Policy för acceptabel användning – Ladok för personal

I samband med användning av Ladoks tjänster gäller:

 • att all användning ska följa Sveriges lagar och förordningar
 • att användarkonton är personliga och får endast användas av innehavaren
 • att data från tjänsten ej får behandlas av annan part, exempelvis en mobilapp som inte är en webbläsare
 • att det ej är tillåtet att försöka få tillgång till tjänster utan att ha rätt till det
 • att det ej är tillåtet att försöka dölja sin användaridentitet
 • att det ej är tillåtet att försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av Ladoks tjänster
 • att det ej är tillåtet att ladda upp eller överföra ogiltiga data, virus, maskar, skadlig kod, sabotageprogram eller annan programvara
 • att det ej är tillåtet att uppenbart slösa med tillgängliga resurser
 • att det ej är tillåtet att försöka skada eller förstöra den datorbaserade informationen
 • att det ej är tillåtet att försöka förolämpa eller förnedra andra
 • att det ej är tillåtet att göra intrång i andras privatliv genom att söka i delar av Ladok som inte ingår i dina arbetsuppgifter eller söka efter information om personer som inte direkt är relaterade till dina arbetsuppgifter

Den som överträder, eller misstänks överträda, ovanstående regler kan stängas av från Ladok för utredning. Dessutom kan disciplinära eller rättsliga åtgärder komma att vidtas.

Acceptable Use Policy – Ladok for employees

While using Ladok, the following applies:

 • all usage must comply with Swedish laws and regulations
 • user accounts are individual and shall only be used by the intended individual
 • the data from the service must not be processed by a third party, for example using a mobile app that is not a web browser
 • it is not permitted to attempt to gain access to services that the user does not have the right to access
 • it is not permitted to conceal your user identity
 • it is not permitted to attempt to interfere with or interrupt the intended usage of Ladok’s services
 • it is not permitted to upload or transmit invalid data, viruses, worms, malware or other software
 • it is not permitted to clearly waste available resources
 • it is not permitted to attempt to disrupt or destroy the computer-based information
 • it is not permitted to attempt to insult or offend others
 • it is not permitted to infringe on the privacy of others by searching parts of Ladok that are not part of your work duties, or to search for information about people who are not directly related to your work duties

Any person found violating, or suspected of violating, these rules may be suspended from Ladok for investigative purposes. Furthermore, disciplinary or legal action may be taken.

2023-01-25 | Fredrik Domeij