Ladok

Inspiration och tips för utbildare

2018-05-24

Vissa lärosäten har gått över till nya Ladok medan andra lärosäten nu planerar inför övergången. Den 23 maj hölls en workshop med utbildning i fokus. Lärosätenas lokala Ladokutbildare och utbildningsplanerare var inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter, flagga för vilka utmaningar som finns och uttrycka önskemål vad gäller utbildningarna. Deltagarna önskade fler träffar av liknande slag så håll ögonen öppna efter nya inbjudningar i höst.

Anders Vestin och Klara Nordström som bjudit in till träffen är de som ansvarar för att ta fram det nationella utbildningsmaterialet till alla lärosäten.

Under dagen samlades alla deltagare gruppvis för att utbyta erfarenheter, diskutera olika utmaningar och ge goda exempel från sitt eget lärosäte.

Utmaningar och frågor att fundera över

 • Avsätt tillräckligt med tid och resurser både för den lokala projektorganisationen och vid institutionerna.
 • Viktigt att utbildarna själva verkligen får tid att lära sig systemet så att de har kompetensen att lära ut. Det tar tid att bli expert.
 • Poängtera för verksamheten att detta handlar om verksamhetsprocesser, inte bara införandet av ett nytt system. Här har institutionerna ett stort ansvar och det blir konsekvenser för personalen om detta inte tas på allvar.
 • Utmaning att ta fram en bild för helheten över de olika flödena: när gör man vad, vid vilken tidpunkt och i vilket system.
 • Nya releaser kommer varannan vecka. Hur uppdaterar vi materialet när det förändras? Hur informerar vi om förändringarna på bästa sätt?
 • Kan konsortiet ta fram utbildningsmaterial till slutanvändare när arbetet sköts så olika vid olika lärosäten?
 • Den nya terminologin ser helt annorlunda ut. Skulle behövas en ordlista som översätter gamla processer till nya begrepp och rutiner.

 

Användbara tips

 • Satsa på att nå ut med information till prefekter och studierektorer. Tar de ansvar så att personalen kan avsätta tid för utbildning och förberedelser, och den extra tid som övergången kräver så går det mycket lättare.
 • Stötta kurs- och studieadministratörerna. I många fall har de startat egna utbildningar för personalen vid institutionen.
 • Gå ut till lärarna och utbilda tidigt. Satsa på att nå ut till lärarna för att ”få dem över tröskeln”, annars blir det svårt. Bra för lärare att förstå rättssäkerheten så ta gärna med en jurist som kan förklara den juridiska aspekten varför vissa uppgifter måste ligga på läraren.
 • Informera öppet, länge och konsekvent så att inga felaktiga rykten tar fart.
 • Berätta inte bara om förändringarna utan också om de förbättringar som systemet medför. Vissa moment tar längre tid men det finns många fördelar som måste lyftas fram.