Nyheter i Ladok

juli

2022-07-04

Uppgradering 6 juli – Version 1.95

Webmaster

Nyheter rörande intyg

 • Om det finns praktik dokumenterad för en student så kan det nu visas ut på ett resultatintyg. När studenter eller personal hämtar ett resultatintyg är det valbart att ta med information om praktik. När studenter hämtar ett nationellt resultatintyg så tas alltid information om praktik med.

Nyheter rörande utdata

 • De adresslistor som kan hämtas från utsökningar i utdata hämtar nu information om alla studenter som är med i sökresultatet. Tidigare hämtades bara de studenter som visades på skärmen. Förändringen gäller alla utdata.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

juni

2022-06-20

Uppgradering 22 juni – Version 1.94

Webmaster

Nyheter rörande flikarna översikt och studiedeltagande

 • Flikarna ”Översikt” och ”Studiedeltagande” följer nu det nya designramverket. Det innebär ingen förändring i funktionaliteten men exempelvis så framgår kurspaketeringskod tydligare.

Nyheter rörande deltagarlistan för aktivitetstillfällen

 • Visningen av anmälan har förändrats. Istället för att visa vilket datum som anmälan gjordes så visas vilken status studenten har nu (Anmäld/Avanmäld). Studenter som bara är tillagda i deltagarlistan har ingen status än. Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (visar bara ändringar som skett från och med 22 juni).
 • Kolumnen ”Mer information” har lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen/kursen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället.
 • CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-06-07

Uppgradering 8 juni – Version 1.93

Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Överst på sidan för ett aktivitetstillfälle finns nu en länk som leder till kurssidan för de kurstillfällen som aktivitetstillfället gäller. Länken visas i alla flikar på aktivitetstillfället (rapportera, attestera och deltagande).

Nyheter rörande ärenden

 • Det går inte längre att vare sig lägga till eller ta bort bilagor och notering på avslutade ärenden. Ifall en bilaga eller notering skulle behöva läggas till eller tas bort måste ärendet först återöppnas.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Nu finns det ett nytt sätt att dokumentera studieaktivitet och -finansiering. I den nya funktionen går det att söka fram doktorander som läser olika ämnen på forskarnivå, men som är aktiva inom samma halvår. I listan över sökresultatet kan man sedan dokumentera studieaktivitet och -finansiering för en doktorand i taget. Länk till lathund med instruktioner (se sida 5).

Nyheter rörande examen

 • Bevisdokumenten har tillgänglighetsanpassats.
 • Visning av bevisansökan har förbättrats:
  • Rubrik för tillgodoräknande och första tillgodoräknande hålls alltid ihop.
  • Om det finns väldigt många bilagor kan inte bilagelistan råka fortsätta utanför sidan.
  • Tabellerna för resultat och tillgodoräknanden har förbättrats ur tillgänglighetsaspekt.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • I ”Avancerad sökning” är det nu även möjligt att välja till kolumnen ”Version” i sökresultatet. Då visas vilken version av utbildningen som ett tillfälle hör till, och genom att hålla muspekaren över versionssiffran framgår det om det är den senaste versionen eller ej.
 • I ”Avancerad sökning” har sökparametern ”Pågår inom” ändrat benämning till ”Startar inom” – för att stämma överens med sökparameterns innehåll.

Nyheter rörande utbildningsplanering

 • Genom att söka fram guider i fliken ”Pågående arbete” går det att se historik för guiden, exempelvis för att se när och av vem ett visst steg färdigmarkerades. Det fungerar både för pågående och avslutade guider.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

maj

2022-05-23

Uppgradering 25 maj – Version 1.92

Webmaster

Nyheter rörande ärenden

 • I vyn för att söka fram studentärenden finns en ny flik, ”Utdata”, som gör det möjligt att söka fram statistik. Det går att söka fram handläggningstid för ärenden samt antal ärenden som inkommit eller avslutats per år. Länk till lathund med mer information.

