Individuella studieplaner 

Ladokkonsortiet utvecklar en lösning för att hantera individuella studieplaner (ISP) på forskarnivå i Ladok. Målet är att kunna upprätta och revidera individuella studieplaner enligt lärosätets process, och att informationen ska vara tillgänglig i både Ladok för personal och Ladok för studenter.

Idag använder lärosätena andra system eller olika lokala lösningar för att hantera de individuella studieplanerna. Genom att ha en gemensam lösning i Ladok kan arbetet samlas i ett och samma system. Det skapas också en tydligare koppling mellan planerade och utförda aktiviteter för doktorander, genom att utnyttja existerande information i andra delar av Ladok.

Genomförande

Under våren 2022 genomfördes en förstudie för att beskriva hur en lösning för individuella studieplaner (ISP) på forskarnivå i Ladok kan se ut och vilken nytta som finns med den. Styrelsen fattade beslut om att påbörja utvecklingsarbetet i juni 2022.

Arbetet inleddes i augusti 2022 med användarintervjuer med doktorander, handläggare och med handledare och beslutsfattare.

Under hela utvecklingens gång får användare parallellt testa på den nya funktionaliteten, för att vi ska få in återkoppling på hur den upplevs redan innan det levereras. Inbjudan till att delta i testen skickas till alla lärosäten.

Under våren 2023 kommer Ladokkonsortiet hålla i tematräffar för att informera om arbetet och demonstrera funktionaliteten. Efter varje tematräff kommer lärosätet kunna skicka in återkoppling via ett frågeformulär. Inbjudan till tematräffarna läggs upp i kalendern på ladok.se.

Tidsplan

Funktionaliteten kommer först levereras i testmiljöerna av Ladok för personal, preliminärt juni 2023. Då kan man på lärosätet börja testa på funktionaliteten och utbilda sina användare. I samband med det släpps också lathundar och övrigt utbildningsmaterial.

Den första leveransen i produktionsmiljön är planerad under hösten 2023. Lärosätet styr själva om och när de vill börja använda den nya funktionaliteten.

Efter den första leveransen fortsätter utvecklingen i det vanliga sprintarbetet, och förbättringar levereras löpande.

 

Mer information

Förstudierapport

Artikel på ladok.se

Presentation på Ladokinformation, december 2022

Genomförda tematräffar

2023-02-15 | Webmaster