Aktuell version av IK:n

Tidigare versioner

Version J

Förändringar / förbättringar

 • IK stoppar om student har två likadana utfärdade examina.
 • Förbättrad anteckning från FFGLIN / OMREGLIN.
 • IK sållar nu kurser från Annan utbildning som är av typen Uppdragsutbildning och där kodkrock inom Högskoleutbildning förekommer (för att utröna behov av nya mallar under ’Övrig utbildning’)
 • IK tar nu hand om när studieaktivitet i gamla Ladok finns med finansierings saknas (tidigare sållades uppgifterna).
 • Det har tillkommit en datumregel för tillfällesperioder som även påverkar det konverterade tillfällena. IK kommer att ge felmeddelande om följande fall inträffar ‘Förhindra att tillfällesperiod 2 ligger med tidigare datum än tillfällesperiod 1 på ett tillfälle, dvs tillfällesperiod 2 ska inte kunna komma före tillfällesperiod 1 på ett utbildningstillfälle.’

Därutöver har ett antal tekniska förbättringar genomförts.
För totalt innehåll i sprint 78/79 se Leveransinformation för sprint 78/79.

Version I

Nytt

 • Kurspaketeringstillfällesbyte med hjälp av programtermin klar. Innefattar även byte av kurstillfälle, i de fall fortsättningsregistrering ligger efter bytet.
 • Om ovanstående används med uppgift om kull finns, tas kull in som en anteckning på program.

Förändringar / förbättringar

 • Bugg-rättningar när det gäller:
 • Praktik
 • Planerad aktivitet och försörjning (anteckning)

Uppgifter från FFGLIN / OMREGLIN (anteckning)

 • Tillägg av utbildningskod (där det finns) i  Annan merit
 • Ett antal tekniska åtgärder

Observera även förändringen i Ladok3 vad gäller unikhet på kod i förra versionen. Den innebär att det inte får förkomma kodkrockar mellan förutbildning i Anna utbildning och högskoleutbildning. IK ger felmeddelande om detta uppstår. Önskar lärosäte få hjälp med byten av koder ombeds ni skicka in ett supportärende.

Krockar mellan Uppdragsutbildning i Annan utbildning och högskoleutbildning sållas tills det finns mallar på plats (om behovet finns) att ta hand om det inom Övrig utbildning.

Önskar lärosätet att kurserna konverteras till Uppdragsutbildning behöver kodbyte göras. Övriga krockar hanteras genom att ett prefix (AU-) läggs på aktuella kurskoder från Annan utbildning, undantaget det som konverteras till Övrig utbildning som ej omfattas av regeln för unikhet på kod.

Version H sprint 76

Nytt

 • Handledares värdering av forskarkurser konverteras nu som tillgodoräknande
 • Godkända kurser vars betygsklassning är “T” (för tillgodoräknande) som tillgodoräknande utan “grundas på”-del.

Förändringar / förbättringar

 • IK är anpassad till de nya bevistyper som lagts in i produktion.
 • Förändringar i importen för VALDKURS så att rätt tillfällen hittas och korrekta uppgifter hamnar på sållningslistan.
 • Förbättrad hantering avseende forskarnivån. I nya Ladok kommer forskarutbildning tydligare att delas upp i 1993-års och 2007-års studieordning. För forskarutbildningsämnen som har antagning både före och efter 1 juli 2007 (som kan ses tillhöra två studieordningar), så kommer en kod att skapas upp för 1993-års studieordning och en för 2007-års studieordning. Koden för 1993-års studieordning kommer att få ett prefix (93-) för att inte skapa dubbletter. För 2007-års studieordning behålls den befintliga koden. På så sätt kan lärosätena använda befintliga koder även framåt.
 • Anpassning gjord avseende nya utbildningstyper för in- och utresande, 1993-års studieordning.
 • Bugg-rätttningar.

