Inloggning för studenter

Inloggning för studenter

Som student loggar du in i Ladok för studenter via någon av följande tjänster:

Vid inloggning är det ditt personnummer som identifierar dig. Det är därför viktigt att ditt konto vid ditt lärosäte, eduID eller Antagning.se är bekräftat. Det görs vanligtvis genom uppvisande av legitimation i servicedesk vid ditt lärosäte eller via en engångskod som skickas till din folkbokföringsadress. Även andra identifieringsmetoder används av eduID.

För dig som student utan svenskt personnummer är det normala att du börjar dina studier genom en ansökan på Antagning.se med en e-postadress som identifiering. När din ansökan på Antagning.se gått igenom så tilldelas du där ett så kallat interimspersonnummer. Ditt interimspersonnummer överförs efter antagning till ditt lärosäte och det är vid ditt lärosäte som du sedan kan identifiera dig och få tillgång till ett lärosäteskonto kopplat till ditt interimspersonnummer. Med detta lärosäteskonto kan du sedan logga in i Ladok för studenter.

När du blir folkbokförd i Sverige så får du ett riktigt svenskt personnummer av Skatteverket. Då kan du kontakta ditt lärosäte för att få ditt interimspersonnummer utbytt mot ditt svenska personnummer. När detta är gjort kan du även bekräfta ett konto på eduID med ditt riktiga personnummer och sedan logga in i Ladok via eduID om du inte längre har kvar någon lärosätesinloggning.

Läs mer om Inloggning i Ladok.

Login for students

As a student, you may log in to Ladok for students using any of the following services:

When logging in, it is your personal identity number that identifies you. It is therefore important that your account at your higher education intitution, eduID or Antagning.se/Universityadmissions.se is confirmed. This is usually achieved by identifying yourself at the service desk at your higher education institution or via a one-time password sent to your registered address. More identification methods are used by eduID.

For you as a student without a Swedish personal identity number, you normally start your studies through an application at Antagning.se/Universityadmissions.se with an email address as identification. When your application at Antagning.se/Universityadmissions.se has been processed, you will be assigned a so-called interim personal identity number. Your interim personal identity number is after admission transferred to your higher education intitution and you can then identify yourself at your higher education intitution to get access to a higher education institution account linked to your interim personal identity number. With this higher education insitution account, you can then log in to Ladok for students.

When you have been registered in Sweden, you will receive a real Swedish personal identity number from the Swedish Tax Agency. You can then contact your higher education institution to have your interim personal identity number replaced by your Swedish personal identity number. When this has been done, you can also confirm an account at eduID with your real personal identity number and then log in to Ladok via eduID if you no longer have access to a login via your higher education institution.

 

2022-06-01 | Webmaster