Ladok

2019-04-08

Hur många lärosäten har deltagit i de senaste användartesterna och intervjuerna?

– På de senaste användarträffarna var vi i Skövde, Örebro, Stockholms universitet och KTH. Vi träffade sammanlagt ca sextio personer och fick med oss hem mycket återkoppling vad som kan förbättras och vad som funkar bra.

Finns det ett stort intresse att delta?

– Det är alltid stort intresse hos studieadministratörer, handläggare och annan administrativ personal. Det kan vara svårare att få tag på utbildande personal. Men det går framåt med det också.

Användarträffarna är, förutom feedbacken till oss, också ett sätt att lära känna varandra för att vi inom Ladok ska ha enkelt att få feedback på olika funktioner som vi arbetar med. Användarna är oerhört engagerade på användarträffarna och vi brukar som regel dra över tiden.

Är det några synpunkter som återkommer?

– Vi är just nu fokuserade på resultatrapporteringen och startsidan. Det är de berörda personerna som vi träffar också så det blir ganska givet att vi pratar mest om det.

Hur stort inflytande har användarna egentligen?

– Jag tycker nog att de har mycket inflytande men som kollektiv. På Ladok måste vi se till alla lärosätens behov. Användarträffarna och även testerna handlar mycket om att hitta mönster i användarnas beteenden och hur vi ska förhålla oss till det. Det handlar alltid om en prioritering mellan alla krav som kommer in och hittade fel med mera som vi behöver hantera.

Du har sagt att målet är att få fram ett gränssnitt som är enkelt och intuitivt, både för sällananvändare och expertanvändare. Hur går det?

– Jag tycker att startsidan är ett bra exempel på det. Vi har lyssnat och testat på lärare och verkligen försökt göra startsidan mer intuitiv. Vi kör nu igång med ett pilottest på tre institutioner vid Uppsala universitet tillsammans med den lokala Ladokförvaltningen. Även om vi har användar-testat startsidan så vill vi också se den i verkligt bruk. När det gäller expertanvändarna ser vi över dialoger som både användarna och vi har insett är svårarbetade. Vi kommer arbeta mycket med det framöver och se till att dialogerna anpassas och blir effektivare.

Vad är på gång framöver?

– Det vi har satt igång med är att göra användarstudier på handläggare inom forskarutbildning för att se hur det fungerar där. Det gäller i första hand att lära oss mer om hur handhavandet går till och vad som skiljer sig mellan lärosäten.

Hör mer om användartesterna

På Ladokträffen den 10 april berättar Anders Stenebo mer om användarstudier- och tester på olika lärosäten.
Läs om Ladokträffen här. 

 

2019-02-08

Ladoks användbarhet var ämnet för två träffar som anordnades onsdagen den 6 februari vid Uppsala universitet. Anders Stenebo och Anna Sandberg Telléus från Ladokkonsortiet visade upp upp Ladoks startsida och dagen fokuserade på hur vi kan skapa förbättringar, speciellt vad gäller resultatrapportering.

Användarna kom från alla vetenskapsområden, med både kursadministratörer, studievägledare, lärare och examinatorer närvarande.

– Vi fick se förslag, vi fick lyssna in varandra och sen hade vi en dialog kring den kommande utvecklingen av systemet. Att få den här direkta kontakten och responsen på vad vi tycker är otroligt positivt, sa Jennifer Aulin, kursadministratör och studievägledare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Överlag var mötet mycket uppskattat; ”ett mycket konstruktivt och effektivt möte” som en lärare uttryckte det.

En forskargrupp har följt införandet av Ladok vid Uppsala universitet. Gerolf Nauwerck, doktorand som ingår i forskargruppen kommenterar;

– Användbarhetsexperten har en central roll i sådana här stora projekt och att åka ut och lyssna på användarna har stor betydelse, för båda parter. Vi vet också att användarcentrering är en framgångsfaktor för uppnå hög användbarhet i ett system. När man ser användarexperterna från konsortiet i aktion är det också uppenbart att de har det som krävs, djupa domänkunskaper och en förmåga att balansera olika olika krav.

Intresserad av en användarträff?

Fler användarträffar med lärosäten planeras framöver.
Vid intresse mejla till: anders.stenebo@umu.se