Nyheter i Ladok

november

2021-11-22

Uppgradering 24 november – Version 1.79

Webmaster

Nyheter rörande ärenden

 • I vyn för en enskild student visas nu en indikation på fliken ”Ärenden/Beslut” om det finns ej avslutade ärenden för studenten. Indikationen visar antal ej avslutade ärenden som finns.

Nyheter rörande Examen

 • Nu kan dokumentet ”The Swedish higher education system” (”UHR-bilagan” som refereras till i Diploma Supplement) hämtas direkt i Ladok. Iställningar görs först i systemadministration av personer med behörighet för det. Sedan kan dokumentet hämtas vid förhandsgranskning och utfärdande av bevis i ett bevisärende.
 • Nu kan benämning för bevisbenämning, beviskombination och precisering vara upp till 200 tecken lång. Observera att vid överföring till NyA bryts benämningen vid 140 tecken.

Nyheter rörande forskarnivån

 • I funktionen ”Lägg till studieperiod för flera” visar sökresultatet nu även även deltagare som inte påbörjat kurstillfället ännu.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-11-08

Uppgradering 10 november – Version 1.78

Webmaster

Nyheter rörande studentärende

 • Flera förbättringar har genomförts i listning av ärenden: möjlighet att ta bort tilldelning, förbättring av sortering och paginering, möjlighet att välja kolumner. På startsidan visas även vilken ärendekorg ett ärende tillhör.

Nyheter rörande utbytesåtagande (och andra kurser där resultat inte kan rapporteras in)

 • När studieperioden för tillfället har passerats visas nu tillståndet ”Registrerad, perioden passerad” för att förtydliga att studenten varit registrerad men att slutdatum har passerats. Detta gäller kurser (eller motsvarande) där resultat inte kan rapporteras in och därmed inte kan avslutas i Ladok, t.ex. utbytesåtagande. Tänk på att vid filtrering (t.ex. i en deltagandelista) så visas inte tillståndet ”Registrerad, perioden passerad”, istället ska samma alternativ som tidigare användas (”Registrerad, ej avklarad”).

Nyheter rörande examen

 • I bevisärendes kurslista visas vilken kurspaketering som kurs/motsvarande tillhör. Detta visas dock inte ut för tillgodoräknanden.
 • Eventuell titel i bevis kommer nu i möjligaste mån att skrivas ut på samma sida som sin rubrik i bevisdokumentet, även i de fall dispositionsordningen inte är standard. Detta gäller så länge titeln ligger direkt under rubriken i dispositionslistan, alltså inte om exempelvis en kurs lagts in mellan rubrik och titel.
 • Efter byte av bevisbenämning i ett bevisärende visas nu korrekta dokument när man förhandsgranskar.

Nyheter rörande ”Uppnådd andel”

 • Fältet ”Beskrivning” är inte längre obligatoriskt vid dokumentation av ”Uppnådd andel”.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

oktober

2021-10-25

Uppgradering 27 oktober – Version 1.77

Webmaster

Nyheter rörande länkar till Ladok

 • Länkar till Ladok fungerar nu även för personer som inte är inloggade i Ladok när de klickar på länken. Efter inloggning visas sidan som länken leder till. Tidigare visades startsidan efter inloggning.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Om en anteckning eller referens skrivs in när ett tidigt avbrott läggs in för en student så sparas informationen från och med nu. Det går att se informationen antingen genom att klicka på studentens tillstånd (”tidigt avbrott”) eller genom att gå till ändringsloggen för studiedeltagande. Gäller enbart anteckningar och referenser som skrivs in efter Ladoks uppgradering den 27 oktober.
 • Möjligheten att ta bort ett avbrott, avklarad eller uppehåll på en kurspaketering finns nu under ”Välj” i raden för respektive avbrott/avklarad/uppehåll. Tidigre var ”ta bort” placerad direkt på raden för avbrottet/avklarad/uppehållet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • När koppling till kurspaketering rättas på ett redan beslutat tillgodoräknande så görs det med samma förutsättningar som när en koppling görs på ett icke-avslutat tillgodoräknandeärende. Alltså går det att göra samma kopplingar på ett nytt tillgodoräknandeärende som ett redan beslutat.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • Studenter kan numera även se inställda aktivitetstillfällen. Studenten ser information om aktivitetstillfället och att det är inställt, men kan inte anmäla/avanmäla sig på det.
 • Om studenten gör avbrott på en kurs där ett aktivitetstillfälle finns så visas aktivitetstillfället inte längre för studenten.

