Nyheter i Ladok

september

2023-09-11

Uppgradering 13 september – Version 2.26

Webmaster

Nyheter i Sök kurstillfälle

Nu går det att sortera kolumnerna: Kurskod, Kurs, Version, Tillfälleskod, Start- och Slutdatum.

Tips! Om du först sorterar på en kolumn och sedan håller inne Ctrl + klickar på en annan kolumn så kan du sortera i första hand, i andra hand osv.

 

Nyheter rörande ny studieavgiftshantering

Lärosätet kan ställa in så att utbildningstillfällen bara kan aktiveras manuellt. Precis som tidigare är defaultläget att om ett utbildningstillfälle redan är aktiverat så kommer alla nya tillfällen (på samma utbildningskod) aktiveras automatiskt. Inställningen görs under Studieavgiftshantering – Inställningar – Automatisk aktivering.

Det går inte längre att ändra till ett tidigare datum för sista betalningsdag om fakturan är skickad.

Nu visas det tydligare ifall en faktura är återskapad från en tidigare antagning. Det kan t.ex. inträffa om en student meddelat återbud på ett kurstillfälle men sedan antagits till samma kurstillfälle igen, i så fall återskapas fakturan med samma uppgifter och status som innan återbudet.

augusti

2023-08-28

Uppgradering 30 augusti – Version 2.25

Webmaster

Nu kör vi igång igen efter sommaruppehållet!

Nyheter rörande ”Extern part”

En ny väljare finns nu för ”Extern part”, t.ex. vid inläggning av annan merit, annat resultat eller praktik för en student under Studiedokumentation → Student → Studentuppgifter eller i tillgodoräknandeärende. Den nya väljaren ger möjlighet att filtrera och sortera på Kod, Benämning och Land.

Nyheter inom Studiedeltagande

Det går inte längre att ta bort ett avbrott när det finns ett dokumenterat tillgodoräknande för hela kursen.

juli

2023-07-03

Uppgradering 5 juli – Version 2.21

Webmaster

Nyheter rörande studieavgifter

Nu finns en utdatavy för den nya studieavgiftshanteringen. Här kan du söka fram studenter som är betalningsskyldiga och se information om
utbildningen de går, tillstånd (ej påbörjad, registrerad, återbud m.m.) och betalningsstatus. Se instruktioner i lathunden Utdata nya studieavgiftshanteringen

Tre nya typer av mejlaviseringar kan skickas ut till studenter: Påminnelse månaden innan sista betalningsdag, avisering om delbetald faktura och avisering om helt uppfyllt betalningskrav. Gränssnittet för att ställa in mejlaviseringar har även förändrats. Instruktioner för att aktivera de nya mejlutskicken finns i lathunden Inställningar för mejlaviseringar, dokument och sista betalningsdag, se även exempel på hur mejlen formuleras.

Nu går det att skapa fakturor manuellt för studier efter utbildningstillfällets ordinarie studieperiod. Det är framförallt användbart på lärosäten där studenter fortsätter på sitt gamla programtillfälle efter ett studieuppehåll. Se instruktioner i lathunden Studentens betalningsskyldighet och fakturor (sida 8).

Studenter kan numera se hur mycket av studieavgiften som återstår att betala på en faktura efter att en betalning har registrerats:

 

Glad sommar!

Det här är det sista utskicket om nyheter i Ladok som görs innan sommarsemestern. Ladok fortsätter att uppgraderas hela sommaren, men bara med mindre rättningar/förändringar.

juni

2023-06-19

Uppgradering 21 juni – Version 2.20

Webmaster

Nyheter rörande studieavgifter

Sista betalningsdag kan numera även ändras på studieavgiftsperioder som har helt betalda fakturor. Sista betalningsdag ändras inte för de helt betalda fakturorna, däremot ändras datumet på ej betalda fakturor eller fakturor där bara en del av studieavgiften har betalts in.

 

Nyheter rörande Ladok för studenter

Studenter som har studerat vid flera lärosäten och loggar in i Ladok för studenter via konto på antagning.se eller eduid kommer nu se en tydligare lista med lärosäten hen kan logga in på. Exempel:

2023-06-02

Uppgradering 8 juni – version 2.19

Klara Nordström

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

Nu finns det möjlighet att söka fram kurstillfällen via ort och/eller lokal. Fälten måste läggas till via knappen ”Visa sökfält” för att kunna användas. Informationen om lokal är också utbruten i en egen kolumn i tabellen.

Det går också att lägga till information till studenterna specifikt angående tid och plats.

 

Nyheter rörande studieavgifter

Sista betalningsdag

Lärosätet kan från och med version 2.19 ställa in vilka sista betalningsdagar som ska gälla för det egna lärosätet. De tidigare defaultdatumen gäller om inga egna datum läggs in. De inlagda datumen gäller för utbildningstillfällen som skapas efter att ändringen görs.

Nytt är också att sista betalningsdatum kan ändras samtidigt för flera redan skapade utbildningstillfällen.

Ny fördelning av studieavgiftsperioder när utbildningen inte slutar på en jämn termin

Tidigare skapades fakturorna utan att ta hänsyn till när under terminen tillfället slutar. Om ett utbildningstillfälle slutar mitt i en termin skapas nu fakturor som på ett bättre sätt tar hänsyn till detta.

