Nyheter i Ladok

mars

2021-03-01

Uppdatering 3 mars – Version 1.62

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I ”Översikt pågående rapportering” är det nu möjligt att söka fram resultat förberedda för borttagning respektive resultat förberedda för ändring, och avisera dessa till attestant på nytt.
 • I ”Översikt pågående rapportering” länkar personnumren i sökresultaten till respektive students översiktssida.
 • I ”Översikt pågående rapportering”  avmarkeras checkboxarna efter att man gjort en ny avisering, för att minska risken för att man av misstag aviserar samma resultat flera gånger.
 • I ”Enpersonsrapportering” (där resultat rapporteras och attesteras för en enstaka student) har genvägen till den gamla vyn tagits bort.
 • Om ett resultat förbereds för ändring skickas nu avisering (via epost) till vald attestant när ändringen klarmarkeras.

Nyheter rörande att skapa utbildning eller tillfälle

 • Inget värde är längre förvalt i periodväljaren för ”Med planerad start” respektive ”Giltig fr.o.m.” när utbildningstillfälle eller version av utbildning skapas (t.ex. i utbildningsinformation eller vid skapande av individuella åtaganden/tillfälle). Detta då det värde som tidigare varit förvalt i många fall inte är aktuellt för användaren.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

februari

2021-02-15

Uppdatering 17 februari – Version 1.61

Webmaster

Nyheter rörande examensbevis

 • Nya automatiska fotnoter lanseras för tillgodoräknanden (olika för om grund eller mål tas med i beviset) och andra meriter som tas med i examensbevis. Dessa fotnoter måste aktiveras manuellt på lärosätet för att de ska börja gälla, och det går att anpassa formuleringen lokalt på lärosätet. Det går även att redigera fotnoterna direkt i bevisärendet. Instruktioner finns i lathunden för bevisförberedelser och lathunden för att handlägga examensbevis.
 • Samma fotnot sätts nu inte två gånger i samma bevis även om två olika kurser tas med som tillhör olika studieordningar men har samma avvikande enhet för omfattning.

Nyheter rörande intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat registreringsintyg som kan hämtas av personal och studenter.
 • Nu finns ett nytt och förbättrat intyg över förväntat deltagande som kan hämtas av personal och studenter.

Nyheter rörande Ladok för studenter

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsuppgifter

 • Om en student som söks fram är etablerad i Ladok så är personnumret en länk som leder direkt till studentens översikt.

Nyheter rörande översikt pågående rapportering

 • Attesteringslänk visas på startsidan även för resultat som klarmarkerats för länge sedan, i de fall dessa aviserats till attestant på nytt.

 

Utbildningsmaterial har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

januari

2021-01-25

Uppdatering 27 januari – Version 1.60

Webmaster

Nyheter rörande intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat resultatintyg som kan hämtas av personal och studenter i Ladok. Det nya resultatintyget har möjlighet till fler avgränsningar än tidigare, exempelvis kurser inom vald nivå. Intyget har även möjlighet att ta med mer information på intyget, exempelvis: uppgift om underkända resultat och nivå inom studieordning. På intyget som hämtas av personal skrivs automatiskt vilken användare som hämtade intyget ut. Intyg som hämtas av studenter har precis som tidigare valideringskod.

Nyheter rörande examen

 • Betavyn för fotnotshantering är nu ordinarie fotnotsvy. Den ursprungliga fotnotsvyn har tagits bort.

Nyheter rörande studiedokumentation

 • Användbarhetsförbättringar har genomförts på sidorna aktivitetstillfällen, medarbetarrättigheter samt flikarna resultatuppföljning, deltagande och grupper. Exempelvis har ordning och färg på knappar förändrats, likaså vilka symboler som visas på knappar/flikar.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I vyn ”översikt pågående resultatrapportering” visas alla klarmarkerade men ej attesterade resultat. Alltså även eventuella resultat som klarmarkerades före 2020-03-25 (då den nya startsidan levererades) samt klarmarkeringar för (icke obligatoriska) moduler där godkänt resultat redan inkommit på aktuell kurs.
 • I vyn ”översikt pågående resultatrapportering”: Rättning av ett fel som gav dubblettposter vid filtrering på ”Aviserat till” om avisering skett flera gånger för samma resultat till samma person.
 • Medarbetarrättigheter som innehåller en begränsning på en grupp som inte längre existerar går nu att ändras. Tidigare gick det inte att ändra medarbetarättigheten efter gruppen togs bort från Ladok.