Nyheter rörande examen

 • Lärosätet kan ställa in hur titel ska skrivas ut på bevisdokument om originaltitel och alternativ titel är identiska. Om ingen inställning görs skrivs de ut som tidigare, alltså utskrift av både originaltitel och alternativ titel (rak och kursiv stil). Inställning kan göras för att bara skriva ut titeln en gång, antingen med rak stil eller kursiv stil.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Det går inte längre att dokumentera studieaktivitet och -finansiering för perioder som infaller efter det att kurspaketeringen har satts som avklarad.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-10-11

Uppgradering 13 oktober – Version 1.76

Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • I översikten i flikarna rapportera och attestera så visas inte längre aktivitetstillfällen äldre än 180 dagar upp. Om det finns äldre aktivitetstillfällen så visas länken ”Visa alla aktivitetstillfällen, även äldre” upp, och leder användaren till en lista över alla aktivitetstillfällen som finns på kurstillfället.
 • När resultat klarmarkeras på ett aktivitetstillfälle så räcker det nu att läraren har behörighet att rapportera på den organisationsenhet som ett av utbildningstillfällena tillhör för att kunna väljas som rättande lärare.

Nyheter rörande utländska meriter

 • Studenter kan sedan tidigare hämta sina utländska meriter till Ladok via tjänsten Emerex, som de når via Ladok för studenter. Nu läggs de meriterna direkt in som en ”Annan merit”, utan att en handläggare behöver lägga in det manuellt. När en student har hämtat in en utländsk merit i Ladok så läggs de till i listan över studentens ”Andra meriter” och den kan t.ex. användas som grund i ett tillgodoräknande.

Nyheter rörande examen

 • Det går att lägga in bakgrundsbilder för de examensbevis och andra bevisdokument som utfärdas i Ladok. Inställningen görs i bevisinställningar av användare med behörighet för det, och bilden skrivs sedan ut på examensbevis eller andra bevisdokument som utfärdas i Ladok.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

september

2021-09-27

Uppgradering 29 september – Version 1.75

Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • Medarbetare kan nu aviseras när det finns studenter klara för att få resultat på hel kurs inrapporterat. Inställning gällande avisering görs när rapporteringsrättighet läggs in eller ändras för respektive kurs och medarbetare.

Nyheter rörande ärenden

 • Om det finns bilagor tillagda i ett ärende visas det en indikator för det i den expanderbara raden för bilagor. Gäller både tillgodoräknande- och bevisärende.

Nyheter rörande bevis och intyg

 • En vattenstämpel (med ordet ”TESTMILJÖ”) skrivs ut på alla bevis och intyg som skapas i någon testmiljö av Ladok.

Nyheter rörande examen

 • Det går att välja vilka tabellkolumner som visas i bevisärendets kurslista via knappen ”Anpassa kolumner”.
 • Status i bevisärenden ändras från ”Tilldelad” till ”Behandlas” vid fler händelser, t.ex. vid förhandsgranskning av bevisdokumentet.
 • När bevisärendet kopplas till en kurspaketering visas information om det finns avbrott på kurspaketeringen (huvudsaklig eller underliggande).
 • Om en kurs från ett annat lärosäte valts till i ett bevisärende så visas nu även information om det finns ett tillgodoräknande på del av kursen.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Vid skapande och ändring av aktivitetstillfälle visas även vilken kursversion som kurstillfället går mot samt vilken betygsskala modulerna har.
 • På anonyma aktivitetstillfällen sorteras deltagarna efter anonymkod om användaren inte har behörighet att se vilken student som har vilken anonymkod. Tidigare gjordes sorteringen på studentens namn.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-09-13

Uppgradering 15 september – Version 1.74

Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • I översikten i flikarna Rapportera och Attestera går det att ändra vilken version av kursen man arbetar med. När val av version har gjorts så visas det senaste kurstillfället på versionen.
 • Ytterligare användbarhetsförbättringar har genomförts på flera sidor för resultat. T.ex. finns knappar för att välja betyg i enpersonsrapporteringen, det finns en ny väljare för ”Visa moduler” i fliken Resultatuppföljning och sökfältet ”utb.kod” har bytt namn till ”Kurskod” i olika utsökningar rörande resultat och tillgodoräknande.
 • I resultatuppföljning visas 100 träffar som standard.
 • Det går nu även att exportera till CSV från attesteringsvyn.
 • I ”Information om resultat” visas även om klarmarkering gjorts via ombud, t.ex. Canvas.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Det går att kopiera ett redan skapat aktivitetstillfälle. Sök fram aktivitetstillfällen och välj sedan ”Kopiera” i raden för ett tillfälle. Alla fält kopieras då till ett nytt aktivitetstillfälle, vilket kan redigeras innan det sparas.
 • I översikten för aktivitetstillfällen går det att välja vilka kolumner som visas, så att man kan välja att få en mer komprimerad lista.
 • I deltagarfliken visas antalet tillagda studenter samt anmälda studenter tydligare.
 • Aktivitetstillfällen som tillåter studenter med godkänt resultat att anmäla sig visas nu även för studenter som redan har avklarat kursen.

