Ladok

2019-09-19

Stort tack för att ni ställer upp!

Ett stort tack till alla er som deltar i våra användartester!

För att vi på bästa sätt ska kunna utveckla Ladok är synpunkter från lärosätena centrala. Under införandet var våra användartester och intervjuer mer hypotetiska, men nu när Ladok används aktivt varje dag vid Sveriges lärosäten fokuserar vi på hur användarna använder systemet i sitt dagliga arbete och vilka konkreta behov som ni har.

Vi vill passa på att tacka er som hittills så generöst har delat med er av er tid och gett oss era åsikter om vad ni tycker fungerar bra i Ladok och vad som behöver förbättras.

Nu söker vi fler användare

I höst fortsätter vi våra användartester. Du som är intresserad av att avsätta en timme av din tid för att hjälpa till att förbättra Ladok kan redan nu anmäla ditt intresse och berätta vad du vill vara med och testa. Vad har du för behov? Vad tycker du fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Vi behöver hjälp av användare i olika roller från olika lärosäten hoppas att du vill vara med. Enkäten där du fyller i din intresseanmälan stängs 2019-10-15 kl 17.00!

Stort tack!

Med vänliga hälsningar Mauritz Danielsson, konsortiechef, Catherine Zetterqvist, produktägare och Anders Stenebo, interaktionsdesigner.

Anmäl ditt intresse här.

 

Relaterat

Under hösten genomförs även användarintervjuer med studenter.
Läs mer om de studentintervjuerna här.

Fakta om utvecklingen av Ladok

Utvecklingsarbetet utgår från verksamhetsplanen som fastställs av styrelsen. Utifrån verksamhetsplanen skapas en grovplan av produktägaren och som stöd för produktägaren finns prioriteringsgruppen, med deltagare från olika lärosäten.
Vi använder oss också av enkäter till lärosäten och olika slags användarintervjuer.

Här hittar du mer information om Verksamhetsplanen och utvecklingen av Ladok.

 

2019-04-08

Hur många lärosäten har deltagit i de senaste användartesterna och intervjuerna?

– På de senaste användarträffarna var vi i Skövde, Örebro, Stockholms universitet och KTH. Vi träffade sammanlagt ca sextio personer och fick med oss hem mycket återkoppling vad som kan förbättras och vad som funkar bra.

Finns det ett stort intresse att delta?

– Det är alltid stort intresse hos studieadministratörer, handläggare och annan administrativ personal. Det kan vara svårare att få tag på utbildande personal. Men det går framåt med det också.

Användarträffarna är, förutom feedbacken till oss, också ett sätt att lära känna varandra för att vi inom Ladok ska ha enkelt att få feedback på olika funktioner som vi arbetar med. Användarna är oerhört engagerade på användarträffarna och vi brukar som regel dra över tiden.

Är det några synpunkter som återkommer?

– Vi är just nu fokuserade på resultatrapporteringen och startsidan. Det är de berörda personerna som vi träffar också så det blir ganska givet att vi pratar mest om det.

Hur stort inflytande har användarna egentligen?

– Jag tycker nog att de har mycket inflytande men som kollektiv. På Ladok måste vi se till alla lärosätens behov. Användarträffarna och även testerna handlar mycket om att hitta mönster i användarnas beteenden och hur vi ska förhålla oss till det. Det handlar alltid om en prioritering mellan alla krav som kommer in och hittade fel med mera som vi behöver hantera.

Du har sagt att målet är att få fram ett gränssnitt som är enkelt och intuitivt, både för sällananvändare och expertanvändare. Hur går det?

– Jag tycker att startsidan är ett bra exempel på det. Vi har lyssnat och testat på lärare och verkligen försökt göra startsidan mer intuitiv. Vi kör nu igång med ett pilottest på tre institutioner vid Uppsala universitet tillsammans med den lokala Ladokförvaltningen. Även om vi har användar-testat startsidan så vill vi också se den i verkligt bruk. När det gäller expertanvändarna ser vi över dialoger som både användarna och vi har insett är svårarbetade. Vi kommer arbeta mycket med det framöver och se till att dialogerna anpassas och blir effektivare.

Vad är på gång framöver?

– Det vi har satt igång med är att göra användarstudier på handläggare inom forskarutbildning för att se hur det fungerar där. Det gäller i första hand att lära oss mer om hur handhavandet går till och vad som skiljer sig mellan lärosäten.

Hör mer om användartesterna

På Ladokträffen den 10 april berättar Anders Stenebo mer om användarstudier- och tester på olika lärosäten.
Läs om Ladokträffen här.