Nyheter i Ladok

mars

2020-03-23

Uppdatering 25 mars – Version 1.44

Webmaster

Nyheter rörande startsidan

 • Nu finns bara en startsida. Den som tidigare kallades ”Betastartsida” är nu ordinarie startsida och den ursprungliga startsidan har tagits bort.
 • På startsidan finns en ny flik för användare med attesteringsrättigheter: ”Att attestera”. I fliken visas alla resultat på kurser, moduler, aktivitetstillfällen eller enskilda studenter som användaren behöver attestera resultat eller ändrade resultat på. Observera att bara resultat som klarmarkeras efter Ladok uppdateras till nya versionen (25/4) visas i fliken.
 • Möjligheten att se vad som ska attesteras via fliken ”Mina kurser (organisationsrättigheter)” har tagits bort. Använd istället fliken ”Att attestera”.
 • Fliken ”Mina kurstillfällesfavoriter” har flyttats till den nu gällande startsidan. Fliken fungerar på samma sätt som tidigare.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Vid ändring av attesterat resultat görs nu kontroll mot medarbetarrättigheter. För att förbereda ändring krävs rapporteringsrättighet (om rättighetskonfiguration är aktiverad på lärosätet), för att attestera ändring krävs attesteringsrättighet.

Nyheter rörande ärendekorgar

 • Vid fördelning till ärendekorgar är det nu möjligt att lägga in regler för att fördela tillgodoräknandeärenden utifrån den kurspaketering som ärendet är kopplat till.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Vid anmälan till aktivitetstillfälle för flera studenter visas nu information i deltagarlistan om det finns hinder mot att en student anmäls eller avanmäls.

 

2020-03-11

Uppdatering 11 mars – version 1.43

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Nu går det att att ändra ett attesterat resultat (betyg och examinationsdatum). Detta görs i vyn för att rapportera på en enskild student (”enpersonsrapportering”). Ändringen behöver förberedas och sedan attesteras, detta kan göras av olika personer. Se instruktioner här: Förbered att ändra attesterat resultat, Attestera ändrat resultat

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Nu går det att göra ändringar i ett ärende för tillgodoräknande även efter att det klarmarkerats. Ändring kan göras av den som klarmarkerat ärendet eller av den som har behörighet att attestera beslutet.
 • Nu finns möjlighet att skapa och vidimera en ny ”Annan merit” direkt i ett ärende för tillgodoräknande. Den andra meriten hittar du sedan precis som vanlig i fliken ”Studentuppgifter” och avsnittet ”Andra meriter”.
 • När man i ett ärende för tillgodoräknande väljer ett ”Annat resultat” eller en ”Annan merit” som grund visas nu även omfattning i rullistan.
 • När man i ett ärende för tillgodoräknande valt ”Annan specifikation” som mål så visas nu även dess engelska benämning i ärendet.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.

Nyheter rörande examen

 • I examensärenden syns nu även vilken beviskombination som valts för ärendet.

Nyheter rörande nationell översikt

 • Nu visas även eventuell anknytning som lagts in på kurspaketeringen.

februari

2020-02-24

Uppdatering 26 februari – Version 1.42

Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfällen (t.ex. tentamen)

 • Om en enstaka student ska läggas till som deltagare på ett aktivitetstillfälle så går det nu att söka fram den studenten, istället för att leta igenom långa deltagarlistor. Sökfunktionen hittar du i samma dialogruta som du lägger till deltagare från kurstillfällen.

Nyheter rörande examensbevis och tillgodoräknande

 • Noteringar som har lagts in av en användare (personal eller student) i ett bevis- eller tillgodoräknandeärende kan nu tas bort om de blivit fel. Detta kräver speciell behörighet i Ladok.

Nyheter rörande nationell översikt

 • När du skriver ut den nationella översikten så får du nu med mer information på varje sida av utskriften.
 • Titel som har rapporterats in på en modul visas nu om du väljer det detaljerade visningsläget.
 • Avbrott visas nu bara i det detaljerade visningsläget (du ser den alltså inte längre i betygskolumnen för kurserna).
2020-02-10

Uppdatering 12 februari – Version 1.41

Webmaster

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

 • Funktionaliteten ”Ta bort registrering för flera” (som kom vid förra uppdateringen av Ladok) har förbättrats. Nu är det möjligt att ta bort registreringar för studenter som är omregistrerade. Det är även möjligt att ta bort en registrering efter studieperiodens slut, detta kräver dock mer behörighet i Ladok.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Betavyn för resultatrapportering för en student (”enpersonsrapportering”) är nu ordinarie vy, vilket innebär att du kommer direkt till betavyn när du klickar på en kurs i studentens översikt.  Det går fortfarande att växla till den tidigare vyn om man vill.

