Nyttoanalys för gemensam utbildningsdatabas

Förstudie under 2019

Det finns önskemål att Ladokkonsortiet tillhandahåller en gemensam utbildningsdatabas. För att ta ställning till om en gemensam utbildningsdatabas ska utvecklas behöver nyttan och kostnader för detta utredas. Uppdraget ingår i den beslutade verksamhetsplanen för 2019.
Förstudien ska resultera i:

  • En kartläggning av nuläget inklusive kostnader samt för- och nackdelar.
  • En beskrivning av möjliga alternativ för en gemensam utbildningsdatabas.
  • En rekommendation för hur lärosätenas framtida behov av IT-stöd för utbildningsplanering
    ska hanteras

Förstudien genomförs av Ladokkonsortiet i samarbete med lärosätena. Arbetet kommer att
avrapporteras löpande till Ladokkonsortiets ledningsgrupp. Förstudierapporten ska vara färdigställd
senast 2019-09-30.

Uppdrag: nyttoanalys för gemensam utbildningsdatabas

2019-01-28 | Malin Eivergard