Nyheter rörande mina grupper

 • Antalet möjliga deltagare har begränsats till 300 per grupp.
 • Prestandan för mina grupper har förbättrats.


Lathundar har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

december

2020-12-14

Uppdatering 16 december – Version 1.59

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

Nyheter rörande kurstillfällen

 • Ikonerna som visas på flikarna när man sökt fram och gått in på en kurs har ändrats för: Resultatuppföljning, Deltagande och Aktivitetstillfällen.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen har fälten för tillfälleskod och kurskod bytt plats så att fältet ”Kurskod” nu ligger till vänster om ”Tillf.kod” på samma sätt som det är i liknande utsökningsvyer för kurser/kurstillfällen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • På inloggningssidan kan studenter nu välja att logga in med antingen lärosäteskonto, konto på antagning.se eller eduID. För studenter som tidigare har använt samma inloggningstjänst som används i Ladok (SeamlessAccess) så är identitetsutfärdaren som de då använde förvald.


Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

november

2020-11-30

Uppdatering 2 december – Version 1.58

Webmaster

Nyheter rörande forskningsarbeten

 • Det är nu möjligt att lägga till nya studieperioder på forskningsarbeten för flera doktorander samtidigt. Detta kräver att användaren har getts behörighet för funktionen. Lathund hittar du här.

Nyheter rörande bevis

 • I betavyn för fotnotshanteringen i bevisärenden och i fotnotsfliken i bevisinformation har några mindre förbättringar genomförts, t.ex. införande av snabbkommandon (ctrl+s för Spara resp esc för Avbryt) och justering av hjälptexter.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

 • Vid sökning på identitets- och adressuppgifter visas både efternamn och mellannamn. Om tilltalsnamn är angivet i hos skatteverket så fetmarkeras det i listan.
 • Vid sökning på personnummer och om personenen är avregistrerad, visas avregistreringsorsak i en blå informationsruta.

Nyheter rörande nationell översikt

 • För utbildning och modul utan angiven omfattning så visas nu omfattning i de fall det angivits vid resultatrapportering.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-11-16

Uppdatering 18 november – Version 1.57

Webmaster

Nyheter rörande bevishantering

 • Det går nu att lägga upp lokala fotnoter på lärosätet. Dessa läggs in under ”Bevisinformation”, och kan sedan användas som mall för att lägga till fotnoter i ett bevisärende.
 • Det finns en betavy för att hantera fotnoter i bevisärenden. Under en övergångsperiod kan användaren själv välja att visa den nya betavyn eller den ursprungliga vyn. Betavyn gör det bl.a. möjligt att använda de nya lokala fotnoterna.

Nyheter rörande nationella intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat verifierbart nationellt resultatintyg, som skapas av Ladok istället för av LadokPing. Nationella intyg hämtas av studenter i studentgränssnittet.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

 • Nu går det att i Ladok söka fram folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Användare som tilldelas behörighet för detta hittar sökfunktionen under: ”Studiedokumentation” -> ”Avancerat”.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-11-02

Uppdatering 4 november – Version 1.56

Webmaster

Nyheter rörande mina grupper:

 • Om en student har gjort ett tillfällesbyte från ett kurspaketeringstillfälle till ett annat så visas nu det kurspaketeringstillfälle där studenten hade sitt senaste deltagande i tabellen.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Om en anmälningsperiod har varit inlagd på ett aktivitetstillfälle, men ”Anmälan krävs” sedan avmarkeras så rensas nu anmälningsperioden.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten utfall HST och HPR

