Nyheter i Ladok

september

2021-09-13

Uppgradering 15 september – Version 1.74

Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • I översikten i flikarna Rapportera och Attestera går det att ändra vilken version av kursen man arbetar med. När val av version har gjorts så visas det senaste kurstillfället på versionen.
 • Ytterligare användbarhetsförbättringar har genomförts på flera sidor för resultat. T.ex. finns knappar för att välja betyg i enpersonsrapporteringen, det finns en ny väljare för ”Visa moduler” i fliken Resultatuppföljning och sökfältet ”utb.kod” har bytt namn till ”Kurskod” i olika utsökningar rörande resultat och tillgodoräknande.
 • I resultatuppföljning visas 100 träffar som standard.
 • Det går nu även att exportera till CSV från attesteringsvyn.
 • I ”Information om resultat” visas även om klarmarkering gjorts via ombud, t.ex. Canvas.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Det går att kopiera ett redan skapat aktivitetstillfälle. Sök fram aktivitetstillfällen och välj sedan ”Kopiera” i raden för ett tillfälle. Alla fält kopieras då till ett nytt aktivitetstillfälle, vilket kan redigeras innan det sparas.
 • I översikten för aktivitetstillfällen går det att välja vilka kolumner som visas, så att man kan välja att få en mer komprimerad lista.
 • I deltagarfliken visas antalet tillagda studenter samt anmälda studenter tydligare.
 • Aktivitetstillfällen som tillåter studenter med godkänt resultat att anmäla sig visas nu även för studenter som redan har avklarat kursen.

Nyheter rörande examen

 • Det går att styra om bevisdokumentet ska produceras i en sammanfogad pdf (alltså bevis, DS, och eventuell yrkeslärarbilaga sammanfogat) eller om det ska vara separata filer. Inställningen görs för respektive bevistyp (av personer med behörighet för det).
 • I bevisdokumentet hålls nu alltid rubrik för titel och själva titeln ihop, så att titeln aldrig kan hamna på en annan sida än dess rubrik.
 • I bevisärenden är nu kurslistans olika tabeller synkade så att bredden är densamma för dem alla, vilket gör att det ser mindre rörigt ut i de fall studenten har meriter av många olika slag.
 • I bevisärendens kurslistor visas nu kompletterande uppgifter, såsom huvudområde och successiv fördjupning, även för mål i tillgodoräknande av typen kurs.
 • I TG-rutan som visas i kurslistan och i fotnotsvyn i bevisärenden, för kurser som har tillgodoräknande på del av kurs, visas nu information om att beslutsfattare eller examinator saknas i de fall då namn inte finns att tillgå när tillgodoräknandet eller grunden är inkonverterterade från gamla Ladok. (Tidigare visades i dessa fall ”Informationskonverterare Informationskonverterare ” respektive ”ik ik”.)
 • Utseendet på tabellen i Fotnotsvyn har justerats gällande Benämning, Utb.kod, radbrytningar och format för TG Mål/Grund.

Nyheter rörande studentöversikt

 • Indikation (en blå ikon) visas i vyn översikt för student i det fall studenten har: Kontaktuppgifter, utfärdade bevis, grupptillhörighet eller anteckningar

 

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Rättning av redan beslutade tillgodoräknanden går inte längre att koppla till kurspaketeringar med återbud.

 

Lathundar, e-learning och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok. 

augusti

2021-08-30

Uppgradering 1 september – Version 1.73

Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Kolumnrubrikerna alltid kvar överst i bild i ett bevisärende när man skrollar nedåt i kurslistan, dispositionslistan eller fotnotsvyn.
 • Titel på examensarbete (projekttitel) visas i ett bevisärendets dispositionslista på både svenska och engelska.
 • Alla automatiska fotnoter redigeras i bevisärende.
 • Nu förhindras att en tom sida kan hamna sist i bevisdokumentet.
 • Nu lämnas alltid minst ett blanksteg mellan en lång kursbenämning och dess omfattning i kursbevis. Samma sak gäller också mellan en eventuellt lång betygsbenämning och examinationsdatumet.
 • En fotnotssiffra för en benämning i beviset kan inte längre hamna ensam på en egen rad. Om benämningen är så lång att fotnotssiffran behöver flyttas till ny rad så flyttas nu benämningens sista ord ner tillsammans med siffran.
 • Vid tillägg av modul i examen så görs filtreringen av vilka moduler som tillhör vilken kurs på kursinstans istället för på kursbenämning. På så vis undviker man problem om två kurser har samma benämning.
 • Det går längre att koppla en examen till borttagna kurspaketeringsantagningar (t.ex. om studenten lämnat återbud på en utbildning).
 • Vid tillägg av modul i examen så görs filtreringen av vilka moduler som tillhör vilken kurs på kursinstans istället för på kursbenämning. På så vis undviker man problem om två kurser har samma benämning.
 • Nu fungerar huvudcheckboxen i ett bevisärendes kurslista korrekt, oavsett om någon av kursernas checkboxar är inaktiva p.g.a. att modul/moduler från aktuell kurs används i bevisärendet istället för hela kursresultatet.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Vid förberedelse till tillfällesbyte samt då nytt förväntat deltagande skapas så är inte längre ett utbildningstillfälle förvalt.

