Projektledning

Johan Sjödin, huvudprojektledare
Tfn: 08-410 993 47

Anna Åhnberg, biträdande huvudprojektledare

Catherine Zetterqvist, produktägare

Urban Sandström, lösningsansvarig
Tfn: 070-522 56 59

Projektstab

Åsa Lindberg, projektadministratör
Tfn: 070-750 74 34

Margita Westin, ansvarig för systemdokumentation
Tfn: 070-213 55 60

Rebecka Guzmán, kommunikatör
Tfn: 070-375 99 92

Styrgrupp (utses av Ladokkonsortiets styrelse):

Staffan Sarbäck
O
rdförande, förvaltningschef Luleå tekniska universitet

Mauritz Danielsson
Konsortiechef, Ladokonsortiet

Tarmo Haavisto
S
ektionschef, Lunds universitet

Gerd Engström
A
vdelningschef, Högskolan i Jönköping

Joakim Nejdeby
IT-direktör, Linköpings universitet

Per Zettervall
E
nhetschef för UHR systemförvaltning

Karin Åström
E
nhetschef, Göteborgs universitet

Hans Andersson
Förvaltningschef, Södertörns högskola

Åke Jansson
IT-chef, Malmö högskola

Vakant
S
tudentrepresentant

Styrande dokument för styrgruppen:

Tillsattande_av_styrgrupp_for_Ladok3.pdf Tillsattande_av_styrgrupp_for_Ladok3.pdf
Uppdrag_till_styrgruppen_om_mal_for_Ladok3.pdf Uppdrag_till_styrgruppen_om_mal_for_Ladok3.pdf

Här kan du ta del av protokoll och minnesanteckningar från styrgruppsmöten.


Expertgrupp:

Expertgruppen fungerar som stöd till projektledaren och huvudproduktägaren i främst det strategiska förankringsarbetet. Gruppen har utsetts av SA-chefer och IT-chefer (UNITCF och HITCF) på konsortiets medlemslärosäten. Läs mer om expertgruppen och deras rekommendationer på denna sida.

Projektets uppdrag beslutas av styrgruppen och formuleras i form av ett projektdirektiv. Arbetsbeskrivning och mandat för huvudprojektledaren har fastställts av Ladokkonsortiets styrelse som också rekryterat huvudprojektledaren.

2017-09-28 | rebecka guzman