Styrelsens arbetsordning

Sammanträdesfrekvens
Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det påkallat, dock minst 4 gånger om året.

Kallelse och föredragningslista
Fastställd tid för styrelsemöte ska meddelas ledamöterna senast 30 dagar i förväg, om inte synnerliga skäl föreligger.

Föredragningslista sammanställs av styrelseordföranden i samråd med konsortiechefen. Alla styrelseledamöter kan anmäla ärenden till ordföranden 14 dagar före styrelsemötet, men sent uppkomna frågor kan naturligtvis läggas till dagordningen vid styrelsemötet och behandlas på mötet.

Kallelse och föredragningslista ska vara ledamöterna tillhanda senast en vecka i förväg.

Ordförande för styrelsemöten
Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande, eller vid dennes bortavaro, vice ordförande.

Föredragning
Konsortiechefen är huvudföredragande i styrelsen. Konsortiechefen beslutar om annan föredragare kallas för att föredra visst ärende.

Rösträtt
Endast ledamöter har rösträtt och styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Närvaro- och yttranderätt
Konsortiechefen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Om konsortiechefen utser en mötessekreterare har den närvarorätt.

Enligt avtal har Umeå universitets förvaltningschef närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena.

Övriga föredragande har närvaro- och yttranderätt endast i behandlingen av det ärende som han eller hon föredrar.

Protokoll
Protokoll förs vid alla sammanträden i styrelsen. Protokollet förs av Konsortiechef eller av denne utsedd sekreterare. Protokollet ska justeras av ordföranden och av ytterligare en ledamot utsedd av styrelsen.

2019-11-05 | Webmaster