Nyheter i Ladok

oktober

2020-10-19

Uppdatering 21 oktober – Version 1.55

Klara Nordström

Nyheter rörande medarbetarrättigheter

 • Utsökningen av de medarbetarrättigheter som har tilldelats användare har förbättrats. I rutan för ”Rättigheten avser kurs” går det nu att söka på kursbenämning eller namn/personnummer (om det gäller ett individuellt åtagande), tidigare gick det bara att söka på benämning.

Nyheter rörande ”Utdata: Utfärdade bevis”

 • Det har införts ytterligare ett val i utsökningen, så att man nu kan välja att begränsa på enbart examensbevis eller enbart bevis över genomförd utbildning. Det har även skett förbättring i vilka kombinationer av val som går att göra vid utsökningen, så att man inte kan välja en sökkombination som är orimlig.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten HST/HPR

 • Utsökningsparametrarna kan sparas på samma sätt som i andra uppföljningsrapporter.
 • Hjälp- och informationstexter har införts i gränssnittet.
 • Förstoringsglas har lagts till vid listboxarna i rapporten för att underlätta begränsning vid utsökning.
 • Möjlighet att hantera valda begränsningar har införts via länkarna ”Lista” och ”Begränsningar” vid listboxarna.
 • Det är det nu möjligt att fälla ihop Utsökning och Resultat.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-10-05

Uppdatering 7 oktober – Version 1.54

Webmaster

Nyheter rörande grupper

 • Nu finns en ny typ av grupp: ”Mina grupper”. Här kan du gruppera studenter oberoende på vilken kurs eller program de går, t.ex. för att skapa grupper för dina doktorander, utbytesstudenter eller eftersläntrare som du vill hålla extra koll på. I gruppen som skapas kan du se information om studentens studier samt göra anteckningar. I lathunden för grupper kan du läsa mer om funktionen.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Det går inte att dokumentera uppehåll för kurspaketeringar där man har förberett ett tillfällesbyte på kurspaketeringen, men inte genomfört det (alltså: om man inte har registrerat studenten på det nya tillfället än.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Under fliken ”Studieaktivitet och -finansiering” (på en students sida) visas nu den summerade studieaktiviteten och antal kalenderhalvår med studieaktivitet på respektive kurspaketering (t.ex. ämne på forskarnivå).

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det går inte att attestera ett klarmarkerat resultat på en modul ifall man efter klarmarkeringen har lagt till ett tillgodoräknande på en del av den modulen, med ett senare beslutsdatum än vad examinationsdatum är på det klarmarkerade modulresultatet.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • Vid utsökning av utbildningar eller utbildningstillfällen så väljer du numera om utökningen ska göras på inställa/avvecklade utbildningar eller utbildningstillfällen genom val i en rullista. Tidigare gjordes valet genom en checkbox, vilket gjorde att man inte kunde söka efter både inställda/avvecklade och ej inställda/avvecklade i samma utsökning.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

september

2020-09-18

Uppdatering 23 september – Version 1.53

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Förbättringar har skett på sidan där resultat rapporteras eller attesteras för en enskild student (”enpersonsrapportering”). Den främsta nyheten är möjlighet att ange resultatnoteringar vid rapportering samt ändra dessa vid ändring av attesterat resultat. Visningen av tillgodoräknanden har också förbättrats.
 • Förändringarna finns presenterade i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Nyheter rörande utdata

 • När en CSV-fil hämtas i Utdata för Studieavgiftsbetalning samt Deltagande kurs framgår numera även information om kurspaketeringstillfället (t.ex. ett programtillfälle).

