Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Förstudie under 2019-2020

 

Inspelningen från information om förstudien som hölls på Zoom den 20 mars finns här.

Resultatet från förstudien finns här.

Bakgrund:

Efter rapporten ”nyttoanalys av gemensam utbildningsdatabas” beslutade Ladokkonsortiets styrelse att gå vidare och grundligare utreda möjligheten av ett gemensamt stöd för utbildningsplanering. En förstudie kommer därför att genomföras för att ge underlag till beslut om det ska byggas ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok. Arbetet ska vara klart under februari 2020 för att kunna gå ut till lärosätena på remiss under mars och början på april. Beslut om eventuellt fortsatt arbete ska tas på Ladokstämman 28 maj 2020.

Förstudien ska resultera i:

 • En beskrivning av vilka processer som ska stödjas och vilken funktionalitet ett gemensamt
  stöd i Ladok för utbildningsplanering ska innehålla.
 • En tidplan och budget för att realisera lösningen.
 • Olika alternativ för att finansiera ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering samt
  en rekommenderad finansieringsform.
 • Förutsättningar för att presentera utbildningsinformation på lärosätets webb.
 • En utrullningsstrategi.
 • En beskrivning av fortsatt utveckling av Ladok om ett gemensamt stöd i Ladok för
  utbildningsplanering inte ska utvecklas.

Uppdragsbeskrivning – Förstudie gemensamt stöd
för utbildningsplanering.

2020-03-20 | Webmaster