Ladok

2019-11-13

Resultaten från studentintervjuerna klara

Under hösten har studenter svarat på enkäter och intervjuats om hur de upplever och använder Ladok. De lärosäten som erbjöds möjlighet att delta i undersökningen var Chalmers tekniska högskola, Karlstad universitet, Karolinska institutet, Röda Korsets högskola och Örebro universitet. Studenterna på dessa lärosäten fick länkar till enkäten och möjlighet att anmäla sitt intresse till att bli intervjuad via videolänk en timme.

Anette Eriksson, Karlstad universitet och verksamhetsexpert i Ladokkonsortiet var en av dem som genomförde undersökningen.

Mer mobilanpassat

– Vi fick in över 100 enkätsvar och det var fler än 100 studenter som ville bli intervjuade. Många av studenterna tyckte att det var roligt att delta och de var också tacksamma för att de fick tillfälle att framföra sina åsikter eftersom de inte har en direkt möjlighet att påverka på annat sätt. Resultaten från enkätsvaren och intervjuerna gav i stort sett samma svar. En del upplevde att det var ett föråldrat gränssnitt men många lyfte fram att det är rent och snyggt så enkelheten ska vi behålla men ändå göra det lite modernare. Ytterligare en sak som återkom var att mobilanpassningen räcker inte och det är många som nämner att de vill ha en app. En annan sak som efterfrågades var möjligheten att få en notis eller meddelande när man kan anmäla sig till en tenta.

Vissa av frågorna baserades på de kravönskemål som redan kommit in från lärosätena för att se om det finns en samsyn kring dessa krav. Resultaten visar att en majoritet av de tillfrågade studenterna vill göra om strukturen så att det blir en tydlig översikt. De tre stora delarna som man vill ska visas tydligt direkt när studenten kommer in i studentgränssnittet är.

  • Aktivitetstillfällen (tentamen)
  • Resultat
  • Registrering

Tydligare översikt

Studenterna vill ha en samlad och tydlig översikt över kommande aktivitetstillfällen och kunna se de aktivitetstillfällen man är anmäld till. Både intervjuerna och enkäten visar också på ett stort behov av förtydligande i studentgränssnittet gällande begrepp och uppställning av kurser och program. Men vill också se en samlad uppställning av avklarade resultat liknande den som finns på antagning.se och en bättre sorteringsordning, på program, kurser inom program, kurser och moduler.

– Nästa steg blir att informera och bearbeta resultaten från undersökningen. Därefter kommer Anders Stenebo, interaktionsdesigner för Ladok, tillsammans med utvecklingsteamen ta fram förslag som vi får testa på studenterna under våren. Vår ambition är att göra studentgränssnittet så bra som möjligt för studenterna, understryker Anette Eriksson.

Några citat från studenterna:

– Kul att ni frågar oss studenter

– Alla tentor på ett ställe

– Föråldrat gränssnitt

– Om ni gör om, behåll renheten och enkelheten

– Vill se resultaten i en samlad lista

– Hyr mig, jag kan göra det bättre

– Lättare att göra avbrott än att anmäla sig till en tenta

– Osäkert om man registrera sig eller inte