Rättningsskript i DB03

Läs detta innan du kör rättningsskripten!

  • Det är lärosätet som är ansvarig för rättningen i sitt egna register.
  • Rättningsskripten är en tjänst till lärosätena som är helt frivillig att använda.
  • Se noga till så att rättningsskriptets rättning överensstämmer med hur lärosätet vill ha det rättat!
  • Gör körningen i test först för att kontrollera resultatet innan du går vidare i skarpt läge.
  • Försäkra dig om att alla undantag eller specialfall är rättade innan du kör rättningsskriptet, samt att rättningsskripten inte ändrar dessa undantag och specialfall. I så fall kanske du måste låta bli att köra rättningsskriptet.
  • Kör motsvarande felsökningsskript så att du vet hur många rättade poster du kan förvänta dig. Tänk på vissa rättningsskript tar bort poster, du måste alltså köra felsökningsskriptet precis innan du kör motsvarande rättningsskript för att antalet ska stämma överrens.
  • Kör endast ett skript per tabell åt gången. DB03 kör inte skripten i den ordning man listat dem vilket gör att det kan bli konflikter om man har olika skript för samma tabell i samma körning.

Information om rättningsskripten

Du hittar rättningsskripten i Ladok genom att först välja produkt ”Ladok3” och sen välja typ ”Uppdateringsskript”. Observera att skripten är sorterade på benämning, inte handbok eller leveransdatum.

I nedanstående lista finns rättningsskripten med förklaring om vad skriptet gör tillsammans med mostvarande felsökningsskript. Du kan också använda rättningsskripten i textformat, vilket kan vara bra om man vill göra egna versioner av rättningsskripten.

Rättningsskripten i textformat finns här på den låsta sidan på den gamla interna Ladokwebben.

Rättningsskript Vad gör rättningsskriptet? Motsvarande felsökningsskript Vilka fel söks ut? Levererad
L3_UPDATE_AKTIVIT_948 Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen REGMARK till N (registrering= Nej) på alla definitivrapporterade poster i tabellen AKTIVIT med 0 procents aktivitet och med annat värde än N i kolumnen REGMARK. Uppdaterade poster märks med dagens datum, uppdateringstid och ianv=DB03. H10_AKTIVIT_948 Skriptet söker fram poster som är definitivt rapporterade, har 0 procents aktivitet och har annat värde än N i kolumnen REGMARK 2015-05-18
L3_UPDATE_AKTIVIT_950 Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen regmark till J (registrering= Ja) på de definitivt inlagda poster i AKTIVIT där det saknas värde i regmark och procent är angiven till 1 – 100. Uppdaterade poster märks med dagens datum, uppdateringstid och ianv=DB03. H10_AKTIVIT_950 Skriptet söker fram definitivt rapporterade poster som har mellan 1 till 100 procent och har annat värde än J i kolumnen regmark. 2015-03-06
L3_UPDATE_AKTIVIT_971 Rättningsskriptet tar bort från AKTIVIT de poster som är inlagda terminer före den första antagningsterminen som finns inlagd i tabellen FOANT2. H10_AKTIVIT_971 Skriptet söker fram poster på terminer före startterminen för den allra första inlagda antagningen i tabellen FOANT2 för en student. 2015-03-06
L3_UPDATE_AKTIVIT_972 Rättningsskriptet tar bort alla definitivrapporterade poster från tabellen AKTIVIT som ligger på ett senare kalenderhalvår (TERMIN) än kalenderhalvåret för antagningens avbrottsdatum i tabellen FOANT2. H10_AKTIVIT_972 Skriptet söker fram poster som har en aktivitetspost i tabellen AKTIVIT på senare kalenderhalvår (termin) än kalenderhalvår för avbrottsdatum i tabellen FOANT2 2015-05-18