Nyheter rörande ärende för tillgodoräknande

 • Om en bilaga tas bort i ärendet så visas den inte längre i ärendet.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • Om student lägger in avbrott på kurspaketering så visas underliggande utbildning (t.ex. kurser inom programmet) som berörs innan studenten bekräftar.
 • Om student lägger in återbud på kurspaketering så visas underliggande utbildning (t.ex. kurser inom programmet) som berörs innan studenten bekräftar.

Nyheter rörande forskarutbildning

 • Forskningsarbete (utan angiven omfattning): Om examinerad omfattning anges som 0,0 hp vid resultatrapporteringen så visas 0,0 hp ut i vyerna: översikt för en student, enpersonsrapportering och ändringslogg. Tidigare var fältet i dessa fall tomt.

Nyheter rörande uppföljning

 • I rapporten ”Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu studentens uppgift om avklarad kurspaketering på korrekt kurspaketeringstillfälle, även i de fall studenten har gjort kurspaketeringstillfällesbyte.
 • I rapporten ”Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu studentens avbrott på kurspaketering efter ett kurspaketeringstillfällesbyte på korrekt kurspaketeringstillfälle.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-08-16

Uppgradering 18 augusti – Version 1.72

Webmaster

Nyheter rörande bevisärenden

 • Summerad och vald omfattning visas nu både ovanför och under kurslistan, så att handläggaren slipper skrolla för att se informationen.
 • I kurslistan visas nu utbildningskod längst till vänster.

juli

2021-07-05

Uppgradering 7 juli – Version 1.71

Webmaster

Nyheter rörande sökning av student

 • Om sökning efter studenter ger en unik träff så öppnas studentens vy direkt

Nyheter rörande ej hanterade antagningar

 • Ej hanterade antagningar visas och kan hanteras direkt i studiedeltagandefliken
 • Handläggare kan tilldelas ej hanterade antagningar, det går att tilldela användare som har behörighet att hantera ej hanterade antagningar på lärosätet. Det går fortfarande att hantera antagningen även om man själv inte är tilldelad ärendet.

Nyheter rörande tillfällesbyte

 • När ett tillfällesbyte förbereds så visas varningar på korrekt sätt (alltså innan användaren försöker spara).

Nyheter rörande examen

 • Nu går det att i dispositionslistan redigera rubriker som ska med i ett bevisdokument. (Tidigare behövde man istället ta bort berörd rubrik och därefter lägga in en ny, ifall man ville ändra den.)
 • Kurspaketeringens kod visas vid rättning av utfärdat bevis.
 • I bevisärenden visas numera aktuell students e-postadress högst uppe till höger i ärendet, med en klickbar länk som öppnar ett nytt mejl i användarens standardmejlprogram.
 • Rättning har gjorts så att en inrapporterad titel inte längre riskerar att hamna ovanför rubriken ”Examensarbete” om flera titlar förekommer i samma bevisärende.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Användbarhetsförbättringar har genomförts, exempelvis har sökfält bytt namn från ”Utb.kod” till ”Kurskod” och ligger först i ordningen samt att kurstillfällen är sorterade efter datum i första hand.

 

Detta är den sista uppgraderingen av Ladok innan sommaren. Nästa uppgradering görs den 18 augusti.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

 

juni

2021-06-21

Uppgradering 23 juni – Version 1.70

Webmaster

Nyheter rörande sök kurs

 • På startsidan och sidan ”Kurs” har sökfältet ”Utb.kod” bytt namn till ”Kurskod” och ligger nu först i ordningen.

