Bakgrund och genomförande

Ladokkonsortiet påbörjade arbetet med stöd för digital examen 2021. Ett gediget utrednings- och förankringsarbete har skett inom sektorn, där bland annat följande instanser har varit med:

 • SFS (Sveriges förenade studentkårer)
 • SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbunds) expertgrupp för studieadministrativa frågor
 • Jurist specialiserad på universitetsjuridik
 • Nätverket för arkiv och registratur
 • Nätverket för studieadministrativa chefer

Inför och under utvecklingsarbetet hålls kontinuerlig kontakt med en användargrupp med examenshandläggare. Deltagarna i gruppen har varierat och följande lärosäten har varit representerade:

 • Göteborgs universitet
 • Lunds universitet
 • Chalmers tekniska högskola
 • Linköping universitet
 • Malmö universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Uppsala universitet
 • Kungliga musikhögskolan
 • Örebro universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal)

Inför leverans av funktionaliteten för att dela examen har användningstester hållits med användare (studenter/alumner) samt med arbetsgivare/intressenter som behöver kontrollera examen.

Vidare har användningstester hållits med studenter/alumner när funktionalitet för att kunna ta del av sitt examensbevis (både vid utfärdande och vid ändringar/rättelser av bevisdokument) testats.

Användningstester med examenshandläggare har hållits för hantering av ändringar och rättelser av beslut om examen.

2023-10-10 | Webmaster