Nyheter i Ladok

april

2021-04-12

Uppgradering 14 april – Version 1.65

Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Nu visas även information om tillgodoräknanden för del av kurs i bevisärenden. Detta visas både i kurslistan och i fotnotslistan. Likaså visas även eventuellt TG på del av modul om modul har lagts till i bevisärendet.
 • Om rättning av ”Annan merit” eller ”Annat resultat” gjorts då dessa redan finns markerade i ett påbörjat bevisärende, och ändringen påverkar fotnoter för dessa meriter, så uppdateras nu fotnoterna korrekt om man bockar ur och bockar i berörda meriter i bevisärendets kurslista.

Nyheter som rör resultatrapporteringen

 • I flera flikar som berör resultatrapporteringen är nu efternamn i tabeller fetmarkerade för tydligare överblick.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

 

mars

2021-03-29

Uppgradering 31 mars – Version 1.64

Webmaster

Nyheter rörande studiedeltagande

 • När personal lägger in återbud behöver orsak till återbudet anges: ”Meddelat av student” eller ”Uteblev”. När studenter lägger in återbud via Ladok för studenter anges automatiskt orsaken ”Meddelat av student”.
 • Det går att se var ett utbildningstillfälle är placerat i studentens studieplan genom att klicka på informationsikonen för det. Det kan vara användbart t.ex. vid tillfällesbyte på program, för att se inom vilket programtillfälle som kurstillfällena verkligen är placerade – även om de visas under samma programtillfälle på sidan.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I flikarna på startsidan räknas inte studenter med avbrott på kursen med som ”Klara för resultat på hel kurs”, eftersom studenter med avbrott inte kan få resultat på hela kursen.
 • Studenter med avbrott på kurs filtreras nu inte längre bort från summeringen av hur många studenter som är ”Klara för resultat på hel kurs” i kurstillfällesutsökningen (alltså en förändring av nyheten från förra versionen av Ladok).
 • I medarbetarrättigheter visas nu användarnamn för medarbetaren när man klickar på informationsikonen för en skapad medarbetarrättighet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Om ett tillgodoräknande ingår i en utfärdad examen så visas nu en informationstext i dialogrutan när man ändrar tillgodoräknandet.

Nyheter rörande examen

 • Nu räknas även eventuella ”Andra resultat” med i omfattningen i bevisärenden, både för summerad omfattning och vald omfattning.
 • När ett bevisärende skapas och om man ändrar beviskombination för ett befintligt ärende kan man nu se hela beviskombinationen genom att hovrar över texten.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-03-15

Uppgradering 17 mars – Version 1.63

Webmaster

Nyheter rörande utländska meriter

 • Via det nya Ladok för studenter (nytt studentgränssnitt) kan studenter nu komma åt Emrex. I Emrex kan studenter som har meriter på utländska universitet hämta in sina meriter till Ladok, och tvärtom för studenter som fått meriter i Sverige och vill exportera dem till utländska universitet. När en student har hämtat sina utländska meriter till Ladok kan administratörer se meriterna i fliken ”Nationell översikt” för respektive student. För att studenter ska få åtkomst till Emrex behöver lärosätet först ge behörighet för det.

Nyheter rörande examen

 • Efter att man lagt till ett modulresultat i dispositionslistan så behöver man inte längre ladda om sidan för att modulen ska visas.
 • Nu behöver man bara klicka en gång för att ta bort rubrik eller examensarbete i dispositionslistan.
 • Nu behöver man bara klicka en gång på knappen i dispositionslistan för att växla mellan att visa mål eller visa grund för tillgodoräknande i beviset.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Nu görs en kontroll vid attestering så att tillgodoräknandeunderlag inte har ändrats av en annan användare efter det att attestanten öppnade ärendet.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Nu sorteras de framsökta medarbetarrättigheterna korrekt mellan upprepade utsökningar, samt vid byte av sida i träfflistan vid paginering.
 • Nu är formuleringen i aviseringsmejl för klarmarkerade ändringar av attesterade resultat formulerad så att det framgår att det rör sig om en ändring.

Nyheter rörande sökning på kurstillfälle

 • När kurstillfällen söks fram och filtreras på ”Klara på resultat på kurs” så tas nu inte längre studenter med som har avbrott på kursen, eftersom eventuellt inlagt kursresultat ändå inte kan klarmarkeras i dessa fall.