Nyheter rörande examen

 • Noteringen som automatiskt skapas när studenter ansöker om bevis har utökats och visar nu även information om preciseringar och beviskombination.
 • Kod för kurspaketering (huvudsaklig samt underliggande) visas i rullistan när de kopplas till ett bevisärende.
 • Dimning av knappar gällande rubriker i dispositionslistan fungerar nu korrekt.
 • Meddelandet som visas i bevisärende vid rättning/borttagning av ingående resultat har förtydligats.
 • I bevisärenden sorteras nu även meriterna i kurslistan på ett bestämt sätt, vilket löser problemet med att meriter tidigare ibland kunde ”hoppa runt” i kurslistan vid ur- eller ibockning.
 • Ibland har gränssnittet visat upp flera ”Släpp här”-markeringar när man drar runt kurser och rubriker i dispositionslistan i ett bevisärende. Detta är nu åtgärdat.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Nu visas menyvalet ”Ta bort registrering” även i de fall resultat/tillgodoräknande finns på kursen. Vid borttag av registrering visas istället ett felmeddelande med orsak till att registreringen inte kan tas bort.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Om anmälan ej krävs på aktivitetstillfälle visas inte längre knapparna ”Anmäl” eller ”Avanmäl” i deltagarlistan.
 • Om aktivitetstillfället gäller modul och studenten redan har godkänt resultat på hela kursen kan studenten inte läggas till i deltagarlistan. Detta gäller oavsett om aktivitetstillfället tillåter att studenten anmäler sig trots godkänt resultat eller ej.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Hindret mot att attestera i version 14.1 eller senare av Safari kvarstår, men har förtydligats med ett felmeddelande som visas vid försök till attestering.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-06-07

Uppgradering 9 juni – Version 1.69

Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Lärosätet kan lägga upp egna fördefinierade rubriker i ”Bevisinformation”. Rubrikerna kan sedan återanvändas i bevisärenden för att slippa manuellt skriva in likadana rubriker i olika ärenden.
 • Justering av sorteringen av innehållet i dispositionslistan: kurser sorteras automatiskt på examinationsdatum. Användaren kan fortfarande manuellt ändra sortering på kurser eller annat innehåll. Det framgår då i ärendet att sorteringen är ”egen”, och man kan välja att återgå till standardsorteringen på datum.

Nyheter rörande adresslista

 • Adresslistor som hämtas innehåller nu information om land.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Nu hindras inte längre avanmälan när rapportering pågår på modulen som aktivitetstillfället avser.
 • Visningen i deltagandefliken har utökats och visar nu 100 träffar som standard.

Nyheter rörande medarbetarrättigheter och aktivitetstillfällen:

 • Ort visas för utbildningstillfällen när medarbetarrättigheter eller aktivitetstillfällen skapas/ändras.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Aviseringsmail som skickas ut vid klarmarkeringar har förenklats: Ett ganska allmänt formulerat mail skickas för alla typer av klarmarkeringar (moduler, kursresultat, ändringar eller borttagningar). Mail skickas varje hel- och halvtimme till användare som ska aviseras, och grupperas per kurs. Om t.ex. samma person ska aviseras om en ändring och två nya resultat så skickas endast ett mail. Om omavisering görs via funktionen ”Översikt pågående rapportering” så framgår det i mailet att det är en påminnelse om samma användare redan aviserats om resultaten tidigare

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

maj

2021-05-24

Uppgradering 26 maj – Version 1.68

Webmaster

Nyheter rörande adresslistor och listor i Excel

 • När en adresslista hämtas i deltagarlistan för kurs, program eller aktivitetstillfälle så går det att markera specifika studenter som man vill hämta en adresslista för. Om ingen markerats så hämtas adresslistan för alla studenter i listan.
 • I de tabeller där fetstil av efternamn tidigare infördes läggs nu inte längre studenters namn tre rader om man kopierar tabellrader från Ladok till Excel.

Nyheter rörande studiedeltagande och översikt

 • Information om ”Avses leda till” (gäller forskarutbildningar) och utbildningssamarbete visas nu tydligare i vyerna Översikt och Studiedeltagande.
 • När man ändrar placering i plan och i flödet för tillfällesbyte är det inte längre möjligt att placera tillfället inom ett kurspaketeringstillfälle som har tillståndet ”Ej pågående, pga tillfällesbyte”.