L3_UPDATE_AKTIVIT_973 Rättningsskriptet tar bort de poster från AKTIVIT som ligger inlagda på termin efter det kalenderhalvår med senast inlagd examen inom ämnet och där ingen ny antagning inom ämnet finns. H10_AKTIVIT_973 Skriptet söker fram poster som har aktivitet inrapporterat på senare kalenderhalvår (termin) i tabellen AKTIVIT än kalenderhalvår för datum i tabellen FOEXAM inom samma ämne. Om flera examina finns med examenstyp L eller LI och D eller DO inom samma ämne, kontrollerar skriptet datum för senaste inlagda examina. 2015-03-06
L3_UPDATE_ANNANEX_1550 Rättningsskriptet sätter valuta till värdet “H” och konvert till värdet “J” på alla poster som har annan valuta än “H”. H18_ANNANEX_1550 Skriptet söker fram poster som har annan valuta än H i kolumnen VALUTA 2016-09-05
L3_UPDATE_ANTINR_2119 Rättningsskriptet tar bort alla poster i ANTINR där motsvarande post saknas i ANTLIN och där det saknas kurser i FFGKURS, INREGFFG eller poster i UTBYTE, UPPHLIN och UBUTREG. Skriptet tar även bort eventuella poster från AVBRINR för aktuellt program och inriktning. L3_H25_ANTINR_2087 Skript som söker fram poster där motsvarande post saknas i ANTLIN och där det inte heller finns några kursregistreringar i tabellen FFGKURS, avbrott på kurs i tabellen INREGFFG, utbyten i tabellen UTBYTE, uppehåll i tabellen UPPHLIN eller utbytesstudier i tabellen UBUTREG. 2017-10-09
L3_UPDATE_ANTLIN_2072 Rättningsskriptet ändrar antagningstermin till samma som första termin på kursregistrering inom program för alla poster där antagningstermin är senare än kursregisteringstermin inom programmet. Uppdaterade poster märks med dagens datum, uppdateringstid och ianv=DB03. H23_ANTLIN_2072 Skriptet söker fram antagningsposter där det finns programmärkta registreringsposter tidigare än angiven antagningstermin på programmet (ej terminsregistrering). 2016-09-05
L3_UPDATE_ANTLIN_2075 Rättningsskriptet ändrar antagningstermin till samma som första termin på kursregistrering inom program för alla poster där antagningstermin är senare än kursregisteringstermin inom programmet och det finns en terminsregistrering samma termin som kursregistreringen. Uppdaterade poster märks med dagens datum, uppdateringstid och ianv=DB03. H23_ANTLIN_2075 Skriptet söker fram antagningsposter, på program med terminsregistrering, där det finns programmärkta registreringsposter tidigare än angiven antagningstermin på programmet. 2016-09-05
L3_UPDATE_ANTLIN_2118 Rättningsskriptet tar bort alla poster som saknar motsvarande kurser i FFGKURS, INREGFFG eller poster i UTBYTE, UPPHLIN och UTBUTREG. Skriptet tar även bort eventuella poster från AVBRLIN för aktuellt program. L3_H25_ANTLIN_2086 Skriptet söker fram poster i ANTLIN, med antagningstermin tidigare än innevarande termin, som saknar ffg-registreringar eller kurser med avbrott, och där det varken finns tillgodoräknanden, inledande studieuppehåll eller utlandsstudier inlagda. 2017-10-09
L3_UPDATE_ANTLIN_FFGKURS Rättningsskriptet tar bort alla poster som saknar motsvarande kurser i FFGKURS eller INREGFFG ANTLIN_FFGKURS Skriptet söker fram poster i ANTLIN som saknar en ffg-registrering eller avbrott på kurs i tabellen FFGKURS eller INREGFFG 2016-09-05
L3_UPDATE_DOKKURS2_1289 Rättningsskriptet blankar ut konverteringsmärkningen för de poster som är konverterade, har ursprungspoäng och har ett provdatum som är lika med eller senare än 2007-07-01. H13_DOKKURS2_1289 Skriptet söker fram resultatposter med fritext (ej forskarkurskod) som är konverterade och har ursprungspoäng, trots att provdatumet är senare än 2007-06-30. 2015-09-25