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Om en student inte kan registrera sig p.g.a. ej erlagd studieavgift så visas nu ett tydligare felmeddelande, där anledningen till hindret visas.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-09-07

Uppdatering 14 september – Version 1.52

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

Förbättringar på startsidan:

 • Tydligare uppdelning mellan rapportera och attestera: fliken ”Attestera” används av personer med attesteringsrättigheter, och fliken ”Rapportera” används av personer med rapporteringsrättigheter
 • Alla kurser med studenter som är redo för ”resultat på kurs” listas tillsammans, oavsett vilken termin studenten gick
 • I fliken ”Attestera”går det även att se vilka resultat som inte aviserats till användaren
 • Fliken ”Aviseringar till mig från Ladok” tas bort
 • Förändringarna rörande startsidan finns i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Förbättringar av vyn där resultat rapporteras in på en student (”enpersonsrapportering”):

 • När det finns ett tillgodoräknande på del av kurs, så visas mer information om grunden för tillgodoräknandet om man klickar på den blå symbolen för TG som visas på raden för modulen.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • Det möjligt att ta med ”Andra resultat” som är inlagda av andra lärosäten (med ursprung ”eget lärosäte”) i bevisärenden och som grund i tillgodoräknanden.

Nyheter i utdata

 • I utdata för deltagande kurs och studieavgiftsbetalning framgår mer information om kurspaketeringen under ett informations-i intill kurspaketeringskoden i kolumnen ”läses inom”.
 • I utdata för deltagande kurs, deltagande kurspaketering och utbytesstudier visar periodväljaren perioder bakåt i tiden. Genom att skriva in ett senare år går det att välja framtida perioder.

Nyheter i utbildningsinformation

 • När ett nytt utbildningstillfälle skapas visar periodväljaren nu perioder framåt i tiden. Genom att skriva in ett tidigare år går det att välja tidigare perioder.

 

Lathundar har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok. Filmer och e-learningkurser uppdateras inom kort. 

augusti

2020-08-17

Uppdatering 19 augusti – Version 1.51

Webmaster

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Nu går det att registrera en student på ett kurstillfälle även om det delvis överlappas av en avstängningsperiod. För att göra detta krävs att användaren har tilldelats behörighet specifikt för det.
 • I fliken ”Översikt” visas nu ej påbörjade kurspaketeringar (t.ex. program) endast under det första halvåret som det pågår. Om det finns tillgodoräknanden (för hel kurs eller ”annan specifikation”) kopplat till kurspaketeringen eller en underliggande kurspaketering (t.ex. programinriktning) så visas alltid kurspaketeringen i fliken ”Översikt”.

Nyheter i Utbildningsinformation

 • När utbildning eller utbildningstillfällen söks fram så visas nu filtreringen ”Avvecklad/inställd” som en egen kryssruta, istället för att ligga i fältet ”Status” som det tidigare gjort.
 • När utbildningstillfällen har sökts fram så visas nu kolumnen ”Version” istället för ”Aktuell version”. I kolumnen visas versionsnummer för utbildningen.

Nyheter i Uppföljningsrapporter

 • Nu visas rapportparametrarna på engelska i det fall användaren valt engelska som språk.

juni

2020-06-15

Uppdatering 17 juni – Version 1.50

Webmaster

Nyheter rörande översikt och studiedeltagande

 • I flikarna ”Översikt” samt ”Studiedeltagande” sorteras nu kurspaketeringar (t.ex. program eller ämne på forskarnivå) enligt:
  1. I första hand utifrån tillstånd på kurspaketeringen
  2. I andra hand utifrån senaste aktuella kurspaketeringen.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Det går nu att låta Ladok skicka ut en mejlavisering till den person man tilldelar ett ärende för tillgodoräknande. Detta styrs via en checkbox i när tilldelningen görs.

Nyheter rörande utdata

 • I ”Utdata: Deltagande Kurs” och ”Utdata: Deltagande kurspaketering” är det nu möjligt att exportera till CSV-fil (för att öppna i t.ex. Excel), även om man har gjort en utsökning med många kurser respektive kurspaketeringar.

Nyheter rörande forskarnivån

 • Det är nu möjligt att lägga till en ny studieperiod på tillfällen för forskningsarbeten direkt från fliken ”Studiedeltagande”. Detta kräver dock att man har behörighet för att göra detta i Ladok.

Nyheter rörande studieavgifter

 • I en post för studieavgiftsskyldighet där studenten är ”Ej avgiftsskyldig” och orsaken är ”Övriga orsaker” kan nu ”Till och med datum” anges.

