Förberedelser i gamla Ladok, fortsättning

Skyddade personer 

Grundläggande registervård

 • Registervårdsarbete i Ladok Nouveau som kan vara bra
  • kontroll inaktiva användare.
  • kontroll om inaktiva kurser, program, institutioner ska läggas ner
 • RV14, rensa underlagstabeller och RB06, gallra personer utan behörighet. Se bifogad instruktion: Rensning_gallring_v1.2. 2018-01-17
 • UB40 (UHR, antagningsstatistik från NyA), alla delar körda för alla terminer fram till och med denna. OBS! Behöver endast köras om lärosätet tidigare kört UB40 och använt LW02 och LW03. 2017-09-18
 • UB60 registreringsverifikat, körd t o m föregående termin. OBS! Behöver endast köras om lärosätet tidigare kört UB60 och använt  LW09. 2017-09-18
 • UX03 körd t o m föregående termin. OBS! Behöver endast köras om lärosätet tidigare kört UX03 och använt LW01. 2018-02-15
 • UX04 körd t o m föregående termin. OBS! Behöver endast köras om lärosätet tidigare kört UX04 och använt LW04. 2018-02-15
 • UB50 (ÅR), senaste hel ÅR/Diff-ÅR körd, månadskörning/veckokörning körd. OBS! Glöm inte att aggregera uppgifterna i UB50_D. 2017-09-18
 • Rensning av alla onödiga årsredovisningskörningar.
 • Städa utländska högskolekoder.
 • Skapa kurstillfällen i KA15 för poster i VALDKURS som saknar kurstillfällen. SQL-sats för hitta dessa kurser finns, se nederst. 2017-12-06
 • Rensa e-postadresser för inaktiva studenter genom att köra rättningsskriptet L3_UPDATE_TELEKOM_2107 med hjälp av DB03. Ytterligare information finns i registervårdshandbok 26. OBS! Skriptet kan ta lång tid att köra. 2017-10-12
 • OBS! IK (Informationskonverteraren) konverterar en students e-post från tabellen TELEKOM. Om det vid konverteringstillfället finns e-post för en befintlig student i Ladok3 skrivs den uppgiften inte över. Samma hantering gäller för telefonnummer (SMS-nummer) och ev. aktuell tidsbegränsad adress. 2018-01-18

 • Rensa SMS-nummer för inaktiva studenter genom att köra rättningsskriptet L3_UPDATE_TELEKOM_2134 med hjälp av DB03. Ytterligare information finns i registervårdshandbok 27. OBS! Skriptet kan ta lång tid att köra. 2017-12-15
 • Kontrollera att uppgifter om datum är korrekta i tabellen TERMIN. Till och med-datum för resultatstatistik  (TOMTERM) för en viss termin måste vara dagen före från och med-datum för kommande termin (FROMTERM). Rätta vid behov i funktion SY06. 2018-07-04
 • Ta bort eventuella testpersoner som av misstag blivit kvar i det skarpa Ladokregistret. Sök på textsträngen TEST i UT10 och städa i RV06. 2018-08-21

Aktiviteter precis före och i samband med produktionssättningen finns på Confluence:

Vid  verifiering
Vid produktionssättning

Utsökning av poster i Valdkurs som saknar tillfälle (för en termin):

Byt ut ‘ mot det tecken som ligger till höger om ä-tangenten på tangentbordet. 2017-08-31

HT 2018:
select distinct kurs from valdkurs where termin = ‘20182’ and kurs not in (select kurskod from ktill2 where startter = ‘20182’ union select kurskod from ktill3 where startter = ‘20182’);

2018-08-21 | Malin Eivergard