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Nu kan även studenter begränsa resultatintyg på kurspaketering, tidigare kunde endast personal göra det i Ladok.

Nyheter rörande nationell översikt

 • Nationell översikt visar nu underliggande kurspaketering (alltså t.ex. inriktning) under den överliggande kurspaketeringen (t.ex. ett program) på samma sätt som i fliken ”Översikt”.

januari

2020-01-27

Uppdatering 29 januari – Version 1.40

Webmaster

Generella nyheter

 • De URL:er (webbadresser) som används i Ladok har uppdaterats. Om du har sparade länkar eller bokmärken in i Ladok behöver därför du spara dem på nytt.

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

 • Nu går det att ta bort registrering för flera studenter samtidigt. Du kan endast ta bort registreringar på kurstillfällen vars studieperiod inte har passerats ännu. Du kan inte ta bort omregistreringar. Se mer i guiden: ”Hantera studiedeltagande för flera studenter”.
 • Dialogrutan för att ta bort förväntat deltagande för flera studenter samtidigt visar nu även tillfälleskoden för kurstillfället.

Nyheter rörande intyg

 • Om en student har tidigt avbrott på en kurs där hen har ett tillgodoräknande så kommer inte det tillgodoräknandet med på resultatintyget.

Nyheter rörande nationell översikt

 • Betygsskala visas för avklarade moduler eller kurser. I listan visas koden för betygsskalan, hovra över koden med muspekaren för att se benämningen på skalan.
 • Aktörer visas (t.ex. handledare eller huvudhandledare).
 • Filtreringen av innehåll i examen har förbättrats. Nu ser du en lista över alla kurser och annat som ingår i examen. Samtliga kurser som inte gavs på det lärosäte som examen utfärdades vid markeras i listan med det lärosäte som kursen gavs på.
 • För kurser med avbrott så visas inte längre avbrottsdatum i kolumnen för ”Examinationsdatum”. Hovra över ”Avbrott” eller fäll ut raden för kursen för att se avbrottsdatum.

december

2019-12-16

Uppdatering 17 december – Version 1.39

Webmaster

Generella nyheter
Resultatintyg kan nu begränsas på kurspaketering så att endast innehåll från t.ex. ett program eller ett ämne på forskarnivå kommer med på intyget. Detta fungerar endast för personal i Ladok (studenter kan alltså inte göra begränsningen via studentgränssnittet).

Nyheter rörande utbildning på forskarnivå

 • Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras direkt via deltagarlistan för en kurspaketering (t.ex. ett ämne på forskarnivå) genom att välja ”Visa studieaktivitet och -finansiering” och fylla i informationen i dialogrutan som öppnas.
 • ”Utdata: Studieaktivitet och -finansiering” har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för en viss period, under förutsättning att de har en registrering för den perioden.

Nyheter rörande nationell översikt
Den nationella översikten har ny design, med bl.a. tydliga kolumnrubriker och bättre utnyttjande av bredden. I och med detta kan man nu välja att visa detaljer för enskilda kurser/andra uppgifter. Även ytterligare information tillkommit:

 • Tillgodoräknande med mål ”del av kurs” visas (på samma sätt som den vanliga översikten: med stjärna och omfattning).
 • Möjlighet att filtrera listan att endast visa innehåll från en examen.
 • Huvudområde och successiv fördjupning visas. Listan kan även filtreras på detta.
 • Engelsk benämning visas för kurser.
 • Om ett annat resultat eller annan merit har en extern part som ursprung så visas även information om land.
 • Annat resultat med ursprung ”eget lärosäte” visas nu inom rätt kurspaketering.
2019-12-02

Uppdatering 4 december – Version 1.38

Webmaster

Generella nyheter

 • I deltagarlistan för kurspaketeringar är nu texten ”Visa alla i denna version” ändrad till ”Visa alla deltagare inom kurspaketering”. Genom att kryssa i rutan visas deltagare från alla tillfällen av kurspaketeringen, oavsett vilken version av kurspaketeringen de går.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • När man skapar en medarbetarrättighet (för rapportörer eller attestanter) på individuella åtaganden kan man nu se den aktuella studentens namn och personnummer.
 • När resultat rapporteras in på ett aktivitetstillfälle så läggs förslag på examinationsdatum in automatiskt (utifrån aktivitetstillfällets datum). Detta gäller både i rapporteringsvyn för aktivitetstillfället och i funktionen ”Klistra in resultat”.