 

Nyheter rörande utbildningsinformation

Fliken ”Ingående delar” byts ut mot den nya fliken ”Moduluppsättning” i hanteringen av kurser. Lathund för hanteringen finns på ladok.se .

maj

2023-05-22

Uppgradering 24 maj – Version 2.18

Webmaster

Ladok blir mer tillgängligt

Konsortiet arbetar för att göra Ladok för personal mer tillgängligt, och i och med uppgraderingen 24 maj kommer några mindre användbarhetsförbättringar som gör systemet mer tillgängligt. Bland annat kommer det vara möjligt att kunna förstora teckenstorleken via webbläsarens inställningar och det kommer att vara mer anpassat efter skärmläsarprogram.

 

Nytt inom Studieavgifter

Det är nu möjligt att söka på flera #Faktura samtidigt. Det innebär att det till exempel går att filtrera fram alla som ska få sin andra och tredje faktura inom någon utbildning.

2023-05-08

Uppgradering 10 maj – Version 2.17

Webmaster

Nyheter rörande studieavgifter

 • Om det finns en spärr inlagd på en students tillfällesantagning går det inte längre att skicka fakturor till den studenten. När fakturan söks fram visas en varning.

 • Det är inte längre möjligt att lägga in stipendier eller delbetalningar för en faktura som är markerad som helt betald.
 • CSV-filen som kan exporteras från fliken ”Studieavgiftsskyldiga studenter” har en bättre formatering av belopp-siffror. Den nya formateringen gör det möjligt att göra beräkningar av summor direkt i dokumentet.

april

2023-04-24

Uppgradering 26 april – Version 2.16

Webmaster

Nyheter rörande studieavgifter

Nyheterna rör den nya hanteringen av studieavgifter.

 • Nu är det möjligt att använda den nya studieavgiftshanteringen på individuella tillfällen. För att kunna göra det måste inställningar först göras av personer med behörighet för att hantera Ladoks utbildningsmallar. Om ett tidigare tillfälle på utbildningen har aktiverats för ny hantering så aktiveras framtida tillfällen automatiskt. Det är viktigt att tänka på att hanteringen inte kan inaktiveras på individuella tillfällen eftersom det alltid finns förväntat deltagande.
 • Funktionaliteten för att lägga in undantag från betalningsskyldigheten är uppdaterad så att det finns två val: Antingen lägger du in ett undantag på fakturan eller på hela utbildningen. Om du lägger in undantag på fakturan ligger övriga fakturor på utbildningen kvar. Om du lägger in undantag på utbildningen tar följande fakturor bort (som tidigare).

Nyheter rörande kurspaketering

 • I deltagarlistan på kurspaketering visas det nu en varningstriangel om en student är antagen med villkor.

Rättning av sortering i aktivitetstillfällessökning

 • Resultaten i utsökning av aktivitetstillfällen sorteras på datumordning (fallande), istället för efter ”Senast ändrad”.
2023-04-11

Uppgradering 12 april – Version 2.15

Webmaster

Nyheter i Ladok för studenter

När en student lägger in avbrott via Ladok för studenter visas nu ett mer generellt meddelande för vad som gäller om studenten vill återuppta sina studier på utbildningen.

 

När avbrottet är inlagt visas ett bekräftelsemeddelande där studenten påminns om att kontakta CSN. Det innehåller också en direktlänk till CSN för att underlätta för studenten. Meddelandet stängs inte av sig själv utan måste manuellt klickas bort av studenten.

mars

2023-03-27

Uppgradering 29 mars – Version 2.14

Webmaster

Nyheter rörande avisering

 • Nu skickar Ladok ut mejlaviseringar var tionde minut, istället för varje halvtimme som tidigare. Med andra ord behöver mottagaren vänta som mest 10 minuter innan aviseringen kommer fram.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Aktivitetstillfällen skapas och ändras nu på en sida istället för via dialogruta med steg. I och med att all information nu finns på samma sida är det lättare att få en överblick över informationen och du behöver inte längre byta steg för att koppla kurs, modul och kurstillfällen till aktivitetstillfället. Den nya sidan gör det också lättare att göra rätt när du kopplar moduler, eftersom det bara är möjligt att kombinera moduler med samma betygsskala och omfattning. Moduler som inte är valbara inte heller är klickbara. Det är också en ny ordning där du väljer kurs/modul först och sedan är de tillfällen där den aktuella kursen/modulen finns med valbara. Vid valet av aktivitetstillfällestyp finns det nu också möjlighet att se beskrivningen av aktivitetstillfällestypen.
 • När du går in på ett aktivitetstillfälle har det tillkommit en ny flik, ”Administrera”, där du får en översikt över aktivitetstillfället och har möjlighet att ändra i den.

Demo av förändringarna:

 • I CSV-filen som kan tas ut från översikten för aktivitetstillfällen kommer det nu med information om tidpunkten för senaste ändring.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Vid val av grund för ett tillgodoräknande går det nu att söka i listan av kurser och om studenten bara har resultat från ett lärosäte är det förvalt.