Stämma

Konsortiets högsta beslutande organ är stämman. Där behandlar och beslutar parterna ärenden av övergripande och principiell natur såsom övergripande strategi-­‐ och policydokument, innehåll i  konsortialavtal samt upptagande av ny konsortiepart. Ordinarie stämmomöte hålls normalt i maj, se datum i kalendern.

Följande ärenden ska normalt behandlas vid ordinarie stämma:

  • godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse,
  • fastställande av resultat-­‐ och balansräkning,
  • beslut i frågan om styrelsen har fullgjort sina åligganden (se avsnitt 5.2),
  • val av styrelse samt utseende av dess ordförande och vice ordförande (se avsnitt 5.2),
  • val av valberedning,
  • rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och ekonomiska ramar,
  • beslut om avgift och dess fördelning parterna emellan.

I övrigt kan frågor tas upp på stämman, som konsortiepart anmält skriftligen senast 14 dagar före mötet eller som styrelsen beslutat hänskjuta till mötet.

Om en tredjedel av parterna skriftligen begär det eller om förhållandena i övrigt påkallar det ska styrelsen kalla till extra stämma.

Kallelse, rösträtt och beslutsfattande

Kallelse till stämma utsänds senast 30 dagar före mötet. Förvaltningschef eller motsvarande – högskolans högsta tjänsteman – har rösträtt vid stämman, men  kan lämna fullmakt till en medarbetare att föra partshögskolans talan vid stämman. Associerad part utser sin företrädare på det sätt den finner lämpligt.
Varje part har röstetal i relation till sin avgift under verksamhetsåret, enligt fördelningsdokument som presenterats vid senast föregående stämmobeslut. Part som under  verksamhetsåret bidrar med mer än 2,5% har 5 röster, den som bidrar med 1-­‐2,5% har 3 röster och  den som bidrar med mindre än 1% har 1 röst. Associerad part kan ha rösträtt; detta ska framgå av den särskilda överenskommelsen.

Beslut fattas med enkel majoritet. Personval sker, om någon begär det, genom sluten omröstning. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Stämman är beslutsför när fler än hälften av parterna är närvarande.

Handlingar från stämman

Här hittar du stämmohandlingarna.

2021-04-27 | Webmaster