 

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

2020-06-01

Uppdatering 3 juni – Version 1.49

Webmaster

Nyheter rörande registrering

 • Nu är det inte längre möjligt att registrera en student på ett kurstillfälle om hen har fått ett tillgodoräknande på hela kursen.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • När resultat rapporteras in för en enstaka student (”enpersonsrapportering”) så finns det nu möjlighet att även attestera via menyn ”Åtgärder” på den aktuella raden. Mindre justeringar har gjorts av knapparna som används för att hantera ”Titel/Alternativ titel” och ”Hänvisning till beslutshandling”.

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

maj

2020-05-18

Uppdatering 20 maj – Version 1.48

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det är inte längre möjligt att ändra ett attesterat resultat på en modul om ett nytt resultat har börjat rapporteras in på samma modul för studenten. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.
 • Rättning av ett fel som gjorde att klarmarkerade resultat på kurser med s.k. ”enda prov” inte dök inte upp på startsidans attesteringsflik (”Att attestera”).

Nyheter i utdata

 • När CSV-filer hämtas i ”Utdata: Behörighetsvillkor”, ”Utdata: Resultat” samt ”Utdata: Utfärdade bevis” så att du nu får ut alla sökresultat till filen. Du ser även dina valda utsökningsparametrar.
 • I ”Utdata: Behörighetsvillkor” är ”Pågår inom” nu en obligatorisk utsökningsparameter.

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

2020-05-04

Uppdatering 6 maj – Version 1.47

Webmaster

Nyheter rörande intyg

 • Det är nu återigen möjligt att editera intyg som hämtas av personal i Ladok, t.ex. för att kunna signera dem digitalt.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det är inte längre möjligt att rapportera in ett nytt modulresultat för en student om man redan har påbörjat en ändring av studentens resultat på den modulen. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.
 • Vid val av examinator som ska aviseras när resultat klarmarkeras eller flaggas för borttag så är det nu bara möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen (eller flaggningen) gäller.

Nyheter i utdata

 • När CSV-filer hämtas i ”Utdata: Uppehåll”, ”Utdata: Deltagande kurspaketering”, ”Utdata: Utbytesstudier” och ”Utdata: Studieavgiftsbetalning” så får du nu ut alla resultat till filen. Du ser även dina valda utsökningsparametrar i filen.

Nyheter rörande bevisärenden

 • I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld, oberoende på ärendets status.


Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

april

2020-04-20

Uppdatering 22 april – Version 1.46

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I fliken ”Att attestera” på startsidan visas nu även resultat som är förberedda för borttagning.
 • All visning av resultat som behöver attesteras är borttaget från flikarna ”Mina kurser” och ”Mina kurser (Organisationsrättigheter)” på startsidan. Resultat som behöver attesteras visas i den nya fliken ”Att attestera” (som nu är först i ordningen av flikar på startsidan).
 • När utkast eller attesterade resultat tas bort via ”enpersonsrapporteringen” (där resultat hanteras för en enstaka student) så visas nu vilka fält (d.v.s. även eventuella resultatnoteringar) som kommer tas bort i bekräftelserutan.
 • Felet som gjorde att det ibland i webbläsaren Firefox inte gick att fylla i betyg i ”enpersonsrapporteringen” (där resultat hanteras för en enstaka student) har rättats.

Nyheter i utbildningsinformation

 • När utbildningstillfällen (t.ex. kurstillfällen eller programtillfällen) har sökts fram i utbildningsinformation kan du välja att hämta en CSV-fil med sökresultaten, den kan du sedan öppna i t.ex. Excel.

Nyheter i utdata

 • När en CSV-fil hämtas i ”Utdata: Aktör”, ”Utdata: Studieaktivitet och –finansiering” eller ”Utdata: Deltagande kurs” så får du nu ut alla resultat, hämtningen begränsas alltså inte till antal resultat som visas per sida i Ladok eller till max 400 st. Du ser även dina valda utsökningsparametrar i filen.

Nyheter i studentgränssnittet

 • När studenter ansöker om bevis så har möjligheten att bifoga dokument lyfts in som steg 3 i bevisansökan (på de lärosäten som studenter tillåts bifoga filer), istället för att göras efter själva ansökan har skickats in.
 • När studenter ansöker om bevis så visas nu deras kontaktuppgifter när bevisansökan har skickats in.

 

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.