L3_UPDATE_DOKKURS2_1289_09 Rättningsskriptet blankar ut konverteringsmärkningen för de poster som är konverterade, har ursprungspoäng och har ett provdatum som är lika med eller senare än 2007-09-01. H13_DOKKURS2_1289_09 Skriptet blankar ut konverteringsmärkningen för de poster som är konverterade, har ursprungspoäng och har ett provdatum som är lika med eller senare än 2007-09-01. 2015-09-25
L3_UPDATE_DOKKURS2_1290 Rättningsskriptet lägger till konverteringsmärkning och ursprungspoäng (hp/1.5) för de poster där datum är tidigare än 2007-07-01 och konverteringsmärkning och ursprungspoäng saknas. H13_DOKKURS2_1290 Skriptet söker fram resultatposter med fritext (ej forskarkurskod) som saknar konverteringsmarkering och ursprungspoäng, trots att datum är tidigare än 2007-07-01. 2015-09-25
L3_UPDATE_DOKKURS2_2073 Rättningsskriptet uppdaterar det engelska benämningsfältet (BENAMNE) med texten “No translation available” för alla poster där det finns svensk benämning men engelsk benämning saknas. H23_DOKKURS2_2073 Skriptet söker fram poster som har värde i svensk benämningsfält men tomt i engelskt benämningsfält. 2016-09-05
L3_UPDATE_EXAMKUR2_1210 Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen för tillgodoräknandemarkering (TG) till J för alla poster i tabellen EXAMKUR2 som har ett annat värde än J eller blankt i kolumnen TG. H13_EXAMKUR2_1210 Skriptet kontrollerar om tillgodomarkeringen har annat värde än J eller blankt i kolumnen TG. 2015-05-18
L3_UPDATE_EXAMKUR2_1265 Rättningsskriptet sätter valuta till H för alla poster som har annat värde. H13_EXAMKUR2_1265 Skriptet söker fram poster med tecken i valuta som inte är H=högskolepoäng. 2015-09-25
L3_UPDATE_EXAMKUR2_2036 Rättningsskriptet updaterar benämningsfältet med kurskod på de poster där benämningsfältet är tomt och angiven kurskod saknas i tabellen kurs H22_EXAMKUR2_2036 Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabell KURS och där benämningsfältet är tomt 2016-03-14
L3_UPDATE_EXAMKUR2_2037 Rättningsskriptet blankar ut kurskod för de poster där det finns värde i benämningsfältet och kurskod saknas i tabellen kurs H22_EXAMKUR2_2037 Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabell KURS och där benämningsfältet inte är tomt 2016-03-14
L3_UPDATE_ EXAMKUR2_2116 Rättningsskriptet tar bort de poster där både kurskoder och benämningar saknas L3_H26_EXAMKUR2_2116 Skriptet söker fram poster där både kurskoder och benämningar saknas. 2017-10-09
L3_UPDATE_FEXAMKUR_1594X Rättningsskriptet ändrar från värde T till värde J i de poster som har ett T i kolumnen för tillgodomarkering (TG) H19_FEXAMKUR_1594X Skriptet söker fram poster med värde T i kolumnen för TG 2016-03-14
L3_UPDATE_FEXAMKUR_1604 Rättningsskriptet ändrar till värde H i valuta i alla poster med annat värdet än H. H19_FEXAMKUR_1604 Skriptet söker fram poster som har annat värde än H i valuta 2016-03-14
L3_UPDATE_FEXAMKUR_1894X Rättningsskriptet blankar ut kolumnen konvert för de poster där konvert=’N’ H20_FEXAMKUR_1894X Skriptet söker fram poster där konvert=N 2016-03-14
L3_UPDATE_FEXAMKUR_2074 Rättningsskriptet uppdaterar det engelska benämningsfältet (BENAMNE) med texten “No translation available” för alla poster där det finns svensk benämning men engelsk benämning saknas. H23_FEXAMKUR_2074 Skriptet söker fram kurser med fritext som har svensk benämning men saknar engelsk benämning. 2016-09-05
L3_UPDATE_FORSKTG_1292 Rättningsskriptet sätter valuta H och konvert till J för de poster som har annat värde i valuta än H H18_FORSKTG_1292 Skriptet söker ut poster som saknar konverteringsmarkering, där beslutsdatum ligger före 2007-07-01 (Övergången till Bologna) 2016-03-14
