Ladok3 Resultathantering

Resultathanteringsleveransen

 • Är en delleverans av nya Ladoks resultatdomän som ansluts direkt mot den befintliga Ladok-installationen.
 • Erbjuder lärosätena ny funktionalitet från Ladok3 vilket innebär att de användarkategorier som introduceras i denna funktionalitet får en smidig övergång till samma funktionalitet i nya Ladok, när denna systemversion produktionssätts.
 • Produkten når ut till en bred användargrupp och utvärderas i en verklig situation vilket kan ge input till förbättringar och förtydliganden.

Ingående funktioner

Ladok3 resultathantering omfattar utbildning som i dagens Ladok är dokumenterad inom den del som är avsedd för grund- och avancerad nivå och omfattar följande funktionalitet:

Förbereda resultatrapportering

 • Lägga till resultatrapportörer (lärare) till kurser och kurstillfällen, Detta skapar genvägar till rapporteringsvyn och underlättar vid klarmarkering av resultat.
 • Lägga till examinator/attestant till kurser och kurstillfällen, Detta skapar genvägar till attesteringsvyn och underlättar vid attestering av resultat.
 • Skapa, redigera och editera resultatnoteringar. Resultatnoteringar är frivilliga anteckningsfält utan omfattning.

Rapportera resultat

 • Rapportera resultat på modul.
 • Rapportera resultat kurs.
 • Kurser markerade som “enda prov” (modul) ger automatiskt slutbetyg vid rapportering.
 • Anteckna på resultatnotering.
 • Rapportering av resultat på anonymiseringskod skapade i befintligt Ladok.
 • Visning av tillgodoräknade på delar av moduler eller hela moduler.

Klarmarkering av resultat

 • Då resultat läggs in är de preliminära och justerbara. När arbetet bedöms som färdigt för attestering, klarmarkeras det av den som rapporterat in resultatet.
 • Kan göras på en eller flera studenter i taget.
 • I samband med klarmarkeringen aviseras ansvarig examinator/beslutsfattare via e-post..

Attestering av resultat

 • Ansvarig examinator/beslutsfattare kan sedan ta fram och ändra, avslå (ta bort klarmarkeringen) och besluta (attestera) resultaten.
 • Attesteringen sker genom att användaren måste återautentisera sig via lärosätets IdP (autentiseringfunktion).
 • Detta kan jämföras med första delen av dagens definitiv inläggning

Resultatverifikat – bevarande av resultat

 • För bevarande kan man söka fram attesterade, men ej bevarade, resultat.
 • Listan kan skrivas ut eller tas ut på fil.

Nedprioriterad funktionalitet

Tidigare utlovad funktionalitet som prioriterats ned för Ladok3 Resultathantering:

 • Rapportering med hjälp av resultatkod
 • Grupphantering

Användare och behörigheter

I Ladok3 Resultathantering kommer användare och behörigheter att skötas enligt de principer som fortsättningsvis kommer att gälla för Ladok3. Det innebär att alla användare (oavsett om de finns som användare i Nouveau) som ska kunna använda Ladok3 Resultathantering behöver läggas upp i Kataloginformation (se även Användare och behörighet).

Varje användare tilldelas därefter en användarbehörighet (behörighetsprofil och organisation) för att ge användaren den behörighet som krävs för uppgifterna i Resultathanteringen.

Ett attesterat resultat kommer då att märkas upp på motsvarande sätt som för LpW-tjänsterna med användaren “ladok3”. Övriga uppgifter kommer att lagras i den nya delen av resultathanteringen och endast vara tillgängligt via dess användargränssnitt.

Avgränsningar i resultatleveransen

 • Inget stöd för Forskarutbildning och Annan utbildning.
 • Ingen funktionalitet för tillgodoräknande (enbart visning av tillgodoräknanden gjorda i dagens Ladok).
 • Enbart utdata i dagens Ladok för att visa resultatnoteringen av typen skrivningspoäng för student. Övriga resultatnoteringar är tillgängligt via REST-tjänster.
 • Ingen funktionalitet för borttag av felaktiga uppgifter/registervård.
 • Två separata systemflöden – slutgiltigt resultat blir tillgängligt i dagens Ladok.
 • Hantering av tentamensanmälan sker i dagens Ladok och anmälda studenter kan hämtas upp i nya Ladok för att sedan fortsätta hantera dem i nya Ladoks resultathantering.
2017-05-22 | rebecka guzman