Nyheter rörande ”Mina grupper”

 • Visning av huvudhandledare i ”Mina grupper” tar hänsyn till angivet datum så att de inte visas upp efter passerat slutdatum.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-03-01

Uppdatering 3 mars – Version 1.62

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I ”Översikt pågående rapportering” är det nu möjligt att söka fram resultat förberedda för borttagning respektive resultat förberedda för ändring, och avisera dessa till attestant på nytt.
 • I ”Översikt pågående rapportering” länkar personnumren i sökresultaten till respektive students översiktssida.
 • I ”Översikt pågående rapportering”  avmarkeras checkboxarna efter att man gjort en ny avisering, för att minska risken för att man av misstag aviserar samma resultat flera gånger.
 • I ”Enpersonsrapportering” (där resultat rapporteras och attesteras för en enstaka student) har genvägen till den gamla vyn tagits bort.
 • Om ett resultat förbereds för ändring skickas nu avisering (via epost) till vald attestant när ändringen klarmarkeras.

Nyheter rörande att skapa utbildning eller tillfälle

 • Inget värde är längre förvalt i periodväljaren för ”Med planerad start” respektive ”Giltig fr.o.m.” när utbildningstillfälle eller version av utbildning skapas (t.ex. i utbildningsinformation eller vid skapande av individuella åtaganden/tillfälle). Detta då det värde som tidigare varit förvalt i många fall inte är aktuellt för användaren.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

februari

2021-02-15

Uppdatering 17 februari – Version 1.61

Webmaster

Nyheter rörande examensbevis

 • Nya automatiska fotnoter lanseras för tillgodoräknanden (olika för om grund eller mål tas med i beviset) och andra meriter som tas med i examensbevis. Dessa fotnoter måste aktiveras manuellt på lärosätet för att de ska börja gälla, och det går att anpassa formuleringen lokalt på lärosätet. Det går även att redigera fotnoterna direkt i bevisärendet. Instruktioner finns i lathunden för bevisförberedelser och lathunden för att handlägga examensbevis.
 • Samma fotnot sätts nu inte två gånger i samma bevis även om två olika kurser tas med som tillhör olika studieordningar men har samma avvikande enhet för omfattning.

Nyheter rörande intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat registreringsintyg som kan hämtas av personal och studenter.
 • Nu finns ett nytt och förbättrat intyg över förväntat deltagande som kan hämtas av personal och studenter.

Nyheter rörande Ladok för studenter

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsuppgifter

 • Om en student som söks fram är etablerad i Ladok så är personnumret en länk som leder direkt till studentens översikt.

Nyheter rörande översikt pågående rapportering

 • Attesteringslänk visas på startsidan även för resultat som klarmarkerats för länge sedan, i de fall dessa aviserats till attestant på nytt.

 

Utbildningsmaterial har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

januari

2021-01-25

Uppdatering 27 januari – Version 1.60

Webmaster

Nyheter rörande intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat resultatintyg som kan hämtas av personal och studenter i Ladok. Det nya resultatintyget har möjlighet till fler avgränsningar än tidigare, exempelvis kurser inom vald nivå. Intyget har även möjlighet att ta med mer information på intyget, exempelvis: uppgift om underkända resultat och nivå inom studieordning. På intyget som hämtas av personal skrivs automatiskt vilken användare som hämtade intyget ut. Intyg som hämtas av studenter har precis som tidigare valideringskod.

Nyheter rörande examen

 • Betavyn för fotnotshantering är nu ordinarie fotnotsvy. Den ursprungliga fotnotsvyn har tagits bort.

Nyheter rörande studiedokumentation

 • Användbarhetsförbättringar har genomförts på sidorna aktivitetstillfällen, medarbetarrättigheter samt flikarna resultatuppföljning, deltagande och grupper. Exempelvis har ordning och färg på knappar förändrats, likaså vilka symboler som visas på knappar/flikar.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I vyn ”översikt pågående resultatrapportering” visas alla klarmarkerade men ej attesterade resultat. Alltså även eventuella resultat som klarmarkerades före 2020-03-25 (då den nya startsidan levererades) samt klarmarkeringar för (icke obligatoriska) moduler där godkänt resultat redan inkommit på aktuell kurs.
 • I vyn ”översikt pågående resultatrapportering”: Rättning av ett fel som gav dubblettposter vid filtrering på ”Aviserat till” om avisering skett flera gånger för samma resultat till samma person.
 • Medarbetarrättigheter som innehåller en begränsning på en grupp som inte längre existerar går nu att ändras. Tidigare gick det inte att ändra medarbetarättigheten efter gruppen togs bort från Ladok.