L3_UPDATE_FORSKTG_1293 Rättningsskriptet blankar ut konverteringsmärkning och urspoang på de poster som har värden i dessa kolumnen och beslutsdatum är 2007-01-01 eller senare H18_FORSKTG_1293 Skriptet söker fram poster som är konverterade (KONVERT=J) där beslutsdatum är 2007-07-01 eller senare (Övergången till Bologna) 2016-03-14
L3_UPDATE_FORSORJ_1027 Rättningsskriptet tar bort från FORSORJ de poster som är inlagda terminer före den första antagningsterminen som finns inlagd i tabellen FOANT2. H11_FORSORJ_1027 Skriptet söker fram poster på terminer före startterminen för den allra första inlagda antagningen i tabellen FOANT2 för en student. 2015-03-06
L3_UPDATE_FORSORJ_1191 Rättningsskriptet tar bort alla definitivrapporterade poster från tabellen FORSORJ som ligger på ett senare kalenderhalvår (TERMIN) än det kalenderhalvåret där senaste avbrottsdatum för antagningen finns (i tabellen FOANT2). H11_FORSORJ_1191 Skriptet söker fram poster där definitivt inlagd försörjning för ett ämne är inlagt på kalenderhalvår efter det halvår där senaste avbrottsdatum finns. 2015-05-18
L3_UPDATE_FORSORJ_1629 Rättningsskriptet tar bort de poster från FORSORJ som ligger inlagda på termin efter det kalenderhalvår med senast inlagd examen inom ämnet och där ingen ny antagning inom ämnet finns. H16_FORSORJ_1629 Skriptet söker fram poster som har försörjning inrapporterat på senare kalenderhalvår (termin) i tabellen FORSORJ än kalenderhalvår för datum i tabellen FOEXAM inom samma ämne. Om flera examina finns med examenstyp L eller LI och D eller DO inom samma ämne, kontrollerar skriptet datum för senaste inlagda examina. 2015-03-06
L3_UPDATE_FORSORJ_2071 Rättningsskriptet tar bort alla poster där motsvarande post i aktivit är på 0 procent H23_FORSORJ_2071 Skriptet söker fram poster i FORSORJ där motsvarande post i aktvitit har 0 procent 2016-09-05
L3_UPDATE_FORTKURS_1993 Rättningsskriptet tar bort alla FO-registreringsposter som ligger på samma termin som FFG-registreringen H21_FORTKURS_1993 Skriptet söker fram poster som ligger på samma termin som FFG-registreringen 2016-03-14
L3_UPDATE_FORTKURS_2039 Rättningsskriptet tar bort alla poster som tidsmässigt ligger efter den termin där datum för slutbetyget finns. H22_FORTKURS_2039 Skriptet söker fram poster där registrerings-terminen är senare än den termin där slutbetyget finns 2016-09-05
L3_UPDATE_FTGGRUND_1243 Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen VALUTA med H för de poster i tabellen FTGGRUND som saknar kurskod/forskarkurskod och har annat värde än H som valuta. H14_FTGGRUND_1243 Skriptet söker fram alla poster utan kurs-/forskarkurskod som har annat värde än H som valuta. 2015-05-18
L3_UPDATE_FTGGRUND_1245 Rättningsskriptet blankar ut konverteringsmärkning och urspoang på de poster som har värden i dessa kolumnen och betygsdatum är 2007-01-01 eller senare H18_FTGGRUND_1245 Skriptet söker fram poster med betygsdatum fr o m 2007-07-01 och senare, som har konverteringsmärkning och ursprungspoäng, trots att de borde höra till 2007 års studieordning. 2016-03-14
L3_UPDATE_GODKKURS_255 Rättningsskriptet uppdaterar kolumnerna LARARE och LINST med blankt för de poster i GODKKURS där kombinationen av lärarkod och institutionskod saknas i tabellen LARARE. H13_GODKKURS_255 Skriptet kontrollerar om examinatorskod och institutionstillhörighet i kolumnen LARARE och LINST saknas i tabellen LARARE. 2015-05-18
