Supportstugor

Här finns frågor och svar från supportstugorna om Individuell studieplan (ISP). Inbjudan till supportstugor finns i kalendern på ladok.se.

Supportstuga 23 november

Fråga Svar
Ni har pratat om framtida åtgärder för ”Avklarad” och ”Avbrott”. Har ni någon tanke på en funktion för att hantera en annan typ av uppehåll eller frånvaro (föräldraledig, sjuk)? Kanske visa dokumenterat studieuppehåll? Dokumenterat studieuppehåll i Ladok kommer att visas i ISP. Vi känner till att det finns andra typer av förlängningsgrundande frånvaro och vi kommer att återkomma till det längre fram
Kan inte huvudhandledaren använda ”Kommentera” i tidplanen? Det kan man. Huvudhandledaren måste ha behörighet för att kunna kommentera.
Kan lärosätet sätta obligatoriska fält? Nej, inte i dagsläget. Frågan kommer att lyftas på Tematräffen den 8 december.
I dagsläget verkar det inte gå att använda innevarande halvår när man ska lägga in en planerad kurs. Går det att lägga till? Ibland kan man ju vilja planera för en kurs i slutet av innevarande halvår. Vi tittar på det just nu. Kommer ut i sprint 232 som går ut i produktion den 6 december.
Finns det några planer för att redan tidigare inlagda kurskoder och kurstillfällen för kurser på forskarnivå kan hämtas upp när man lägger in en planerad obligatorisk eller valbar kurs? Kommer en planerad kurs kunna skapa ett förväntat deltagande i fliken ”Studiedeltagande”? Vi har ingen planering för det nu men kan eventuellt komma att komma framöver. Det är en fråga för framtiden.
Går det att få in beslutsdatum i ”Grunduppgifter”? Nej, inte i dagsläget. Beskriv gärna behovet och skicka in en ändringsbegäran i Jira. Nej, inte i dagsläget. Beskriv gärna behovet och skicka in en ändringsbegäran i Jira.
Syns den uppladdade allmänna studieplanen för doktoranderna i Ladoks studentingång?

Ja, Ladok för studenter har samma information som Ladok för personal.

Vad ska stå under ”Övriga krav” i fliken Allmän studieplan? Är det information som inte framgår av den allmänna studieplanen? Kan ni ge exempel?

Exempelvis om det finns vissa specificerade kurser, konferenser, seminarier m.m. som doktoranden behöver delta i eller andra krav som inte är i form av poängkrav och inte redan anges i den allmänna studieplanen. Det är upp till lärosätet att bestämma vad som kan dokumenteras där.

I ”Grunduppgifter” under ”Delmål i forskarutbildningen”, går det att söka på enstaka ord i texten i Fritext?

Vi behöver veta mer om den här frågan för att kunna besvara den.

I fliken ”Studieaktivitet och finansiering”, kommer man att kunna ändra i rullistan för studiefinansieringsalternativ? Går det att se till att bara aktuella alternativ finns med i listan? Nej, det går inte att ändra i rullistan. Värdena är Ladok-gemensamma och hämtas från Grunduppgifter i Ladok. Just nu visas alla värden men förslag finns för att endast visa aktuella värden.
Går det att bifoga mer än en fil i ”Avhandlingarbete/Sammanfattning”? Nej, i dagsläget går det endast att ladda upp en fil i de paneler där möjlighet till uppladdning finns.
Ska ”Planering och uppföljning” i ”Avhandlingsarbete” användas löpande eller bara vid revidering? Hur ska fältet anteckning användas? Lärosätet bestämmer hur panelerna ska användas. För att kunna användas löpande måste versionen vara ”öppen”, d.v.s. ej fastställd. Information som läggs in i fältet ”Anteckning” rensas inte utan sparas i versionen vid fastställande.
Hur ska ”Del av avhandlingsarbetet” användas? Det är rörigt att skilja på avhandlingsarbete och del av avhandlingsarbete. Det är för detaljerad information under ny plan, utan det borde finnas en tydligare uppdelning mellan grov planering och detaljerad planering.

Del av avhandlingsarbete kan t.ex. vara en artikel eller ett kapitel i doktorandens avhandling. Sidan Avhandlingsarbete handlar om hela avhandlingsarbetet på en mer övergripande nivå.

Rubriken ”Osorterade attesterade resultat” under ”Konferenser och kurser” är otydlig och borde ändras. Även om en konferens inte är en kurs så borde den kunna planeras och märkas upp som avklarad. Var syns konferenser som inte ger poäng? Var framgår utbyten?

