Remissvar nytt konsortialavtal 2022-2024

Ladokkonsortiets styrelse har tagit fram ett förslag till nytt konsortialavtal. Styrelsen förslag är att detta avtal ska gälla från 20220101 – 20241231 med möjlighet till ett års förlängning

Parter i Ladokkonsortiet har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget och här nedan kan du läsa respektive lärosätes remissvar.

Blekinge tekniska högskola BTH remissvar
Chalmers tekniska högskola Chalmers har inga invändningar eller synpunkter på innehållet.
CSN CSN remissvar
Enskilda Högskolan Stockholm EHS har inga invändningar mot det nya avtalet.
Ersta-Sköndal-Bräcke Högskola Inget svar
Försvarshögskolan FHS har inga synpunkter på avtalet.
Gymnastik- och idrottshögskolan GIH har inga synpunkter på de föreslagna förändringarna.
Göteborgs universitet GU remissvar
Högskolan i Borås HB remissvar
Högskolan Dalarna Inget svar
Högskolan i Gävle Inget svar
Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad tillstyrker förslaget på nytt avtal.
Högskolan i  Jönköping JU remissvar
Högskolan Kristianstad HKR har inga synpunkter på förslaget
Högskolan i Skövde HS står bakom remissförslaget.
Högskolan Väst HV remissvar
Karlstads universitet Inget svar
Karolinska institutet KI remissvar
Konstfack KF avstår lämna synpunkter.
Kungliga Konsthögskolan KKH remissvar
Kungliga Musikhögskolan KMH remissvar
Kungliga Tekniska högskolan KTH remissvar
Linköpings universitet LIU remissvar
Linnéuniversitetet LNU tillstyrker förslaget till nytt konsortieavtal.
Luleå tekniska universitet LTU har inga synpunkter på förslaget till nytt konsortialavtal för Ladokkonsortiet.
Lunds universitet LU Remissvar
Malmö universitet MAU remissvar
Mittuniversitetet MIUN har inga synpunkter att lämna.
Mälardalens högskola MDH remissvar
Röda korsets högskola Inget svar
Sophiahemmet Högskola SHH avstår att lämna synpunkter.
Stockholms konstnärliga högskola SKH remissvar
Stockholms universitet SU remissvar
Sveriges lantbruksuniversitet SLU har inget att erinra mot förslaget och har inga övriga synpunkter.
Södertörns högskola SH remissvar
Umeå universitet UMU remissvar
Uppsala universitet UU remissvar
Örebro universitet ORU remissvar

2023-05-30 | Webmaster