Nyheter rörande examen

 • Det går att styra om bevisdokumentet ska produceras i en sammanfogad pdf (alltså bevis, DS, och eventuell yrkeslärarbilaga sammanfogat) eller om det ska vara separata filer. Inställningen görs för respektive bevistyp (av personer med behörighet för det).
 • I bevisdokumentet hålls nu alltid rubrik för titel och själva titeln ihop, så att titeln aldrig kan hamna på en annan sida än dess rubrik.
 • I bevisärenden är nu kurslistans olika tabeller synkade så att bredden är densamma för dem alla, vilket gör att det ser mindre rörigt ut i de fall studenten har meriter av många olika slag.
 • I bevisärendens kurslistor visas nu kompletterande uppgifter, såsom huvudområde och successiv fördjupning, även för mål i tillgodoräknande av typen kurs.
 • I TG-rutan som visas i kurslistan och i fotnotsvyn i bevisärenden, för kurser som har tillgodoräknande på del av kurs, visas nu information om att beslutsfattare eller examinator saknas i de fall då namn inte finns att tillgå när tillgodoräknandet eller grunden är inkonverterterade från gamla Ladok. (Tidigare visades i dessa fall ”Informationskonverterare Informationskonverterare ” respektive ”ik ik”.)
 • Utseendet på tabellen i Fotnotsvyn har justerats gällande Benämning, Utb.kod, radbrytningar och format för TG Mål/Grund.

Nyheter rörande studentöversikt

 • Indikation (en blå ikon) visas i vyn översikt för student i det fall studenten har: Kontaktuppgifter, utfärdade bevis, grupptillhörighet eller anteckningar

 

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Rättning av redan beslutade tillgodoräknanden går inte längre att koppla till kurspaketeringar med återbud.

 

Lathundar, e-learning och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok. 

augusti

2021-08-30

Uppgradering 1 september – Version 1.73

Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Kolumnrubrikerna alltid kvar överst i bild i ett bevisärende när man skrollar nedåt i kurslistan, dispositionslistan eller fotnotsvyn.
 • Titel på examensarbete (projekttitel) visas i ett bevisärendets dispositionslista på både svenska och engelska.
 • Alla automatiska fotnoter redigeras i bevisärende.
 • Nu förhindras att en tom sida kan hamna sist i bevisdokumentet.
 • Nu lämnas alltid minst ett blanksteg mellan en lång kursbenämning och dess omfattning i kursbevis. Samma sak gäller också mellan en eventuellt lång betygsbenämning och examinationsdatumet.
 • En fotnotssiffra för en benämning i beviset kan inte längre hamna ensam på en egen rad. Om benämningen är så lång att fotnotssiffran behöver flyttas till ny rad så flyttas nu benämningens sista ord ner tillsammans med siffran.
 • Vid tillägg av modul i examen så görs filtreringen av vilka moduler som tillhör vilken kurs på kursinstans istället för på kursbenämning. På så vis undviker man problem om två kurser har samma benämning.
 • Det går längre att koppla en examen till borttagna kurspaketeringsantagningar (t.ex. om studenten lämnat återbud på en utbildning).
 • Vid tillägg av modul i examen så görs filtreringen av vilka moduler som tillhör vilken kurs på kursinstans istället för på kursbenämning. På så vis undviker man problem om två kurser har samma benämning.
 • Nu fungerar huvudcheckboxen i ett bevisärendes kurslista korrekt, oavsett om någon av kursernas checkboxar är inaktiva p.g.a. att modul/moduler från aktuell kurs används i bevisärendet istället för hela kursresultatet.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Vid förberedelse till tillfällesbyte samt då nytt förväntat deltagande skapas så är inte längre ett utbildningstillfälle förvalt.

Nyheter rörande ärende för tillgodoräknande

 • Om en bilaga tas bort i ärendet så visas den inte längre i ärendet.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • Om student lägger in avbrott på kurspaketering så visas underliggande utbildning (t.ex. kurser inom programmet) som berörs innan studenten bekräftar.
 • Om student lägger in återbud på kurspaketering så visas underliggande utbildning (t.ex. kurser inom programmet) som berörs innan studenten bekräftar.