Kurser och individuella åtaganden som resultatrapporteras i Ladok visas som ”Avklarad” i fliken Kurser och konferenser. Om konferensen (individuellt åtagande) inte är resultatrapporterad i Ladok visas den inte heller i sammanställningen. Du kan lägga in ett individuellt åtagande utan omfattning genom att ange 0 hp i omfattningen och efter registrering och resultatrapportering kommer den med i sammanställningen som ”Avklarad”.
Uppgiften om att en doktorand har varit på/är på ett utbyte visas
inte i ISP i dagsläget.

Varför hämtas inte tillgodoräknanden som finns på studentens översikt in i ISP? De går inte heller att lägga in manuellt. Tillgodoräknanden som har ”Annan specifikation” (ofta med Andra resultat som grund) som mål visas fr.o.m. sprint 231.
Ska tidplanen vara redigeringsbar på något sätt eller hämtas information bara in här? Tidplanen borde vara mycket mer överskådlig och innehålla tex utbyten och konferenser. Det vore önskvärt om det gick att byta visningsläge (sortera på nyast eller äldst)  Tidplanen är inte redigeringsbar utan hämtar endast information från flikarna Grunduppgifter, Handledarsamtal, Avhandlingsarbete samt Kurser och konferenser och redovisas per kalenderhalvår. Konferenser, seminarier och övriga aktiviteter visas här om de är inlagda som ett individuellt åtagande. Uppgiften om att en doktorand har varit på/är på ett utbyte visas inte i ISP i dagsläget. Beskriv gärna behovet och skicka in en ändringsbegäran i Jira.
Hur vet man vilken information som måste finnas i en ISP? Obligatoriska fält bör märkas upp. Nu oklart vad som måste fyllas i och inte. Ska det gå att redigera i alla flikar eller ska vissa vara ”döda flikar” där information hämtas in från övriga ISP:en, exv tidplan.

Vilken information som ska ingå i den individuella studieplanen framgår ofta av den allmänna studieplanen. Det kan också finnas särskilda styrdokument (riktlinjer) på lärosätet som föreskriver vad som ska ingå i den individuella studieplanen. Eftersom reglerna ser olika ut på lärosäten har vi endast angett obligatoriska fält som krävs för systemet ska fungera.

Det går inte att redigera i alla flikar utan vissa uppgifter hämtas från övriga delar av Ladok och går inte att ändra i ISP.

Kommer vi att kunna dölja/låsa grunduppgifter i ISP:en, så att bara administratörer kan justera t ex ”Antagen till” och ”Allmän studieplan”. På tematräffen kommer vi att diskutera lokala anpassningar där bl.a. denna fråga ingår.
Kan ni berätta mer om tanken med handledarsamtal? Vad är bakgrunden till denna funktion och hur ska den användas? Vad är skillnaden på uppföljnings- och karriärsamtal? I samband med den årliga uppföljningen av ISP kan doktorandens och huvudhandledarens åtaganden och ansvar dokumenteras vid ett handledarsamtal för att sedan följas upp vid nästa årliga uppföljning. Många lärosäten har uttryckt behov av att även kunna dokumentera att ett karriärsamtal har ägt rum. I den allmänna studieplanen kan det också finnas ett krav på att så ska göras
Var i ISP ska handledningens organisation dokumenteras? T ex hur ofta huvudhandledare och doktorand träffas och vilka resurser man har tillgång till.

Informationen kan dokumenteras i fliken Handledare och beslutsfattare där man kan ange handledarinsats för respektive huvudhandledare och handledare men också formerna (t.ex. omfattning) för handledningen. Vilka resurser doktoranden har tillgång till kan läggas in i fritextfältet ”Anteckning”

Kan ni ge exempel på hur rollen ”Referensperson” kan användas i en process? På vissa institutioner kan en doktorand ha upp till fem biträdande handledare, vilka alla behöver vara en del av beslutsprocessen.

Det är lärosätet som definierar vad som utmärker en ”referensperson”. t.ex. studierektor.

Det har tidigare presenterats en leveransplan ”Inför att köra piloter”  (Lokala anpassningar, Skräddarsy behörighet, Förväntat fastställandedatum och påminnelse, Pågående revidering, Institutionstjänstgöring, Förlängningsgrundande aktiviteter, Ändringslogg) samt ”Inför större utrullning” (Utsökning av ISP, Ladok startsida, Utsökning av huvudhandledare och handledare, Sammanställningsvy av ISP).

