Tillgänglighet i Ladok

Tillgänglighet i Ladok

Vår ambition är att alla studenter ska kunna använda Ladoks studentsidor. Lagkrav som beskrivs i föreskrifter från Myndigheten för digital förvaltning säger också att digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust så att den blir tillgänglig för alla, oavsett exempelvis funktionsnedsättning. Därför arbetar vi kontinuerligt med tillgängligheten. Under 2019-2020 har vi bland annat genomfört användningstester med personer med funktionsnedsättning och låtit experter göra en systematisk granskning utifrån kriterier i relevanta standarder (EN301549 och WCAG 2.1 AA). Vi arbetar med att åtgärda brister som upptäckts genom dessa genomgångar.

Kontakta oss vid bristande tillgänglighet

Trots våra ansträngningar finns det risk för att det ändå förekommer brister. Det är nämligen inte möjligt att rekrytera användningstestare med alla typer av funktionsnedsättningar, och inte heller att expertgranska med alla kombinationer av hjälpmedel, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Om du upplever bristande tillgänglighet vill vi därför uppmana dig att höra av dig och beskriva de hinder du stött på, så att vi kan se till att du får den digitala service du har rätt till (och göra något åt bristerna). Kontakta då Ladok-representanten vid ditt lärosäte.

2021-08-31 | Webmaster