Ladok

Rapport från Ladokstämman

2021-06-09

Den 27 maj hölls, för andra året i rad, Ladokstämman digitalt och besluten fattades via omröstning i Zoom. Deltagarna fick en uppdatering av pågående arbete med utbildningsplanering, studieavgifter och hantering av digitala examensbevis. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för 2020 godkändes och beslut om att styrelsen fullgjort sina åligganden för förra året fattades.

Tre nya parter till Ladokkonsortiet välkomnades genom enhälligt beslut av stämman: Akademi för ledarskap och teologi, Johannelunds teologiska högskola samt Newman Institutet.

Konsortialavtal för perioden 2022-01-01—2022-12-31 beslutades liksom verksamhetsinriktning för 2022-2024 och mål, ekonomiska ramar och avgifter för 2022 och deltagare i styrelsen.

Om mötet blir fysiskt eller digitalt nästa vår återstår att se, men flera deltagare uttryckte önskemål om att fortsätta hålla stämman digitalt.

Reflektioner från några deltagare:

Hur fungerade det att mötas digitalt och fatta beslut på Ladokstämman?
Karin Cardell, högskoledirektör Mälardalens högskola: Efter drygt ett år av distansarbete har vi alla stor vana att mötas digitalt. Formen för dagens Ladokstämma fungerade väl och vi kommer säkert att överväga fler digitala stämmor. Samtidigt tänker jag att digitala möten kan ha en tendens att begränsa brett utbyte och diskussion, kanske särskilt som form för ”sällanmöten”. Stämma har vi ju bara en gång per år numera så visst ser jag också stort värde i att framgent kunna träffas fysiskt.

Charlotta Törmä, Ladokansvarig Röda Korsets Högskola: Det gick bra att mötas digitalt och att fatta beslut. Kanske börjar vi vänja oss vid distansmöten?

Vilken fråga är viktig för dig i Ladokkonsortiets arbete framöver?
Karin Cardell, högskoledirektör Mälardalens högskola: Konsortiets arbete är på många sätt möjliggörare och pådrivande i verksamhetsutveckling där verksamhetens behov av funktionalitet, digitala lösningar, effektivitet, rättssäkerhet och tillgänglighet är självklara ramar. Det pågående arbetet för gemensamt stöd för utbildningsplanering drivs i samma anda – bra.

Charlotta Törmä, Ladokansvarig Röda Korsets Högskola: Jag tycker att det är viktigt att konsortiet fortsätter det välfungerande arbetet med att lyssna på och hjälpa både små och stora lärosäten. Just nu är det extra spännande att få följa och att vara en del av projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering!

Här finns presentationen från stämman.

Protokoll från stämman kommer att publiceras på ladok.se