Referensgrupp

Projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok påbörjas i början av 2021. Den tänkta funktionaliteten finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020. Under arbetets gång kommer projektet att jobba med en referensgrupp vars uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör utveckling av funktionaliteten. Vi söker nu deltagare till referensgruppen, deltagarna bör ha god insyn i hur lärosätets arbete med utbildningsplanering går till och vill bidra till en gemensam, nationell lösning. Referensgruppen kommer att träffas ungefär en gång i månaden, 2 timmar per gång. Inledningsvis hålls mötena via Zoom, på sikt hoppas vi att kunna träffas i Stockholm vid några tillfällen. Gruppen kommer att bestå av ca 8 deltagare och konsortiet väljer ut dessa med målsättningen att få en representativ spridning bland lärosätena som kan ge en god bild av behoven.

Anmäl intresse att delta i referensgruppen till info@ladok.se senast 15/1. Frågor besvaras av Malin Zingmark på malin.zingmark@ladok.se eller telefon 0703322006.

Projektet kommer också att arbeta med mållärosäten, läs mer här, och vid behov träffa andra grupper för att diskutera olika typer av behov, till exempel behoven för planering av utbildning på forskarnivå. Det kommer även att finnas en teknisk referensgrupp som är rådgivande främst kring hur lärosätena integrerar med Ladoks lösning för utbildningsplanering, mer information kommer längre fram.

Information om projektets arbete kommer att ges löpande och vid särskilda informationsmöten. Information och inbjudan till möten kommer att skickas ut till lärosätets lokala kontaktperson för Ladok. Om lärosätet vill ange ytterligare en person som kontakt specifikt för projektet anmäl det till info@ladok.se.

 

2020-12-15 | Kina Nilsson