Ladok

Resultaten från enkät om uppföljningsdatabasen

2021-02-24

För en tid sen skickades en enkät ut till användare av uppföljningsdatabasen. Där fick de svara på frågor om deras behov av stöd. Enkäten är ett led i arbetet att säkerställa att vi arbetar med rätt saker inom utvecklingen av Ladok.

Vad var syftet med enkäten?

– Syftet med enkäten var få veta mer om hur man använder uppföljningsdatabasen och vilka eventuella svårigheter som man upplever. Detta för att ta fram lämpligt stöd för användandet, det vill säga hitta förbättringsområden. Vi var också intresserade av på vilket sätt lärosätena använde uppföljningsdatabasen och vilket utbildningsbehov som fanns. Konsortiet har haft några utbildningar och frågan är aktuell igen, säger Jan Johansson och Katja Taavo som håller i enkäten.

Vilka har svarat på enkäten?

Vi undersökte först vilka lärosäten som har uppkoppling mot uppföljningsdatabasen. Sen fick vi hjälp av de lokala kontaktpersonerna att hitta de som ställer SQL-frågor mot uppföljningsdatabasen . Svarsfrekvensen var hög, hela 80 procent. Det gör att vi med säkerhet kan säga vad lärosätena tycker. Drygt 60 procent av de tillfrågade jobbade på central förvaltning och knappt 40 procent i verksamheten.  

Kan ni dra någon slutsats av enkäten? 

Vi fick svar från både sällananvändare och dagliganvändare och det vi kan se tydligt är att båda grupperna upplever problem med uppkoppling mot databasen.

Sällananvändare önskar i större omfattning mer hjälp med hur de ska skriva frågorna och de vill också ha möjlighet att beställa frågorna från konsortiet.  Båda grupperna önskar dessutom mer hjälp med att skriva SQL-frågor. Det framkommer också att de har svårt att förstå hur vissa IO/BI hänger ihop. Ca 40 procent är inte nöjda med dokumentation. Hälften använder Squirrel och hälften andra verktyg  som Razor eller Dbeaver.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla som tog sig tid till att svara på enkäten.