Verksamhetsexpert till team för utbildningsplanering i konsortiet

Man tittar i kikare

Beskrivning av Konsortiet och dess verksamhet

Ladok är ett nationellt system till stöd för högre utbildning i Sverige, som ger högskolorna stöd för olika delar av den studieadministrativa processen. Ladok ska underlätta för högskolorna att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt att för egna behov kunna följa sina studenter.

Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 40 högskolor i Konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Konsortiets högsta beslutande organ är stämman, där förvaltningschefer eller personer med delegation från dem deltar. Här fattas de viktigaste styrande besluten av ekonomisk och strategisk karaktär. Övergripande strategi- och andra policydokument, innehåll i nytt konsortialavtal och nytt huvudavtal med teknikleverantör samt upptagande av ny konsortiemedlem ska beslutas av stämman.

Stämman utser en styrelse som är satt att företräda Konsortiet. Styrelsen ansvarar för att verksamheten har tillgång till ett fullgott systemstöd avsett för ändamålet. Styrelsen ansvarar för god resurshushållning och för att konsortieekonomin är i balans.

Systemutvecklingen hanteras av konsortiet, men varje högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget Ladokregister. Den verksamhetsnära gemensamma förvaltningen av Ladok hanteras även den av Ladokkonsortiet, som också ansvarar för drift av den gemensamma installationen av Ladok.

Under åren 2021-2023 pågår projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering för att utveckla funktionalitet för att hantera kurs- och utbildningsplaner i Ladok.

Rollbeskrivning

Personen ingår i ett team bestående av verksamhetsexperter (som är inhyrda från lärosäten), systemutvecklare, testare med flera. Teamet har ansvar för utveckling, dokumentation, nationell administration, tredje linjens support och utbildning för teamets delar av systemet. Vilket team man tillhör kan ändras beroende på skiftande behov. Det aktuella teamet ansvarar för att bygga stöd för utbildningsplanering i Ladok och för den befintliga domänen Utbildningsinformation.

Teamets medlemmar planerar och fördelar själva arbetsuppgifter mellan sig och arbetar agilt. Tillsammans ansvarar teamet för att den behövda funktionaliteten levereras med kvalitet till lärosätena, samt att ge lärosätena det stöd som behövs i användningen av funktionaliteten. I det aktuella teamet behövs främst förstärkning inom följande områden:

  • Support till lärosätenas egen Ladoksupport
  • Test och kvalitetssäkring av funktionalitet som levereras
  • Framtagning av användarstöd i och utanför systemet, så som systemdokumentation, hjälpfunktioner och utbildningsmaterial

Utöver teamet ingår personen även i den teamöverskridande supportgruppen. Gruppen tar gemensamt ansvar för ärenden och rutiner som inte är specifika för respektive utvecklingsteam, såsom beställningar av behörigheter, certifikat, ändrade kontaktuppgifter med mera.

Önskvärd profil

Önskvärda kvalifikationer och egenskaper för rollen är:
– God kännedom om studieadministrativa processer
– God kännedom om Ladok
– Lyhörd, flexibel och serviceinriktad med förmåga att möta lärosätenas olika behov
– Noggrannhet och förmåga att arbeta systematiskt
– Vilja att jobba i team och samarbeta med personer med olika kompetenser

Meriterande är:
– Erfarenhet av utbildningsplanering
– Erfarenhet av support
– Erfarenhet av test
– Erfarenhet av behovsanalys, kravställning och systemutvecklingsprocessen

Omfattning och placeringsort för rollen

Rollen innebär ett uppdrag om mellan 75 och 100 %. Det är önskvärt att start sker snarast möjligt, men exakt datum sker enligt överenskommelse med lärosätet. För att vara aktuell för denna roll ska man vara anställd hos en konsortiemedlem och avtal om uthyrning till Konsortiet överenskoms med konsortiechefen. Placeringsort är det egna lärosätets ort, men resande inom Sverige kan förekomma.

Läs mer om hur det fungerar att vara uthyrd till konsortiet på https://ladok.se/om-oss/detta-ar-ladokkonsortiet/jobba-i-ladokkonsortiet.

Kontaktpersoner och ansökan

För mer information om uppdraget kontakta ansvarig för Verksamhetsstöd Anna Åhnberg eller projektledare Malin Zingmark.

E-post: anna.ahnberg@ladok.se, malin.zingmark@ladok.se

Ansökan med angivna referenser skickas till Anna senast 2022-02-17.

2022-02-01 | Webmaster