jag tror att alla idag fick en större förståelse för hur sammansatt systemet är och hur alla parametrar påverkar varandra. Samtidigt fick vi komma till tals och kunde uttrycka alla våra tankar och önskemål och blev lyssnade på. Det var en bra diskussion. Nu arbetar vi framåt och det känns mycket positivt.

Fortsatt arbete i höst

Arbetet kring förbättringar av de delar av Ladok som hanterar forskarutbildningen fortsätter under hösten, genom fler användarträffar och användarstudier.

På mötet deltog Mauritz Danielsson, konsortiechef, Catherine Zetterqvist, produktägare och prioriteringsansvarig och Malin Zingmark, metodstöd och utredare.

Deltagare från lärosäten: Karin Svanberg, Blekinge tekniska högskola, Fredrik Andersson, Uppsala universitet, Ingela Fransson, Örebro universitet, Pontus Cavallin-Wase, Mittuniversitetet, Catherine Busch, Karlstads universitet, Anne Mo, Linköpings universitet, Jessica Pettersson, Göteborgs universitet, Katarina Klevesson, Karolinska institutet, Ingela Wennmark, Linnéuniversitetet.