Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivning av Ladoksystemet  och dess tjänster

(Uppdaterad 2020-05-05)

Den tjänst som Ladokkonsortiet erbjuder lärosätena består av:

 • En kontinuerlig vidareutveckling av systemet Ladok som innefattar buggrättningar, förbättringar och nyutveckling. Varannan vecka uppdateras systemet med en ny version.
 • Systemdokumentation, teknisk dokumentation och vägledning för lokalt ansvariga.
 • Support till lärosätenas första linjes support för Ladok. Öppettid är helgfri måndag-fredag kl. 08.00-16.30. Supporten har begränsad bemanning under semestertider.
 • Utbildningsmaterial i form av presentationer, lathundar, filmer och e-learning som är generiskt och ska kunna användas som det är eller anpassas lokalt.
 • Utbildning av lokal förvaltning i viktiga funktioner så att de ska kunna vidareutbilda användare på sitt lärosäte.
 • Stöd i hantering av data som är gemensamt för lärosätena, såsom nationella utbildningsmallar, bevisinformation, grunddata samt vissa studentdata. Stöd ges även i processer som kräver gemensamt handhavande såsom skyddade personuppgifter m.m.
 • Drift av Ladok som omfattar installation, drift och övervakning av Ladokprogramvara med tillhörande infrastruktur samt kontinuerlig drift av servermiljöer. Övervakning av produktionsmiljön görs helgfri måndag-fredag kl. 08.00-16.30 samt helgfri måndag-torsdag kl. 16.30-24.00 och söndag kl. 07.00-24.00. Under terminsstart sker extra övervakning av produktionsmiljön. Lärosätena har tillgång till fyra miljöer:
  • Produktionsmiljön, med upptid för närvarande på 99,5%. Produktionsmiljön tas ned varannan vecka för planerad uppgradering. Akuta rättningar samt backup genomförs utan nedtid.
  • Testmiljön, där lärosätena kan testa funktionaliteten i Ladok. Testmiljön uppgraderas och uppdateras med data från produktionsmiljön varannan vecka.
  • Utbildningsmiljön, som används för att utbilda användare. Utbildningsmiljön uppgraderas varannan vecka. Uppdatering med data från produktionsmiljön planeras fyra gånger per år samt vid större förändringar i databasen.
  • Miljö för utveckling av integrationer. Miljön uppgraderas och uppdateras med data från produktionsmiljön varannan vecka.

Systemet Ladok innehåller stöd för:

 • Hantering av utbildningsutbudet för en rad olika utbildningsformer och -nivåer. Ett generaliserat stöd erbjuds för utbildning/utbildningstillfällen som kan hanteras i form av kurser/åtaganden respektive utbildning bestående av sammanförda kurser/åtaganden. Kurser/åtaganden kan innehålla delar för examination s.k. moduler. Stöd erbjuds för utannonsering av utbildningsplatser via NyA.
 • Hantering av studenters identiteter samt tillhörande uppgifter så som namn, kontaktuppgifter, studieavgiftsskyldighet, avstängning. Hantering av folkbokföringsuppgifter (namn, personnummer och adress) görs gemensamt med NyA via det gemensamma studentregistret.
 • Hantering av studenternas förväntade deltagande i studier, faktiskt deltagande inom specifikt utbildningstillfälle, uppgifter om behörigheter, eventuella återbud, avbrott och utbytesstudier.
 • Möjlighet att ta del av samlad information om studentens studier vid övriga partslärosäten.
 • Hantering av underlag för betygsättning och resultatrapportering samt lagring av attesterade resultat. Resultat kan även innefatta dokumentation av meriter/resultat som uppnåtts och redovisats på annat sätt än i Ladok och/eller kan utgöra grund för ett beslut om tillgodoräknande. Möjlighet att rapportera deltagande och resultat vid aktivitetstillfällen i form av laboration, seminarium etc.
 • Hantering av examina, kursbevis respektive bevis över genomförd utbildning.
 • Tillgång till uppföljning genom ett antal fasta rapporter med möjlighet till export av rapportdata och/eller underlagsdata. Lärosätena erbjuds en lokal uppföljningsdatabas där utsökning av utvalt data är möjligt via valfritt analysverktyg.
 • Tillgång till gränssnitt för integration med Ladok via REST-tjänster, Atomfeeds och LIS-adapter.
 • Integrationer med CSN, NyA, Migrationsverket och SCB.
 • Enkelt ärendestöd för att hantera vissa typer av studentrelaterade frågor.
 • Tillgång till ”Ladok för studenter” där studenter själva kan registrera sig på kurser, se sina aktuella kurser och betyg, göra avbrott, byta kurstillfälle, anmäla sig till aktivitetstillfällen, ta ut verifierbara intyg, ansöka om tillgodoräknande och ansöka om bevis.
 • Möjlighet för utbytesstudenter att hämta uppgifter elektroniskt från anslutna lärosäten  – Emrex.
 • Begränsade möjligheter till redigerade utskrifter samt begränsade möjligheter till kompletta uppgifter via export till strukturerad fil.

Tillgänglighet i Ladok

Vår ambition är att alla studenter ska kunna använda Ladoks studentsidor. Lagkrav som beskrivs i föreskrifter från Myndigheten för digital förvaltning säger också att digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust så att den blir tillgänglig för alla, oavsett exempelvis funktionsnedsättning. Därför arbetar vi kontinuerligt med tillgängligheten.

Under 2019-2020 har vi bland annat genomfört användningstester med personer med funktionsnedsättning och låtit experter göra en systematisk granskning utifrån kriterier i relevanta standarder (EN301549 och WCAG 2.1 AA). En tillgänglighetsredogörelse finns tillgänglig här. Vi arbetar med att åtgärda brister som upptäckts genom dessa genomgångar.

Kontakta oss vid bristande tillgänglighet

Trots våra ansträngningar finns det risk för att det ändå förekommer brister. Det är nämligen inte möjligt att rekrytera användningstestare med alla typer av funktionsnedsättningar, och inte heller att expertgranska med alla kombinationer av hjälpmedel, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Om studenterna upplever bristande tillgänglighet vill vi att de hör av sig och beskriver de hinder de stött på, så att vi kan se till att de får den digitala service de har rätt till (och göra något åt bristerna). De får då kontakta Ladok-representanten vid sitt lärosäte

2021-09-03 | Webmaster