L3_UPDATE_GODKKURS_260 Rättningsskriptet blankar ut värde i LINST för de poster där angiven institutionskod saknas i tabellen INST. H13_GODKKURS_260 Skriptet söker fram poster där angiven institutionskod i kolumnen LINST, saknas i tabellen INST 2015-09-25
L3_UPDATE_GODKPROV_360 Rättningsskriptet tar bort alla poster med underkända resultat där det samtidigt finns ett godkänt provresultat samma dag som eller före det underkända provresultatet. H8_GODKPROV_360 Skriptet söker ut poster med underkända provresultat, där det samtidigt finns ett godkänt provresultat samma dag som eller före det underkända provresultatet. 2015-03-06
L3_UPDATE_GRUPPHUV_1466X Rättningsskriptet tar bort alla poster med kod som börjar med RRV och gruppkod som börjar med RRV H20_GRUPPHUV_1466X Skriptet söker fram alla poster med kod som börjar med RRV och gruppkod som börjar med RRV 2016-03-14
L3_UPDATE_GRUPPRAD_1474X Rättningsskriptet tar bort alla poster med kod som börjar med RRV och gruppkod som börjar med RRV H20_GRUPPRAD_1474X Skriptet söker fram alla poster med kod som börjar med RRV och gruppkod som börjar med RRV 2016-03-14
L3_UPDATE_INBYTANN_213 Rättningsskriptet ändrar från typ R (annan verksamhet) till typ H (högskolestudier) för de poster som har typ R samt värde i någon eller några av kolumner betyg, urspoang, datum, bskala, examinat, hsk, utlhsk, land, ectsbet, ectsp, utbniva och uurpoang. H15_INBYTANN_213 Skriptet söker fram tillgodoräkandeposter med TYP=R (annan verksamhet) som inte har blankt/tomt i kolumnerna betyg, urspoang, datum, bskala, examinat, hsk, utlhsk, land, ectsbet, ectsp, utbniva och uurpoang. Värden får finnas i kolumnerna pnr, lopnr, radnr, benamns, benamne, typ, valuta och konvert. 2015-09-25
L3_UPDATE_INBYTANN_215 Rättningsskriptet sätter valuta H för de poster som har annat värde i valuta än H H18_INBYTANN_215 Skriptet söker fram poster som har annan VALUTA än H (Kan avse poster som i samband med övergången till Bologna saknade poäng och aldrig blev konverterade och har valuta=P) 2016-03-14
L3_UPDATE_INREGFFG_640 Rättningsskriptet tar bort de poster i INREGFFG med märkning inom kort = J (tidigt avbrott) där det finns motsvarande post i FFGKURS på samma eller tidigare termin. H8_INREGFFG_640 Skriptet söker fram poster i tabellen INREGFFG för tidigt avbrott på kurs, där kolumn INOMKORT=J, som samtidigt har en ffg-registrering på samma kurs och termin eller senare termin än ffg-registreringen i tabell FFGKURS. 2015-03-06
L3_UPDATE_INREGOM_346 Rättningsskriptet tar bort alla poster där det finns motsvarande poster i OMKURS för samma termin eller senare H15_INREGOM_346 Skriptet söker fram poster som också finns i tabellen OMKURS för samma termin eller senare. 2016-09-05
L3_UPDATE_KTFORT2_91 Rättningsskriptet sätter forpoang=0 på poster i tabellen KTFORT2 där kurstakten är 0 och fortsättningspoängen är större än 0 H4_KTFORT2_91 Skriptet söker fram poster där kurstakten är 0 och fortsättningspoängen är större än 0 2014-09-10
L3_UPDATE_KTILL2_1868A Rättningsskriptet sätter avgfri till N för poster där avgfri är tom och starttermin är H11 eller senare H19_KTILL2_1868A Skriptet söker fram poster där kolumn avgfri är tom och starttermin är H11 eller senare 2016-03-14
L3_UPDATE_KTILL2_1868B Rättningsskriptet sätter avgfri till J för poster där avgfri är tom och starttermin är mindre än H11 H19_KTILL2_1868B Skriptet söker fram poster där kolumn avgfri är tom och starttermin är mindre än H11 2016-03-14