Nyheter rörande examen och andra bevis

 • Om anteckningar har gjorts för en student på antingen kurs, kurspaketering eller student (i fliken studentuppgifter) så visas det i bevisärenden. Antalet anteckningar visas i ärendet, och genom att klicka på länken visas anteckningarna.
 • Om praktik har lagts in för en student så visas det i bevisärenden. Antalet visas i ärendet, och genom att klicka på länken visas information om praktiken.
 • Om studenten redan har en examina utfärdad på något lärosäte som använder Ladok så visas det i bevisärendet. På den utfällbara sektionen ”Utfärdad examina” visas en blå ikon med antal examina, och genom att fälla ut visas ytterligare information om det.
 • Om det finns fler bevisärenden för en student så visas det i bevisärendet. På den utfällbara sektionen ”Övriga bevisärenden” visas en blå ikon med antal ärenden, och genom att fälla ut sektionen visas information och länkar till ärenden.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • I utbildningsinformation finns en ny sökfunktion. Här går det att söka fram alla kurs- eller kurspaketeringstillfällen på lärosätet och se information om dem. I valet ”Anpassa sökfält” går det att lägga till flera sökfält att göra sin utsökning med, och i valet ”Anpassa kolumner” går det att styra vilken information som visas för tillfällena i listan med sökresultat. Länk till lathund med mer information.

Nyheter rörande resultat

 • Nu finns återigen en anteckningsruta i dialogrutan som visas när resultat attesteras. Anteckningsrutan har funnits tidigare, men togs bort den 25 maj.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-05-09

Uppgradering 11 maj – Version 1.91

Webmaster

Nyheter rörande ”Sök student”

 • Sök student har ett nytt utseende. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringsfälten finns nu i kolumnrubrikerna för kurs och kurspaketering. Det finns även möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i sökresultatet.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • När ett ärende avslutas går det nu att ange en ”Understatus”, det kan användas för att förtydliga vilket beslut som har fattats i ärendet. Välj ett av alternativen: Bifall, avslag eller utan åtgärd. Studenten ser inte vilken understatus som valts.
  • På sidan ”Studentärenden” går det att söka fram ärenden som avslutats med viss understatus. Välj understatus i fältet ”Ärendestatus”.
  • Om ett ärende avslutas automatiskt av Ladok (t.ex. när ett ärende för tillgodoräknande attesteras) läggs ingen understatus in.
  • Det går bara att lägga in en understatus när man är inne i ett ärende, så om ärenden avslutas på sidan ”Studentärenden” går det inte att lägga in en understatus.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

april

2022-04-25

Uppgradering 27 april – Version 1.90

Webmaster

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Utseendet på fliken ”Deltagare” för en kurs följer nu det nya designramverket. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringen av tillstånd (t.ex. registrerad, avbrott) har flyttats och finns nu ovanför tabellen istället för i tabellhuvudet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • För de lärosäten som låter studenter ansöka om tillgodoräknande i Ladok för studenter har ansökan förändrats. Istället för att skriva in mål och grund för tillgodoräknandet kan studenten välja utifrån en lista över hens kurser andra typer av resultat. Det finns även en fritextruta som studenten kan fylla i om hen vill använda grunder eller mål som inte finns i Ladok. Demonstrationsfilmen för studenter kommer att visa den nya hanteringen från och med onsdag, 27 april.
 • I de ärenden om tillgodoräknande som skapas utifrån den nya ansökan om tillgodoräknande får handläggaren upp valet ”Lägg till” för att direkt lägga till de mål och grunder som studenten valt. Se lathunden för att handlägga tillgodoräknande.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det går återigen att attestera ändring av attesterade resultat. Tidigare uppstod ett stoppande fel.

Nyheter rörande examen

 • Användare stoppas nu från att göra förändringar i bevisunderlaget som kan leda till inkonsistens. Sådana förändringar gäller framförallt då samma bevisunderlag ändras från två webbläsarflikar/-fönster samtidigt. Tidigare kunde det bli systemfel i dessa fall, nu får man istället en gul varningsruta med en uppmaning om att uppdatera sidan.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-04-11