Nyheter rörande titel i examensbevis

 • Om titel på en avhandling/examensarbete har exakt samma benämning på originalspråk och alternativ titel så skrivs den nu bara ut en gång i beviset. Detta kommer inte levereras nu.
 • Det går att styra vilken rubrik som ska läggas in för titlar (t.ex. uppsatstitel eller avhandlingar) i examensbevis. Detta styrs per bevistyp i systemadministrationen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • I ansökan om examen och tillgodoräknande visas nu informationen från lärosätet (”lokala texter”) i sin helhet, utan att student behöver klicka fram den.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-05-10

Uppgradering 12 maj – Version 1.67

Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • I fliken ”Översikt pågående rapportering” går det att söka fram alla typer alla typer av klarmarkering (vanligt resultat, ändring av resultat och borttagning av resultat) i en och samma vy. Defaultläget är att sökningen görs på alla tre klarmarkeringstyper, men det går att välja vilka typer man söker efter. I sökresultatet framgår också vilka klarmarkeringar som är av vilken typ.
 • I fliken ”Översikt pågående rapportering” har sökresultatet justerats så att kurskod visas före kursbenämningen i kolumnen ”Kurs”, och efternamn visas före förnamn i ”Klarmarkerat av” resp. ”Aviserat till”.
 • Om ett ”Annat resultat” ingår i ett tillgodoräknande eller i ett utfärdat bevis tillåter systemet inte längre att man rättar utbildningstyp och/eller omfattning för det andra resultatet.

Nyheter rörande examen

 • Grunder inom ett och samma tillgodoräknande sorteras nu inbördes såväl i bevisärendet som vid skapande av bevisdokument enligt i första hand examinationsdatum, i andra hand benämning och i tredje hand kurskod.
 • Nu tas den automatgenererade rubriken för examensarbete bort ur bevisärendets dispositionslista, och därmed även ur bevisdokumentet. ifall den kurs eller projekttitel som den hänvisar till tas bort. Detta behöver alltså inte göras manuellt längre.
 • Ett fel i fotnotshanteringen har åtgärdats, som gjorde att om en annan merit valts i kurslistan och den samtidigt också ingick i ett valt tillgodoräknande så kunde det bli en extra fotnot för ursprung i själva beviset, som inte syntes i fotnotsvyn i bevisärendet.

Nyheter rörande utdata

 • Utdata – Resultat: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.
 • Utdata – Utfärdade bevis: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

april

2021-04-26

Uppgradering 28 april – Version 1.66

Webmaster

Nyheter rörande ”Mina grupper”

 • En grupp kan tas bort
 • Benämning och kod kan ändras för redan skapade grupper
 • Det går att hämta adresslistor för grupper
 • Kolumnbenämningen har ändrats från ”Handledare” till ”Huvudhandledare”

Nyheter rörande resultatintyg

 • Det går att avgränsa intyget på flera kurspaketeringar (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)
 • Det går att avgränsa på intyget flera utbildningsformer/nivåer (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)

Nyheter rörande sökning av kurspaketering

 • När en kurspaketering söks fram (i studiedokumentationsfliken) går det att filtrera på utbildningstypsgrupp, t.ex. grund- och avancerad nivå eller forskarnivå.

Nyheter rörande examen

 • Om en ny bevisbenämning väljs för ett bevisärende så behålls nu de resultat vars utbildningstyp får ingå i den nya bevisbenämningen.
 • Om ett resultat tas bort (och därmed inte längre kan ingå i bevisärenden) så låses inte längre bevisärendet. Resultatet rensas istället från kurslistan och bevisärendet kan hanteras.
 • Det går inte längre att utfärda bevis om ett ingående ”Annat resultat” blivit rättat så att utbildningstypen inte längre är giltig för bevistypen, eller om någon av de ingående resultaten har tagits bort ur Ladok.
 • Nu visas information om tillgodoräknande på del av kurs i bevisärendets kurslista även om tillgodoräknandet gäller modul som inte ingår i kursresultatets aktuella moduluppsättning, utan tillhör en tidigare kursversions moduluppsättning.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-04-12

Uppgradering 14 april – Version 1.65

Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Nu visas även information om tillgodoräknanden för del av kurs i bevisärenden. Detta visas både i kurslistan och i fotnotslistan. Likaså visas även eventuellt TG på del av modul om modul har lagts till i bevisärendet.
 • Om rättning av ”Annan merit” eller ”Annat resultat” gjorts då dessa redan finns markerade i ett påbörjat bevisärende, och ändringen påverkar fotnoter för dessa meriter, så uppdateras nu fotnoterna korrekt om man bockar ur och bockar i berörda meriter i bevisärendets kurslista.

Nyheter som rör resultatrapporteringen

 • I flera flikar som berör resultatrapporteringen är nu efternamn i tabeller fetmarkerade för tydligare överblick.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.