L3_UPDATE_KTILL2_73 Rättningsskriptet sätter ffgpoang=0 på poster i tabellen KTILL2 där kurstakten är 0 och ffgpoängen är större än 0. H4_KTILL2_73 Skriptet söker fram poster där kurstakten är 0 och ffgpoängen är större än 0. 2014-09-10
L3_UPDATE_KTILLP_403 Rättningsskriptet tar bort poster från KTILLP där poäng är null (tomt) för innevarande termin eller tidigare. H10_KTILLP_403 Skriptet söker fram poster som inte är poängfördelade och har null i kolumnen POANG, för innevarande termin eller tidigare. 2015-03-06
L3_UPDATE_KTILLP_404 Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen valuta med värdet ”H” i de poster i KTILLP där det finns annat värde för valuta än H. H10_KTILLP_404 Skriptet söker fram poster som har annat värde än H i kolumnen VALUTA, där eventuell konverteringsmarkering saknas (i samband med Bolognakonverteringen 1/7 2007). 2015-03-06
L3_UPDATE_KURS_2050 Rättningsskriptet uppdaterar alla poster som saknar idatum, kurstillfälle, registrering, prov etc. med värde “2019-01-01” i kolumnen idatum och värde “DB03” i kolumnen ianv. H23_KURS_2050 Skriptet söker fram kurser utan i datum som saknar annat underlag för starttermin, dvs saknar prov, provupps, registreringar eller resultat. 2016-09-05
L3_UPDATE_ L3_RES_2092 Rättningsskriptet tar bort underkända provresultat, med eventuella resultatnoteringar, som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau, och där det heller inte finns något godkänt resultat på aktuell modul för aktuell student. L3_H25_L3_RES_2092 Skriptet söker fram alla underkända resultat som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau, inklusive eventuella resultatnoteringar. 2017-05-12
L3_UPDATE_ L3_RES_2093 Rättningsskriptet tar bort underkända provresultat, med eventuella resultatnoteringar, som är attesterade via resultatleveransen men där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau, och där det heller inte finns något godkänt resultat på aktuell modul för aktuell student. L3_H25_L3_RES_2093 Skriptet söker fram underkända resultat som är attesterade via resultatleveransen och sedan även definitivt inlagda via Ladok Nouveau, inklusive eventuella resultatnoteringar.  2017-05-12
L3_UPDATE_ L3_RES_2094 Rättningsskriptet tar bort underkända provresultat, utan resultatnoteringar, som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau. L3_H25_L3_RES_2094 Skriptet söker ut underkända resultat som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau för prov där det inte finns resultatnoteringar. 2017-05-12
L3_UPDATE_ L3_RES_2095 Rättningsskriptet tar bort godkända provresultat som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau. Observera att även eventuella noteringar tas bort. L3_H25_L3_RES_2095 Skriptet söker ut godkända prov som är sparade eller klarmarkerade via Resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau 2017-05-12
L3_UPDATE_ L3_RES_2096 Rättningsskriptet tar bort godkända kursresultat som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma kursresultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau. Observera att även eventuella noteringar tas bort. L3_H25_L3_RES_2096 Skriptet söker fram godkända kursresultat som är sparade eller klarmarkerade via Resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau 2017-05-12
L3_UPDATE_ L3_RES_2097

 

Rättningsskriptet tar bort uppgifter från upp till fyra olika tabeller: För varje klarmarkerat resultat en student har fått i tabellen l3_res finns även en post i l3_resultat_rattadav (ett sparat men ej klarmarkerat resultat genererar däremot ingen post i l3_resultat_rattadav).