 • Rapporten är inte längre markerad som ”Beta”
 • Könsfördelning visas i rapportresultatet
 • Engelska översättningar visas för värden i listboxar när engelska valts som språk

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

oktober

2020-10-19

Uppdatering 21 oktober – Version 1.55

Webmaster

Nyheter rörande medarbetarrättigheter

 • Utsökningen av de medarbetarrättigheter som har tilldelats användare har förbättrats. I rutan för ”Rättigheten avser kurs” går det nu att söka på kursbenämning eller namn/personnummer (om det gäller ett individuellt åtagande), tidigare gick det bara att söka på benämning.

Nyheter rörande ”Utdata: Utfärdade bevis”

 • Det har införts ytterligare ett val i utsökningen, så att man nu kan välja att begränsa på enbart examensbevis eller enbart bevis över genomförd utbildning. Det har även skett förbättring i vilka kombinationer av val som går att göra vid utsökningen, så att man inte kan välja en sökkombination som är orimlig.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten HST/HPR

 • Utsökningsparametrarna kan sparas på samma sätt som i andra uppföljningsrapporter.
 • Hjälp- och informationstexter har införts i gränssnittet.
 • Förstoringsglas har lagts till vid listboxarna i rapporten för att underlätta begränsning vid utsökning.
 • Möjlighet att hantera valda begränsningar har införts via länkarna ”Lista” och ”Begränsningar” vid listboxarna.
 • Det är det nu möjligt att fälla ihop Utsökning och Resultat.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-10-05

Uppdatering 7 oktober – Version 1.54

Webmaster

Nyheter rörande grupper

 • Nu finns en ny typ av grupp: ”Mina grupper”. Här kan du gruppera studenter oberoende på vilken kurs eller program de går, t.ex. för att skapa grupper för dina doktorander, utbytesstudenter eller eftersläntrare som du vill hålla extra koll på. I gruppen som skapas kan du se information om studentens studier samt göra anteckningar. I lathunden för grupper kan du läsa mer om funktionen.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Det går inte att dokumentera uppehåll för kurspaketeringar där man har förberett ett tillfällesbyte på kurspaketeringen, men inte genomfört det (alltså: om man inte har registrerat studenten på det nya tillfället än.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Under fliken ”Studieaktivitet och -finansiering” (på en students sida) visas nu den summerade studieaktiviteten och antal kalenderhalvår med studieaktivitet på respektive kurspaketering (t.ex. ämne på forskarnivå).

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det går inte att attestera ett klarmarkerat resultat på en modul ifall man efter klarmarkeringen har lagt till ett tillgodoräknande på en del av den modulen, med ett senare beslutsdatum än vad examinationsdatum är på det klarmarkerade modulresultatet.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • Vid utsökning av utbildningar eller utbildningstillfällen så väljer du numera om utökningen ska göras på inställa/avvecklade utbildningar eller utbildningstillfällen genom val i en rullista. Tidigare gjordes valet genom en checkbox, vilket gjorde att man inte kunde söka efter både inställda/avvecklade och ej inställda/avvecklade i samma utsökning.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

september

2020-09-18

Uppdatering 23 september – Version 1.53

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Förbättringar har skett på sidan där resultat rapporteras eller attesteras för en enskild student (”enpersonsrapportering”). Den främsta nyheten är möjlighet att ange resultatnoteringar vid rapportering samt ändra dessa vid ändring av attesterat resultat. Visningen av tillgodoräknanden har också förbättrats.
 • Förändringarna finns presenterade i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Nyheter rörande utdata

 • När en CSV-fil hämtas i Utdata för Studieavgiftsbetalning samt Deltagande kurs framgår numera även information om kurspaketeringstillfället (t.ex. ett programtillfälle).

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Om en student inte kan registrera sig p.g.a. ej erlagd studieavgift så visas nu ett tydligare felmeddelande, där anledningen till hindret visas.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.