Nyheter i Ladok

maj

2022-05-09

Uppgradering 11 maj – Version 1.91

Webmaster

Nyheter rörande ”Sök student”

 • Sök student har ett nytt utseende. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringsfälten finns nu i kolumnrubrikerna för kurs och kurspaketering. Det finns även möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i sökresultatet.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • När ett ärende avslutas går det nu att ange en ”Understatus”, det kan användas för att förtydliga vilket beslut som har fattats i ärendet. Välj ett av alternativen: Bifall, avslag eller utan åtgärd. Studenten ser inte vilken understatus som valts.
  • På sidan ”Studentärenden” går det att söka fram ärenden som avslutats med viss understatus. Välj understatus i fältet ”Ärendestatus”.
  • Om ett ärende avslutas automatiskt av Ladok (t.ex. när ett ärende för tillgodoräknande attesteras) läggs ingen understatus in.
  • Det går bara att lägga in en understatus när man är inne i ett ärende, så om ärenden avslutas på sidan ”Studentärenden” går det inte att lägga in en understatus.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

april

2022-04-25

Uppgradering 27 april – Version 1.90

Webmaster

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Utseendet på fliken ”Deltagare” för en kurs följer nu det nya designramverket. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringen av tillstånd (t.ex. registrerad, avbrott) har flyttats och finns nu ovanför tabellen istället för i tabellhuvudet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • För de lärosäten som låter studenter ansöka om tillgodoräknande i Ladok för studenter har ansökan förändrats. Istället för att skriva in mål och grund för tillgodoräknandet kan studenten välja utifrån en lista över hens kurser andra typer av resultat. Det finns även en fritextruta som studenten kan fylla i om hen vill använda grunder eller mål som inte finns i Ladok. Demonstrationsfilmen för studenter kommer att visa den nya hanteringen från och med onsdag, 27 april.
 • I de ärenden om tillgodoräknande som skapas utifrån den nya ansökan om tillgodoräknande får handläggaren upp valet ”Lägg till” för att direkt lägga till de mål och grunder som studenten valt. Se lathunden för att handlägga tillgodoräknande.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det går återigen att attestera ändring av attesterade resultat. Tidigare uppstod ett stoppande fel.

Nyheter rörande examen

 • Användare stoppas nu från att göra förändringar i bevisunderlaget som kan leda till inkonsistens. Sådana förändringar gäller framförallt då samma bevisunderlag ändras från två webbläsarflikar/-fönster samtidigt. Tidigare kunde det bli systemfel i dessa fall, nu får man istället en gul varningsruta med en uppmaning om att uppdatera sidan.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-04-11

Uppgradering 13 april – Version 1.89

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I vyn för att rapportera och attestera resultat för en enstaka student har knappen för att attestera tagits bort från menyn ”Åtgärder”. Den ordinarie attesteringsknappen finns kvar ovanför tabellen.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

mars

2022-03-28

Uppgradering 30 mars – Version 1.88

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • De sista förändringarna rörande rättande lärare har genomförts:
  • Vid klarmarkering är fältet ”Rapportörer med behörighet” tomt som standard. För att enkelt kunna lägga till sig själv som rättande lärare finns en ”Välj mig” knapp.
  • Vid klarmarkering har inmatningen av rättande lärare gjorts tydligare. Fälten för att välja rättande lärare har flyttats till höger på sidan (så att det framgår tydligare att rubriken ”Rättande lärare” gäller alla tre fält. Det finns även ett informations-i på sidan som beskriver hur rättande lärare ska läggas in.
  • Vid attestering visas nu vilka rättande lärare som har valts. Samtliga rättande lärare visas, vilket innebär att om användaren attesterar flera resultat samtidigt men olika rättande lärare har valts för de olika resultaten så visas alla rättande lärare i dialogrutan.