Vad menas med ”Inför att köra piloter”? Ska detta vara infört innan det är aktuellt att påbörja en pilot på lärosätet? Vilken tidsplan finns?

Detta är Ladoks förslag på leveransplan för utveckling av funktionalitet som vi tog upp på vår förra Tematräff. Denna plan kan komma att ändras. Det är upp till varje lärosäte när de vill börja med sina piloter. Planen är uppdelad i 2 delar ”Inför att köra piloter och Inför större utrullning” där vi vid den senare tänker oss funktionalitet som behövs när lärosätet börjar få volym i antal doktorander. Vi kommer att prata mer om Leveransplanen vid Tematräffen i December.
Hur tänker ni kring att doktoranderna ska använda studentladok eller personalladok?
Vi har fått till oss att personalladok är mycket tydligare.
ISP är byggt för att doktoranderna ska arbeta med sin ISP i Ladok för studenter. All funktionalitet finns i båda varianter. Ladok för personal är byggd för att användas av anställda på lärosätet och de behörigheter man tilldelas är också anpassade utefter det.
Kan man ta bort pågående revisioner? T.ex. avseende doktorand som slutat eller om man vill starta en ny revision om processen förändrats. I dagsläget kan man inte ta bort en pågående revision. Men vi ser över möjligheterna att avsluta en ISP om doktoranden t.ex. gör avbrott samt på möjligheten att kunna avbryta en process.
Det verkar inte som att man kan ta bort kurser som ligger som osorterade. Stämmer det? Ja det stämmer. Kurserna som visas under osorterade kurser hämtas in från resultatrapporteringen för ämnestillfället.
Hur är det tänkt att det ska hanteras om det finns osorterade moment som inte ska ingå i ISP:n? Vad är anledningen till att man har kurser inom ämnestillfället som inte ska tillhöra forskarutbildningen? I så fall får dom ligga kvar som osorterade och inte sorteras in.
Det verkar inte gå att ta med kurser på grund- och avancerad nivå? Verkar som att det ska hanteras via tillgodoräknande. Stämmer det? Att en kurs på t.ex. avancerad nivå kan ingå i en ISP och senare i en examen gör ju inte att kursen helt plötsligt är på forskarnivå. Jag jämför med att en kurs på grundnivå kan ingå i en examen på avancerad nivå utan att denna först måste tillgodoräknas och därmed helt plötsligt anses ligga på avancerad nivå. Det här är en fråga som rör tillgodoräknanden och vad som tas med i ämnestillfället i Ladok, inte ISP. Till ISP hämtar vi tillgodoräknanden och övriga resultat som beslutats av examinator. SCB samlar in uppgifter om tillgodoräknanden inom forskarnivån. Grunden för det finns i SFS 1993:1153, kap. 3, om vad SCB:s universitets- och högskoleregister ska innehålla, i 7§ för forskarnivån bl.a. ”tillgodoräknad utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet i högskolepoäng och, i förekommande fall, om tillgodoräknandet avser utbildning på grundnivå eller avancerad nivå”.

När det gäller förenkling av tillgodoräknandeförfarandet kommer behov/önskemål som inkommit till Ladok att tas med i arbetet med att förenkla tillgodoräknandeförfarandet (och olika varianter av detta) inom ramen för examensärenden.

Det verkar som att forskarkurser vid andra lärosäten inte kan väljas med utan tillgodoräknande. Ja det stämmer. Se svar ovan.
Om vi förstått det rätt måste det som blir valbart bland kurser och konferenser ligga under aktuellt ämnestillfälle. Detta blir problematiskt t.ex. har vi en som läste två kurser på forskarnivå innan han blev antagen. I och med detta ligger dom ju såklart som fristående kurser. Nu är han doktorand och dom ska ingå i hans ISP. Eftersom dom är fristående kurser visas dom inte. Att tillgodoräkna dessa blir ju mycket märkligt. Att registervårda in dom under ämnet blir ju inte sant. Hur tänker ni att dessa ska hanteras? Ja detta måste tillgodoräknas, se svar ovan.
Det verkar som att Annat resultat inte kan väljas med. Stämmer det? I dagsläget visas inte Annat resultat. Lärosätena hanterar Annat resultat på olika sätt. Beskriv gärna behovet och skicka in en ändringsbegäran i Jira.
2023-12-04 | Webmaster