Ladok

Möte kring administration av utbytesstudier

2019-11-13

Igår var det möte med representanter från olika lärosäten för att diskutera hur administration av utbytesstudier fungerar i Ladok. Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

Igår, den 12 november hölls ett möte kring administration av utbytesstudier. Syftet med mötet var att bjuda in de som själva arbetar med att administrera utbytesstudier, höra hur olika lärosäten uppfattar Ladok, inom vilka områden systemet behöver utvecklas och vilka förbättringar som borde prioriteras. Mötet ägde rum på Westmanska palatset i Stockholm mellan 10-15.

Från konsortiet deltog Mauritz Danielsson, chef för Ladokonsoriet, Caherine Zetterqvist, produktägare för Ladok, Malin Zingmark, utredare vid konsortiet, Matz-Ola Cajdert, verksamhetsexpert vid konsortiet och Jan Winkle, verksamhetsexpert vid konsortiet.

Från lärosätena deltog Per Auster, Lunds universitet, Andrea Idbäck Wikström, Chalmers tekniska högskola, Annica Kaljevic, Sveriges Lantbruksuniversitet, Anna Sandelin, Linköpings universitet, Kersti Holmin, Mittuniversitetet, Åsa Kinnemar, Mälardalens högskola, Gun Wallius, Göteborgs universitet, Charlotta Törmä, Röda korsets högskola, Mari Sandin, Örebro universitet, Matt Greig, Uppsala universitet, Giulia Grillo Mikrut, Karolinska institutet, Titti Kjellander, Malmö universitet.

Mauritz Danielsson hälsade alla välkomna, förklarade syftet med mötet och gav en resumé av bakgrunden till dagens utbildningsadministrativa system. Catherine Zetterqvist förklarade anledningarna till att systemet fungerar som det gör idag, gav en redovisning av vad som har utvecklats hittills och vad som är inplanerat framöver. Malin Zingmark poängterade vikten av att ha möten som dessa för att kunna föra en öppen och konstruktiv dialog som gör att vi prioriterar det som är mest värdefullt för lärosätena.

Återstoden av dagen ägnades åt gemensamma diskussioner.

– En väldigt givande dag där vi kunde identifiera ett antal områden som skulle underlätta hanteringen av utbytesstudier markant. Detta tar vi med oss inför planeringen av verksamhetsplanen för 2020 underströk Mauritz Danielsson.

Synpunkter från deltagarna

– Ett bra möte där man fick klart för sig både likheter och olikheter mellan processerna på olika lärosäten. Det var även en bra blandning av Ladokkunniga och de med djupare kunskap om utbyten.

– Ett väldigt bra möte. Intressant och nyttigt att höra hur andra jobbar och vilka problem man upplever på respektive lärosäte.

– I det stora hela upplevde jag att de flesta tycker att Ladok fungerar bra. Det känns som om de stora problemen mycket har att göra med processerna på lärosätet. Kan vi få ”önskelistan” som sammanställdes tror jag man vinner mycket på att upplevelsen av Ladok är ett bra system. Vilket jag tycker att det är. Det finns saker att önska men så är det med alla nya system.

– För min del var det ett givande möte på flera sätt. Jag fick fördjupad kunskap om konsortiet och hur dialogen med användarna på lärosätena är tänkt att fungera samt hur beslut rörande utveckling och prioritering fattas. Det var värdefullt att få höra hur andra lärosäten organiserat sig och hur de lagt upp sin hantering av avtal och mobilitet efter införandet av nya Ladok. Dessutom var det viktigt att få framföra och förtydliga de synpunkter som vi samlat på oss i Malmö och bra att få höra vad andra lärosäten anser vara de viktigaste funktionerna i Ladok att åtgärda och vidareutveckla. Jag uppskattade det Mauritz frågade inledningsvis; ”Vad kan vi göra för att det ska upplevas bättre?” Det ger en känsla av att konsortiet vill jobba för att förbättra och förenkla för användarna, och det känns positivt. Min allmänna uppfattning var annars att de flesta som var där tycker att det fungerar ganska bra. Det låter som en bra idé att ni försöker åstadkomma några ”enklare” men synliga förändringar (som t.ex. intygen) som kommer göra att många ser en synlig förbättring och därmed bidrar till mer positiv syn på nya Ladok.

– Jag tyckte att det var väldigt bra att få berätta från verksamhetens håll vilka svårigheter Ladok har inneburit, och sedan att jobba lösningsfokuserat på att förbättra systemet utifrån de förutsättningar vi har. Jag tyckte stämningen var god, Ladok-gänget var prestigelöst och nyfiket. Så trots att systemet är fullkomligt o-anpassat för den internationella verksamheten känns det som 2020 kommer att innebära ganska påtagliga förbättringar. Jag skulle gärna se flera sådana här möten där vi från verksamheten kan påverka utvecklingen.