Om det lagts in noteringar på studenten finns det även en post i l3_resultat_noteringar samt l3_notering för varje resultatnotering. Om t.ex. en student för ett klarmarkerat resultat har en notering i form av ett skrivningspoäng tas det bort fyra poster för studenten, dvs. en i respektive tabell.
L3_H25_L3_RES_2097 Skriptet söker fram parallellt sparade eller klarmarkerade resultat på modul (prov) och aktivitetstillfälle(tenta) där inget av dessa blivit definitivt inlagda via Ladok Nouveau.
Skriptet söker fram poster där det blivit en låsning på grund av att det rapporterats resultat på samma modul (prov) med från olika ingångar.
 

2017-05-12

L3_UPDATE_ L3_RES_2127 Rättningsskriptet tar bort poster i L3_RES som inte har någon koppling till poster i GODKPROV eller GODKKURS
L3_H27_L3_RES_2127
Skriptet söker fram poster poster i L3_RES som inte har någon koppling till poster i GODKPROV eller GODKKURS 2017-12-08
L3_UPDATE_L3_RES_2133 Rättningsskriptet tar bort dubblettresultat som skapats i  Resultatleveransen L3_H27_ L3_RES_2133 Skriptet söker fram dubblettresultat från Resultatleveransen. Det är en förbättring av ett skript som fanns i Handbok 26, L3_H26_L3_RES_2121. Det ursprungliga skriptet tog endast fram antal poster per person, det nya skriptet visar också de felaktiga posterna. 2017-12-08
L3_UPDATE_LINJE_2038 Rättningsskriptet blankar ut värdet i tillträdesnivå (tiltniva) för de poster som har konverteringsmärkning och inte är klassade som tillhörande dubbel studieordning (Serie=L3SERIE, klass=SO93_07) H22_LINJE_2038 Skriptet söker fram program enligt 93 års SO dvs konverterade poäng men där man lagt in tillträdesnivå. IK kommer att tolka dessa som 93-års studieordning och därför inte konvertera uppgiften om tillträdesnivå. Om man vill ha kvar uppgiften tillrädesnivå och dessutom behålla programmet som aktivt måste man lägga till information i serie och klass att programmet tillhör både 93 och 07-års studieordning. 2016-03-14
L3_UPDATE_OMKURS_1341A Rättningsskriptet tar bort alla poster där en FFG-registrering på motsvarande kurs är inlagd på samma termin. H15_OMKURS_1341A Skriptet söker fram poster i OMKURS där förstagångsregistreringen i motsvarande kurs är inlagd på samma termin som omregistreringen. 2015-09-25
L3_UPDATE_OMKURS_1341B Rättningsskriptet tar bort alla poster där en FFG-registrering på motsvarande kurs är inlagd på en senare termin. H15_OMKURS_1341B Skriptet söker fram poster i OMKURS där förstagångsregistreringen i motsvarande kurs är inlagd på en senare termin än omregistreringen. 2015-09-25
L3_UPDATE_OMKURS_2040 Rättningsskriptet tar bort alla poster som tidsmässigt ligger efter den termin där datum för slutbetyget finns. H22_OMKURS_2040 Skriptet söker fram poster där registreringsterminen är senare än den termin där slutbetyget finns. 2016-09-05
L3_UPDATE_PERSATKN_1618 Rättningsskriptet tar bort alla poster där anteckningen är på kurs och saknar en motsvarande ffg-registrering på kurs eller del av kurs i tabellen FFGKURS eller UBINDRG eller avbrott i tabellen INREGFFG H19_PERSATKN_1618 Skriptet söker fram poster som har anteckningar på kurs och saknar en motsvarande ffg-registrering på kurs eller del av kurs i tabellen FFGKURS eller UBINDRG eller avbrott i tabellen INREGFFG 2016-03-14
