Verksamhetsexpert inom studiedeltagande till team i konsortiet

Beskrivning av Konsortiet och dess verksamhet

Ladok är ett nationellt system till stöd för högre utbildning i Sverige, som ger högskolorna stöd för olika delar av den studieadministrativa processen. Ladok ska underlätta för högskolorna att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt att för egna behov kunna följa sina studenter.

Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 40 högskolor i Konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Konsortiets högsta beslutande organ är stämman, där förvaltningschefer eller personer med delegation från dem deltar. Här fattas de viktigaste styrande besluten av ekonomisk och strategisk karaktär. Övergripande strategi- och andra policydokument, innehåll i nytt konsortialavtal och nytt huvudavtal med teknikleverantör samt upptagande av ny konsortiemedlem ska beslutas av stämman.

Stämman utser en styrelse som är satt att företräda Konsortiet. Styrelsen ansvarar för att verksamheten har tillgång till ett fullgott systemstöd avsett för ändamålet. Styrelsen ansvarar för god resurshushållning och för att konsortieekonomin är i balans.

Systemutvecklingen hanteras av konsortiet, men varje högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget Ladokregister. Den verksamhetsnära gemensamma förvaltningen av Ladok hanteras även den av Ladokkonsortiet, som också ansvarar för drift av den gemensamma installationen av Ladok.

Rollbeskrivning

Vi söker nu efter en eller flera verksamhetsexperter inom den studieadministrativa kärnprocessen Studiedeltagande på grund-, avancerad och forskarnivå. Studiedeltagande i Ladok innehåller funktionalitet för hantering av hela studentens studiegång från mottagning av antagning och studieval till registreringar och eventuella förändringar och avvikelser. Under 2022 pågår bland annat arbete för att utöka stödet för hantering av utbildning på forskarnivå i Ladok.

Verksamhetsexperten ingår i ett team bestående av andra verksamhetsexperter som också är inhyrda från lärosäten, tillsammans med systemutvecklare, testare med flera. Teamet har ansvar för utveckling, dokumentation, nationell administration, tredje linjens support och utbildning för teamets delar av systemet.

Det aktuella teamet ansvarar för Ladoks funktionalitet för Studiedeltagande samt Uppföljning. Teamets medlemmar planerar och fördelar själva arbetsuppgifter mellan sig och beroende på uppdelningen kan följande arbetsuppgifter för verksamhetsexperten förekomma:

  • Behovsanalys för utvecklingen av systemet
  • Stöd till konsortiets utbildare
  • Tredje linjens support
  • Ta fram användarstöd i och utanför systemet

Att arbeta som verksamhetsexpert i Ladokkonsortiet innebär att använda sina erfarenheter från studieadministration för att ta fram ett systemstöd som fungerar för alla konsortiets lärosäten.

Önskvärd profil

Önskvärda kvalifikationer och egenskaper för rollen är:

– Mycket god kännedom om studieadministrativa processer
– God kännedom och erfarenhet av att arbeta i Ladok
– Vilja och erfarenhet av att hålla i utredningar, workshops och möten
– Vilja att jobba i team och samarbeta med personer med olika kompetenser

Meriterande är:

– Kännedom om processen för studiedeltagande inom grund-, avancerad och forskarnivå
– Erfarenhet av behovsanalys, kravställning och systemutvecklingsprocessen

Omfattning och placeringsort för rollen

Rollen innebär ett uppdrag om mellan 75 och 100%. Det är önskvärt att start sker snarast möjligt, men exakt datum sker enligt överenskommelse med lärosätet. För att vara aktuell för denna roll ska man vara anställd hos en konsortiemedlem och avtal om uthyrning till Konsortiet överenskoms med konsortiechefen. Placeringsort är det egna lärosätets ort, men resande inom Sverige kan förekomma.

Läs mer om hur det fungerar att vara uthyrd till konsortiet på https://ladok.se/om-oss/detta-ar-ladokkonsortiet/jobba-i-ladokkonsortiet.

Kontaktpersoner och ansökan

För mer information om uppdraget kontakta ansvarig för Verksamhetsstöd Anna Åhnberg.
e-post: anna.ahnberg@ladok.se

Ansökan med angivna referenser skickas till Anna senast 2022-02-25.

2022-02-14 | Webmaster