 

Nyheter rörande examen

 • Det är nu möjligt för studenter att ”Dela examen”. Det innebär att studenten kan dela information om sin examen digitalt via Ladok till en tredje part (t.ex. till en arbetsgivare). Studenten väljer att dela sin examen i Ladok för studenter och får då en kontrollkod som mottagaren kan använda för att kontrollera examen. Mer information finns på: https://ladok.se/delning-av-examen. Kontrollsidan kan börja användas 30 mars, och finns här: https://www.student.ladok.se/kontrollera.
 • Nu visas inte längre fotnoter för bortvalda kolumner i bevisdokumentet. Tidigare fungerade detta endast för vissa kolumner.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-03-14

Uppgradering 16 mars – Version 1.87

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • När resultat klarmarkeras finns det nu fler val för att ange rättande lärare:
  • ”Rapportörer med behörighet”: Användare som har behörighet att rapportera på kursens institution/avdelning kan väljas.
  • ”Användare på lärosätet”: Alla användare på lärosätet kan väljas.
  • ”Övriga”: Ett fritextfält för att kunna skriva upp personer som inte är användare i Ladok på lärosätet.
 • När resultat för en enstaka student (”Enpersonsrapporteringen”) klarmarkeras visas nu även information om namn, personnummer, kurskod, kursbenämning, modulkod, benämning och val av rättande lärare i dialogrutan.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Utseendet på sidan för att söka aktivitetstillfällen följer nu det nya designramverket. I och med detta kan användaren anpassa vilka sökparametrar som visas på sidan (valen sparas i webbläsaren).
 • I CSV-filen som kan hämtas i fliken ”Deltagare” framgår nu även om studenten är avstängd under samma datum som aktivitetstillfället ges. Om så är fallet markeras studenten med ”Avstängd” i filen.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

februari

2022-02-28

Uppgradering 2 mars – Version 1.86

Webmaster

Nyheter rörande hämtning av CSV-filer

 • När en utsökning gjorts i medarbetarrättigheter går det nu att hämta resultatet till en CSV-fil, som t.ex. kan öppnas i Excel. Filen innehåller hela sökresultatet samt information om vilka utsökningsparametrar du använt.
 • CSV-filen som kan hämtas för deltagarlistan på ett aktivitetstillfälle inkluderar nu alla deltagare. Alltså inte bara de studenter som visas på skärmen när deltagarlistan delas upp på olika sidor (paginering). Filen innehåller även information om aktivitetstillfället.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I de fall uppgifter har rapporterats in, men inte sparats, så raderas inte längre uppgifterna om användaren väljer att sortera om rapporteringslistan. Användaren ges istället valet att återvända till sidan för att spara eller fortsätta utan att spara.

Nyheter rörande examen

 • Nu skrivs examinationsdatum ut i kursärendens kurslista även för ”Andra meriter” som saknar angiven betygsgrad och som ligger till grund för ett tillgodoräknande.
 • Radbrytning är infört för bevisbenämning i rutan för utfärdade bevis i fliken ”Ärenden/Beslut” så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild i högerkant.
 • Rutan som visar ingående kurser i utfärdad examen har blivit bredare. (Rutan nås antingen via högerkanten på studentens översiktssida eller via fliken Ärenden/Beslut, under Beslut -> Bevis -> Välj -> Visa.)

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-02-14

Uppgradering 16 februari – Version 1.85

Webmaster

Nyheter rörande utseendet av Ladok

 • Inloggningssidan har ett nytt utseende, vilket bland annat gör det enklare att logga in via samma lärosäte igen.
 • Utseendet av  t.ex. meny, sidfot och meddelanden (som visas t.ex. vid ”spara” och varningar) har förändrats. Fler vyer kommer ändras i kommande uppgraderingar för att få ett enhetligt utseende i hela Ladok.

Nyheter rörande examen

 • Ansökningar som skickats in av studenter via Ladok för studenter kan nu hämtas som pdf-dokument via knappen ”Visa ansökan” i bevisärendet. Denna funktionalitet är huvudsakligen framtagen för att möta Överklagandenämnden för högskolans behov av att i överklagandeärenden kunna se ursprunglig examensansökan.
 • När en annan merit med s.k. ”annat ursprung” använts i ett tillgodoräknande så visas ursprungets eventuella alternativa benämning i den engelska fotnot som skapas för tillgodoräknandet.
 • Åtgärd har genomförts för att motverka att fotnoter flyttas till ny sida i bevisdokumentet om platshållaren ”Bevistext efter fotnot rak” hamnar på en ny sida.


Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

januari

2022-01-31

Uppgadering 2 februari – Version 1.84

Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • Vid resultatrapportering visas inte längre någon varning i raden för de studenter som någon gång varit avstängda. Sedan tidigare visas hinder om användaren försöker spara ett resultat med examinationsdatum som infaller under avstängningsperioden.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Funktionen för att registrera flera studenter utifrån period kan inte längre nås från sin tidigare placering (i fliken ”Deltagare” för en kurs). Funktionen nås numera enbart via Studiedokumentation -> Hantera flera (se lathund sida 3).

Nyheter rörande examen

 • I bevisärendens fotnotsvy visas nu endast de fotnoter som faktiskt kommer ut på bevisdokumentet. D.v.s. om någon specifik kolumn (t.ex. betyg) inte visas i bevisdokumentet så visas inte heller eventuella automatiska fotnoter för den kolumnen i bevisärendet.

Nyheter rörande andra meriter

 • När en annan merit skapas med ursprunget ”Annat ursprung” så kan nu även en alternativ benämning anges, t.ex. för att kunna skriva urprungets namn på svenska resp. engelska. Den alternativa benämningen visas sedan i flera vyer, t.ex. i studentöversikten och i Ladok för studenter när meriten ingår i ett tillgodoräknande.
 • Om en annan merit har skapats med ursprunget ”Extern part” så visas nu även den engelska benämningen i flera vyer, t.ex. i studentöversikten och i Ladok för studenter när meriten ingår i ett tillgodoräknande.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-01-17

Uppgradering 5 och 19 januari – Version 1.82 och 1.83

Webmaster

Utskicket avser både version 1.82 (släpptes 5 januari) samt version 1.83 (släpps 19 januari).

 

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Funktionen för att registrera flera studenter utifrån period är nu även åtkomlig under Studiedokumentation -> Hantera flera. Tillvägagånssättet har även förändras något, se lathund sida 3. Tills vidare går det fortfarande att hitta funktionen på sin ursprungliga plats (i fliken ”Deltagare” för en kurs).

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • För studenter som har ett kommande studieval eller anmälan till kurs i Ladok kan nu se hur många dagar det är tills valperioden öppnar eller stänger, likt visning av registrering.

Nyheter rörande examen

 • Det går inte längre att klicka på knapparna ”Förhandsgranska” och ”Hantera texter” i ett bevisärende för en bevisbenämning som saknar bevismall kopplad till sig.
 • Bevisdokumentet för bevisbenämningar som innehåller kommatecken kan nu även förhandsgranskas i Chrome och Edge.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

december

2021-12-20

Uppgradering 22 december – Version 1.81

Webmaster

Nyheter rörande ärenden

 • I fliken ”Mina ärenden” på startsidan och i ”Studentärenden” finns tre nya kolumner:
  • Kurspaketering: Visar vilken kurspaketering som ärendet är kopplat till
  • Utbildningskod: Visar utbildningskoden för kurspaketeringen ovan
  • Bilagor/noteringar: Visar hur många bilagor och noteringar som finns i ett ärende. Genom att klicka på siffran öppnas en fönster som visar bilagorna resp. noteringarna.

Nyheter rörande examen

 • Om en fotnot har exakt samma benämning på svenska och engelska som en annan fotnot listas de nu på samma rad i fotnotslistan i bevisdokumentet.
  Exempel:

  I exemplet finns alltså tre fotnoter, men fotnot 1 och 3 är likadana så de listas tillsammans.
 • När bilagan ”The Swedish higher education system” (även kallad UHR-bilagan) skrivs ut är den inte längre fördefinierad som dubbelsidig. Du kan alltså själv styra om dokumentet skrivs ut enkel- eller dubbelsidigt.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • När ett registreringsintyg hämtas är nu valen ”Koder för kurser, program m.m.” och ”Studietakt, undervisningstid, undervisningsform och studieort” förvalda. Studenten kan välja att bocka ur valen för att inte få med informationen.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.