Nyheter rörande mina grupper

 • Antalet möjliga deltagare har begränsats till 300 per grupp.
 • Prestandan för mina grupper har förbättrats.


Lathundar har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

december

2020-12-14

Uppdatering 16 december – Version 1.59

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

Nyheter rörande kurstillfällen

 • Ikonerna som visas på flikarna när man sökt fram och gått in på en kurs har ändrats för: Resultatuppföljning, Deltagande och Aktivitetstillfällen.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen har fälten för tillfälleskod och kurskod bytt plats så att fältet ”Kurskod” nu ligger till vänster om ”Tillf.kod” på samma sätt som det är i liknande utsökningsvyer för kurser/kurstillfällen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • På inloggningssidan kan studenter nu välja att logga in med antingen lärosäteskonto, konto på antagning.se eller eduID. För studenter som tidigare har använt samma inloggningstjänst som används i Ladok (SeamlessAccess) så är identitetsutfärdaren som de då använde förvald.


Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

november

2020-11-30

Uppdatering 2 december – Version 1.58

Webmaster

Nyheter rörande forskningsarbeten

 • Det är nu möjligt att lägga till nya studieperioder på forskningsarbeten för flera doktorander samtidigt. Detta kräver att användaren har getts behörighet för funktionen. Lathund hittar du här.

Nyheter rörande bevis

 • I betavyn för fotnotshanteringen i bevisärenden och i fotnotsfliken i bevisinformation har några mindre förbättringar genomförts, t.ex. införande av snabbkommandon (ctrl+s för Spara resp esc för Avbryt) och justering av hjälptexter.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

 • Vid sökning på identitets- och adressuppgifter visas både efternamn och mellannamn. Om tilltalsnamn är angivet i hos skatteverket så fetmarkeras det i listan.
 • Vid sökning på personnummer och om personenen är avregistrerad, visas avregistreringsorsak i en blå informationsruta.

Nyheter rörande nationell översikt

 • För utbildning och modul utan angiven omfattning så visas nu omfattning i de fall det angivits vid resultatrapportering.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-11-16

Uppdatering 18 november – Version 1.57

Webmaster

Nyheter rörande bevishantering

 • Det går nu att lägga upp lokala fotnoter på lärosätet. Dessa läggs in under ”Bevisinformation”, och kan sedan användas som mall för att lägga till fotnoter i ett bevisärende.
 • Det finns en betavy för att hantera fotnoter i bevisärenden. Under en övergångsperiod kan användaren själv välja att visa den nya betavyn eller den ursprungliga vyn. Betavyn gör det bl.a. möjligt att använda de nya lokala fotnoterna.

Nyheter rörande nationella intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat verifierbart nationellt resultatintyg, som skapas av Ladok istället för av LadokPing. Nationella intyg hämtas av studenter i studentgränssnittet.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

 • Nu går det att i Ladok söka fram folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Användare som tilldelas behörighet för detta hittar sökfunktionen under: ”Studiedokumentation” -> ”Avancerat”.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-11-02

Uppdatering 4 november – Version 1.56

Webmaster

Nyheter rörande mina grupper:

 • Om en student har gjort ett tillfällesbyte från ett kurspaketeringstillfälle till ett annat så visas nu det kurspaketeringstillfälle där studenten hade sitt senaste deltagande i tabellen.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Om en anmälningsperiod har varit inlagd på ett aktivitetstillfälle, men ”Anmälan krävs” sedan avmarkeras så rensas nu anmälningsperioden.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten utfall HST och HPR

 • Rapporten är inte längre markerad som ”Beta”
 • Könsfördelning visas i rapportresultatet
 • Engelska översättningar visas för värden i listboxar när engelska valts som språk

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.