Nyheter rörande tillgodoräkning

 • Det är inte längre möjligt att skapa ett tillgodoräknande med mål ”Kurs” om studenten redan är registrerad på den kursen, eller har avbrott på kursen men redan fått resultat på modul inom kursen.
 • Det är inte längre möjligt att koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering där studenten har avbrott eller återbud. I rullistan över kurspaketeringar att koppla tillgodoräknandet till är kurspaketeringen utgråad och kan inte väljas.
 • Om man väljer att koppla ett tillgodoräknande till en kurspaktering som inte har påbörjats visas informationen: ”Vald kurspaketering är ännu inte påbörjad. Först när studenten registrerats på ett ingående kurstillfälle kommer tillgodoräknandet att synas i alla vyer.”. Det går fortfarande att koppla tillgodoräknandet till den kurspaketeringen.

november

2019-11-18

Uppdatering 20 november – Version 1.37

Webmaster

Generella nyheter

 • Alla flikar i Ladok har ändrat utseende för att synas tydligare.


Nyheter rörande resultatrapportering

 • Betavyn för att hantera resultat för en enstaka student har förbättrats. Bland annat har visningen av resultat från andra versioner samt hur man väljer version att hantera resultat på ändrats. Guiderna för att rapportera respektive attestera resultat i betavyn har uppdaterats och visar nu den nya hanteringen.
 • Om en resultatnotering skapats men ännu inte har använts för att rapportera in en notering är det nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp (checkbox, datum, fritext, numerisk). Sedan tidigare går det även att ändra benämning och om resultatnoteringen ska vara synlig för studenten.
 • Om noteringar har rapporterats in för studenter på en resultatnotering är det nu möjligt att i efterhand välja om resultatnoteringen ska vara synlig för studenten eller ej. Detta kräver dock speciell behörighet i Ladok.


Nyheter rörande tillgodoräknande

 • När ett tillgodoräknande skapas kan nu en och samma grund endast förekomma en gång i samma ärende.


Nyheter rörande nationell översikt

 • I den nationella översikten har visningen av tillgodoräknande blivit mer heltäckande. Nu visas vilken kurspaketering tillgodoräknandet tillhör, grunderna ”Andra meriter” och ”Andra resultat” visas samt tillgodoräknande med mål ”Annan specifikation”. Sedan tidigare visas även tillgodoräknande med mål ”Kurs”.
2019-11-04

Uppdatering 6 november – Version 1.36

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering och aktivitetstillfällen

 • Det finns nu en ny funktion för att klistra in flera resultat åt gången (från en lista i t.ex. Excel) på ett aktivitetstillfälle. Funktionen nås via rapporteringsvyn för aktivitetstillfället. Se guide för funktionen här.
 • Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar sin anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via det tidigare kurstillfället. Resultat kan alltså fortfarande rapporteras in på aktivitetstillfället som studenten var anmäld till innan tillfällesbytet genomfördes.


Nyheter rörande ”Andra resultat”

 • Det är nu möjligt att koppla ”Annat resultat” (med ursprung ”eget lärosäte”) direkt till en yttre kurspaketering. Kopplingen går att lägga till när ett nytt ”Annat resultat” skapas eller genom att rätta ett ”Annat resultat” som lagts in tidigare.


Nyheter rörande nationell översikt

 • I den nationella översikten visas nu tillgodoräknande med mål ”Kurs”.
 • I summeringen på den nationella översikten tas nu både tillgodoräknande med mål ”Kurs” och ”Del av kurs” med och visas i separata kolumner. Tillgodoräknande med mål ”Del av kurs” inkluderas i den totala summeringen av resultat på lärosätet, men tillgodoräknande med mål ”Kurs” inkluderas inte i den totala summeringen av resultat på lärosätet.

oktober

2019-10-21

Uppdatering 23 oktober – Version 1.35

Webmaster

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Studenter som loggar in i studentgränssnittet ser sitt personnummer i sidhuvudet. Det gör det t.ex. enklare för studenter som har haft t-nummer och nu fått ett svenskt personnummer att se om deras svenska personnummer ligger i Ladok.

 

Nyheter rörande den nationella översikten

 • I den nationella översikten kan du nu filtrera kurslistan på utbildningsform, nivå inom studieordning och utbildningstyp. Klicka på ”Välj filtrering” för att välja filtrering, du kan välja flera parametrar.
 • I den nationella översikten visas nu information om dokumenterade uppehåll och avbrott. Uppehåll visas i raden för kurspaketeringen, klicka på informationsikonen för att se samtliga uppehåll som har dokumenterats. Avbrott med avbrottsdatum visas i raden för kursen respektive kurspaketeringen.
 • Det finns nu en guide för att hantera den nationella översikten på ladok.se.