Nyheter rörande forskarutbildning

 • Forskningsarbete (utan angiven omfattning): Om examinerad omfattning anges som 0,0 hp vid resultatrapporteringen så visas 0,0 hp ut i vyerna: översikt för en student, enpersonsrapportering och ändringslogg. Tidigare var fältet i dessa fall tomt.

Nyheter rörande uppföljning

 • I rapporten ”Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu studentens uppgift om avklarad kurspaketering på korrekt kurspaketeringstillfälle, även i de fall studenten har gjort kurspaketeringstillfällesbyte.
 • I rapporten ”Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu studentens avbrott på kurspaketering efter ett kurspaketeringstillfällesbyte på korrekt kurspaketeringstillfälle.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-08-16

Uppgradering 18 augusti – Version 1.72

Webmaster

Nyheter rörande bevisärenden

 • Summerad och vald omfattning visas nu både ovanför och under kurslistan, så att handläggaren slipper skrolla för att se informationen.
 • I kurslistan visas nu utbildningskod längst till vänster.

juli

2021-07-05

Uppgradering 7 juli – Version 1.71

Webmaster

Nyheter rörande sökning av student

 • Om sökning efter studenter ger en unik träff så öppnas studentens vy direkt

Nyheter rörande ej hanterade antagningar

 • Ej hanterade antagningar visas och kan hanteras direkt i studiedeltagandefliken
 • Handläggare kan tilldelas ej hanterade antagningar, det går att tilldela användare som har behörighet att hantera ej hanterade antagningar på lärosätet. Det går fortfarande att hantera antagningen även om man själv inte är tilldelad ärendet.

Nyheter rörande tillfällesbyte

 • När ett tillfällesbyte förbereds så visas varningar på korrekt sätt (alltså innan användaren försöker spara).

Nyheter rörande examen

 • Nu går det att i dispositionslistan redigera rubriker som ska med i ett bevisdokument. (Tidigare behövde man istället ta bort berörd rubrik och därefter lägga in en ny, ifall man ville ändra den.)
 • Kurspaketeringens kod visas vid rättning av utfärdat bevis.
 • I bevisärenden visas numera aktuell students e-postadress högst uppe till höger i ärendet, med en klickbar länk som öppnar ett nytt mejl i användarens standardmejlprogram.
 • Rättning har gjorts så att en inrapporterad titel inte längre riskerar att hamna ovanför rubriken ”Examensarbete” om flera titlar förekommer i samma bevisärende.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Användbarhetsförbättringar har genomförts, exempelvis har sökfält bytt namn från ”Utb.kod” till ”Kurskod” och ligger först i ordningen samt att kurstillfällen är sorterade efter datum i första hand.

 

Detta är den sista uppgraderingen av Ladok innan sommaren. Nästa uppgradering görs den 18 augusti.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

 

juni

2021-06-21

Uppgradering 23 juni – Version 1.70

Webmaster

Nyheter rörande sök kurs

 • På startsidan och sidan ”Kurs” har sökfältet ”Utb.kod” bytt namn till ”Kurskod” och ligger nu först i ordningen.

Nyheter rörande examen

 • Noteringen som automatiskt skapas när studenter ansöker om bevis har utökats och visar nu även information om preciseringar och beviskombination.
 • Kod för kurspaketering (huvudsaklig samt underliggande) visas i rullistan när de kopplas till ett bevisärende.
 • Dimning av knappar gällande rubriker i dispositionslistan fungerar nu korrekt.
 • Meddelandet som visas i bevisärende vid rättning/borttagning av ingående resultat har förtydligats.
 • I bevisärenden sorteras nu även meriterna i kurslistan på ett bestämt sätt, vilket löser problemet med att meriter tidigare ibland kunde ”hoppa runt” i kurslistan vid ur- eller ibockning.
 • Ibland har gränssnittet visat upp flera ”Släpp här”-markeringar när man drar runt kurser och rubriker i dispositionslistan i ett bevisärende. Detta är nu åtgärdat.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Nu visas menyvalet ”Ta bort registrering” även i de fall resultat/tillgodoräknande finns på kursen. Vid borttag av registrering visas istället ett felmeddelande med orsak till att registreringen inte kan tas bort.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Om anmälan ej krävs på aktivitetstillfälle visas inte längre knapparna ”Anmäl” eller ”Avanmäl” i deltagarlistan.
 • Om aktivitetstillfället gäller modul och studenten redan har godkänt resultat på hela kursen kan studenten inte läggas till i deltagarlistan. Detta gäller oavsett om aktivitetstillfället tillåter att studenten anmäler sig trots godkänt resultat eller ej.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Hindret mot att attestera i version 14.1 eller senare av Safari kvarstår, men har förtydligats med ett felmeddelande som visas vid försök till attestering.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.