Version H-pre75

Nytt

 • Alla utbildningsmallar för MAH genomgångna, dvs anpassningar i IK-mallar utifrån de nationella mallarna i Produktionsmiljön.
 • Konvertering av praktik slutförd.
 • Konvertering av terminsregistrering som utbildningstillfällesstruktur från PROGPLH/PROGPLK slutförd.
 • Konverterar typ av aktivitetstillfälle från TENTTYP.
 • Konverterar grupper inom forskarnivån.
 • Konverterar personlig anteckning på kurs resp. forskarämne.
 • Konverterar studiebehörigheter: grundexamen från annat lärosäte resp. särskilt tillstånd för kurser – forskarnivå (ANNANEX, FOEXAM)

Förändringar / förbättringar

 • Förbättringar i konverteringen av aktivitet och försörjning. Nu tas även planerad (ej definitiv) försörjning med som beslut i Individuell studieplan.
 • Diverse bugg-rättningar.

För totalt innehåll i sprint 70 se Leveransinformation för sprint 75.

Version G sprint 74

Nytt

 • Konvertering av tabellen EJUPPLIN till ’spärrad’ studieplan.
 • Konvertering av tillgodoräknande på forskarnivå från FORSKTG och FTGGRUND.
 • Konvertering av programplaner är påbörjad.
 • Konvertering av praktik är påbörjad.

Förändringar / förbättringar

 • Nu konverteras datum för påbörjade studier på forskarnivå (från FOANT2) som studieperiod fr. o m på ämnestillfälle.
 • Eventuell felaktig spärr i studieplan för forskarstuderande är nu borttagen.

För totalt innehåll i sprint 70 se Leveransinformation för sprint 70.

Version G-pre72 patch 2

Nytt

För forskarnivån, konvertering av:

 • Alla läskurser klara
 • ‘Individuell studieplan’ (SA92)
 • Uppnådd andel
 • Godkända kurser
 • Kurser i examen

Förändringar / förbättringar

 • Förbättring vad gäller konvertering av tillgodoräknande på hel kurs
 • Felrättning av benämning på kurs som lästs på forskanivå
 • Rättning av felet i kategorin ‘Medarbetarkoppling’.

Kända fel:
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/kanda-fel-i-aktuell-version/

Version F patch 3

Kända fel:
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/kanda-fel-i-aktuell-version/

Version F

Innehåller bl a:

 • IK konverterar inte längre in en termin som ska representera en okänd termin. Tidigare beroenden till denna okända termin är nu borttagna
 • I grunddatakategorin Ämnesklass görs nu matchning av lokala grunddatavärden mot nationella.
 • Nu konverteras L3_RESULTATROLL som s.k. medarbetarkoppling. Alltså koppling av användare som resultatrapportör/beslutsfattare på kurs/kurstillfälle.
 • Nu kopplas Annan merit till “extern part”, alltså svenska och utländska lärosäten.
 • Om värde för vecka ej finns i lpwktfor/lpwktill användes termin istället vid kurstillfälleskonvertering. Detta är nu borttaget.
 • Tar nu hänsyn till att det kan vara versaler i användarnamnet i resultatleveransen och att det är gemener i nya Ladok. Har orsakat många fel i MIT-IK.
 • Ett antal tillägg av information från kolumner som tidigare ej konverterades, läggs nu in som anteckning / motsv.

Kända fel:
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/kanda-fel-i-aktuell-version/

Version F-pre69

Innehåller bl a:

 • På grund av prestandaproblem konverteras tillfälligt endast kurser inom utfärdad examen för KMH. Andra lärosätens kurser inom utfärdade examina konverteras inte i denna leverans.
 • Nu konverteras UTBYTE.UTBNR, alltså, ett tillgodoräknande som kopplats till utresande utbytesstudier kopplas nu i nya Ladok till ett utbytestillfälle.
 • I vissa lägen när inresande utbytesstudent började på ett program gav IKn felmeddelandet “Kan inte hitta ingående kurspaketeringstillfälle”. Det är nu löst.
 • IK sållar inte längre bort poster där program och/eller inriktningstillfällen saknas.
 • Konvertering av tabellen VALDINR är tillfälligt borttagen.
 • Nu spärras val inom programantagningar endast i nödvändiga fall, till skillnad från tidigare, då alla antagningar blev spärrade.
 • Nu konverteras PERSATKN av typ PE, KU och PR som Personanteckning.