Uppgradering 13 april – Version 1.89

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I vyn för att rapportera och attestera resultat för en enstaka student har knappen för att attestera tagits bort från menyn ”Åtgärder”. Den ordinarie attesteringsknappen finns kvar ovanför tabellen.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

mars

2022-03-28

Uppgradering 30 mars – Version 1.88

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • De sista förändringarna rörande rättande lärare har genomförts:
  • Vid klarmarkering är fältet ”Rapportörer med behörighet” tomt som standard. För att enkelt kunna lägga till sig själv som rättande lärare finns en ”Välj mig” knapp.
  • Vid klarmarkering har inmatningen av rättande lärare gjorts tydligare. Fälten för att välja rättande lärare har flyttats till höger på sidan (så att det framgår tydligare att rubriken ”Rättande lärare” gäller alla tre fält. Det finns även ett informations-i på sidan som beskriver hur rättande lärare ska läggas in.
  • Vid attestering visas nu vilka rättande lärare som har valts. Samtliga rättande lärare visas, vilket innebär att om användaren attesterar flera resultat samtidigt men olika rättande lärare har valts för de olika resultaten så visas alla rättande lärare i dialogrutan.

 

Nyheter rörande examen

 • Det är nu möjligt för studenter att ”Dela examen”. Det innebär att studenten kan dela information om sin examen digitalt via Ladok till en tredje part (t.ex. till en arbetsgivare). Studenten väljer att dela sin examen i Ladok för studenter och får då en kontrollkod som mottagaren kan använda för att kontrollera examen. Mer information finns på: https://ladok.se/delning-av-examen. Kontrollsidan kan börja användas 30 mars, och finns här: https://www.student.ladok.se/kontrollera.
 • Nu visas inte längre fotnoter för bortvalda kolumner i bevisdokumentet. Tidigare fungerade detta endast för vissa kolumner.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-03-14

Uppgradering 16 mars – Version 1.87

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • När resultat klarmarkeras finns det nu fler val för att ange rättande lärare:
  • ”Rapportörer med behörighet”: Användare som har behörighet att rapportera på kursens institution/avdelning kan väljas.
  • ”Användare på lärosätet”: Alla användare på lärosätet kan väljas.
  • ”Övriga”: Ett fritextfält för att kunna skriva upp personer som inte är användare i Ladok på lärosätet.
 • När resultat för en enstaka student (”Enpersonsrapporteringen”) klarmarkeras visas nu även information om namn, personnummer, kurskod, kursbenämning, modulkod, benämning och val av rättande lärare i dialogrutan.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Utseendet på sidan för att söka aktivitetstillfällen följer nu det nya designramverket. I och med detta kan användaren anpassa vilka sökparametrar som visas på sidan (valen sparas i webbläsaren).
 • I CSV-filen som kan hämtas i fliken ”Deltagare” framgår nu även om studenten är avstängd under samma datum som aktivitetstillfället ges. Om så är fallet markeras studenten med ”Avstängd” i filen.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

februari

2022-02-28

Uppgradering 2 mars – Version 1.86

Webmaster

Nyheter rörande hämtning av CSV-filer

 • När en utsökning gjorts i medarbetarrättigheter går det nu att hämta resultatet till en CSV-fil, som t.ex. kan öppnas i Excel. Filen innehåller hela sökresultatet samt information om vilka utsökningsparametrar du använt.
 • CSV-filen som kan hämtas för deltagarlistan på ett aktivitetstillfälle inkluderar nu alla deltagare. Alltså inte bara de studenter som visas på skärmen när deltagarlistan delas upp på olika sidor (paginering). Filen innehåller även information om aktivitetstillfället.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I de fall uppgifter har rapporterats in, men inte sparats, så raderas inte längre uppgifterna om användaren väljer att sortera om rapporteringslistan. Användaren ges istället valet att återvända till sidan för att spara eller fortsätta utan att spara.

Nyheter rörande examen

 • Nu skrivs examinationsdatum ut i kursärendens kurslista även för ”Andra meriter” som saknar angiven betygsgrad och som ligger till grund för ett tillgodoräknande.
 • Radbrytning är infört för bevisbenämning i rutan för utfärdade bevis i fliken ”Ärenden/Beslut” så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild i högerkant.
 • Rutan som visar ingående kurser i utfärdad examen har blivit bredare. (Rutan nås antingen via högerkanten på studentens översiktssida eller via fliken Ärenden/Beslut, under Beslut -> Bevis -> Välj -> Visa.)

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.