L3_UPDATE_PERSATKN_1618P Rättningsskriptet märker om typ=’PE’ och kod=’ _’ för de poster som saknar en motsvarande ffg-registrering på kurs eller del av kurs i tabellen FFGKURS eller UBINDRG eller avbrott i tabellen INREGFFG. Uppdaterade poster märks med dagens datum, uppdateringstid och ianv=DB03. H19_PERSATKN_1618 Skriptet söker fram poster som har anteckningar på kurs och saknar en motsvarande ffg-registrering på kurs eller del av kurs i tabellen FFGKURS eller UBINDRG eller avbrott i tabellen INREGFFG 2016-03-14
L3_UPDATE_PERSATKN_1619 Rättningsskriptet tar bort de poster som saknar en motsvarande antagningspost på programmet i tabellen ANTLIN H19_PERSATKN_1619 Skriptet söker fram poster som saknar en motsvarande antagningspost på programmet i tabellen ANTLIN 2016-03-14
L3_UPDATE_PERSATKN_1619P Rättningsskriptet märker om typ=’PE’ och kod=’ _’ för de poster som har anteckning på program och saknar en motsvarande antagningspost på programmet i tabellen ANTLIN. Uppdaterade poster märks med dagens datum, uppdateringstid och ianv=DB03. H19_PERSATKN_1619 Skriptet söker fram poster som saknar en motsvarande antagningspost på programmet i tabellen ANTLIN 2016-03-14
L3_UPDATE_PROTITE2_728X Rättningsskriptet tar bort alla poster i tabellen PROTITE2 som saknar både svensk och engelsk titel. H8_PROTITE2_728X Skriptet söker fram poster med blankt/tomt värde i båda benämningsfälten. Obs, detta är nytt skript för H8 för att kunna se vilka poster som tas bort av rättningsskriptet. 2015-05-18
L3_UPDATE_TELEKOM_2107 Rättningsskriptet tar bort poster från tabellen TELEKOM av typen e-postadress som tillhör studenter som är inaktiva på lärosätet, dvs studenter och doktorander som inte varit aktiva de senaste tre terminerna L3_ H26_TELEKOM_2107 Skriptet söker fram poster i tabellen TELEKOM av typen e-postadress som tillhör studenter som är inaktiva på lärosätet, dvs studenter och doktorander som inte varit aktiva de senaste tre terminerna 2017-10-09
L3_UPDATE_TELEKOM_2134 Rättningsskriptet tar bort poster från tabellen TELEKOM av typen SMS-nummer som tillhör studenter som är inaktiva på lärosätet, dvs studenter och doktorander som inte varit aktiva de senaste tre terminerna L3_ H27_TELEKOM_2134 Skriptet söker fram poster i tabellen TELEKOM av typen SMS-nummer som tillhör studenter som är inaktiva på lärosätet, dvs studenter och doktorander som inte varit aktiva de senaste tre terminerna 2017-12-08
L3_UPDATE_UBINDRG_1037 Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen nivå med blankt (tomt) på de poster i UBINDRG där kolumnerna KONVERT och KURS saknar värde och där nivå har angivits. Uppdaterade poster märks med dagens datum, uppdateringstid och ianv=DB03. H10_UBINDRG_1037 Skriptet söker fram poster enligt 2007 års studieordning (KONVERT=blankt) som har nivå angivet enligt 1993 års studieordning. (Gäller endast poster som har blankt i kolumnen kurs). 2015-03-06
2017-12-14 | Malin Eivergard