Kända fel:
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/kanda-fel-i-aktuell-version/

Version E

Innehåller bl a:

 • Nu konverteras ett tillgodoräknandes koppling till utbytestillfälle. Gäller del av kurs.
 • Nu konverteras ett tillgodoräknandes koppling till program.
 • Konvertering av grupper: poster i GRUPPHUV och GRUPPRAD konverteras nu till nya Ladok om de har typen P (program) eller K (kurs).

Observera att IK, i vissa fall, fortfarande felaktigt stoppar i kategorin ‘Utbildningstillfällesstruktur’ med meddelande om att programtillfälle saknas (fast det finns). Felet är härlett till de arbetstabeller som IK använder för programtillfällen och rättning kommer i nästa version.

Se Leveransinformation för sprint 68 för mer specifikt innehåll.

Version E-pre67

Innehåller bl a:

 • Konvertering av särskild studiebehörighet syns nu även i IK-GUI.
 • Konverteringen av resultat från resultatleveransen korrigerad (med undantag för skrivningspoäng, gäller ej alla lärosäten).
 • Attributet huvudämne kan nu anges flera gånger på kurs enligt 1993 års studieordning. Detta kan innebära ev. registervård av poster i tabellen DKLASS.
 • Uppgift om ianv, idatum och itid från tabellerna hanterar studieavgiftsbetalning läggs nu in i anteckning för studieavgiftsbetalning.

Se Leveransinformation för sprint 67 för mer specifikt innehåll.

Version E-pre66

Innehåller bl a:

 • IK är anpassad utifrån nya koder för utbildningstyper i produktionsmiljön.
 • Utökning är gjord av konvertering av inledande kurs på program.
 • Om ingen svensk benämning finns i INBYTANN (dvs originalspråk saknas) – tas de ev. uppgifter som finns (kanske inga alls) och ‘Information saknas’ läggs i originalspråk för att kunna konvertera UTBYTE.
 • Alla ’slipper läsa’ i UTBYTE tas nu in. Tidigare kunde Ladok3 endast hantera en rad.
 • Kontroll vid 0 p tillgodoräknande på prov med omfattning >0 är borttagen.
 • Förbättringar när det gäller hantering av program- och inriktningstillfället (OBS! Fel vid hantering av IK’s arbetstabeller).

Version D

Innehåller bl a:

 • Felrättning i kategorin som hanterar tillgodoräknande på hel kurs (kategorin är ej fullständig ännu)
 • För mycket sållades från tabellen DISP, det är nu korrigerat.
 • Lokal värden för utbytesprogram matchas nu mot nationella värden.
 • Anpassning är gjord m a p att utbildningstypen för utbytestillfälle nu är två utbildningstyper.
 • Användare och resultat från Resultatleveransen är nu återinförda.
 • Konvertering av studiebehörighet är påbörjad

Nya tabeller:

BEHALE (gammal 25:4-behörighet)
BEHFORUT (grundläggande behörighet, förutbildning)
BEHAVANC (behörighet till avancerad nivå)
BEHBESL (behörighet enligt särskilt beslut)

Version D-pre5

Innehåller bla:

 • Anpassning till två utbildningstyper för för utbytestillfälle.
 • Felrättning i konverteringen av tillgodoräknande (grund och avanc nivå). Kategorin fortfarande ej fullständig och viss sållning sker.
 • Matchning mot nationella grunddatavärden för utbytesprogram.

Version D-pre4

Observera särskilt följande:

 • Konvertering av tillgodoräknande på hel krus är påbörjad, dock ej fullständig ännu och viss sållning sker.
 • Konvertering av tabellen ORT till Studielokalisering har ändrats så att endast använda orter konverteras
 • Godkänd avhandling konverteras nu som Vetenskapligt forskningsarbete
 • Konvertering av ett provs koppling till institution är anpassad då nationella mallar för modul ej innehåller attributet organisationsenhet.
 • DISP utan antagning till forskarämne tas ej om hand än. Godkänd avhandling konverteras nu som Vetenskapligt forskningsarbete, uppgift i tabellen DISP utan antagning till forskarämne tas ej om hand än

Nya tabeller: UTBYTE, INBYTANN, INBYTEGH, DISP, AVHANDL.

Version D-pre3

Observera särskilt följande:

 • Konverteringen av resultat och användare från resultatleveransen är tillfälligt borttagen.
 • Om det sker ett personnummerbyte eller nyetablering av student under pågående IK-körning kommer eventuella registreringar och resultat för dessa studenter att sållas bort (kommer med efter nästa återställning + körning)
 • Koordinator för in- och utresande utbytesstudenter konverteras nu.
 • Forskarstuderandes handledare konverteras nu.

Återigen vill vi be er att vara extra noggranna när ni granskar fellistan kring eventuella fel kring programtillfällen och önskar att ni skickar ett ärende i SD+ om ni har frågor kring detta.

Version D-pre2

Samtliga ändringar i den aktuella versionen av IK:n återfinns på denna sida.

Version D-pre1:

 • Konvertering av antagna till senare del av program/inriktning borttagen.
 • Nu hanteras dubbletter mellan användare som lagt in resultat i via Resultatleveransen och användare i MIT-IK på ett korrekt sätt.
 • Felet i LTRE-20502 (IK kontrollerar inte PTILL och PTILL3 (förutom ANTLIN och ANTINR) när första termin för program/inriktning ska sättas.) är nu rättat.
 • Tabellen LAND konverteras inte längre.      

Återigen vill vi be er att vara extra noggranna när ni granskar fellistan kring eventuella fel kring programtillfällen och önskar att ni skickar ett ärende i SD+ om ni har frågor kring detta.

Förändringar i IK:n version C

Tabeller:

 • Nya tabeller: L3_ANVANDARE, L3_ANVANDARINFORMATION, L3_BESLUT, L3_RESULTAT_RATTADAV, L3_SPRAKTEXT, L3_VERIFIKAT, L3_VERIFIKAT_BESLUT
 • Tillfälligt borttagna tabeller: DSFORSK1, DSGRUND1, DSFORSK2, DSGRUND3, PAKETDEF, UBINDBG, UBINDBU, UBINDRG, UBINSTUD, VERSION. Detta innebär att konvertering av Diploma Supplement, kurspaket samt Inresande utbytesstudenter ej konverteras i version C.

Felmeddelanden:

 • Tidigare sållades information där programtillfälle saknas. Från och med version C kommer IK att ge felmeddelande i dessa fall. Vi ber er att vara extra noggranna när ni granskar fellistan och önskar att ni skickar ett ärende i SD+ om ni har frågor kring detta. OBS! Det finns ett känt fel avseende antagning till senare del av program, se länk
 • Om det finns forskarämnen eller program som ej har deltagare och det inte finns någon information om första antagningstermin i tabellerna FOAMNE resp. LINJE kommer IK att ge felmeddelande.

Nya styrningar via lokal serie och klass (se Användarhandledning (publicerad) för samtliga styrningar som kan göras):

 • För märkning av Uppdragsutbildning: Lägg in serie med kod L3SERIE (kan ha lagts upp tidigare) och klass med kod UPPDRAG. Använd denna serie och klass för märkning av de kurser enligt 2007 års studieordning som är att betrakta som enbart uppdragsutbildning. Skript för att få hjälp med att söka dessa kurser kommer i Handbok för registervård_Del 23. De kurser som återfinns i denna serie och klass kommer IK att konvertera till utbildningsform Uppdragsutbildning (meriter för denna utbildningsform förs ej över till NyA).
 • För märkning av organisationstillhörighet på program: Lägg in serie med kod L3ORG och klasser med kod motsvarande institution/fakultet. Använd denna serie och dess klasser för märkning av program. De program som återfinns där använder IK för utläsa vilken organisation som ska gälla för respektive program och dess inriktningar. Om ingen klassning görs sätts (default) det egna lärosätet som organisation
 • För märkning av huvudämne som ej återfinns vid det egna lärosätet, men examen är utfärdad och huvudämnet återfinns som ett ämne: Lägg in serie med kod L3AMNE och klasser motsvarande de koder för ämne/-n (ej markering J för huvudämne i tabellen AGRPSCB) som ska ska anses som ‘huvudämne från annat lärosäte’.
2017-06-27 | rebecka guzman