Ladok

Från frågestunden om förstudien Gemensamt stöd för utbildningsplanering

2020-03-13

Den 11 mars var det dags för frågestund i Stockholm om förstudien Gemensamt stöd för utbildningsplanering.  Runt 50 personer var samlade för att diskutera innehållet i den rapport som skickats ut. Mauritz Danielsson, Malin Zingmark och Karin Schelén berättade om innehållet i rapporten och svarade på lärosätenas frågor. Bilderna som visades finns här.

Detta är i huvudsak de områden som diskuterades (våra svar i kursiv text):

Finansiering

Hur vet ni att ni räknat rätt vad gäller utvecklingskostnaden?

Vi har mer information nu inför utvecklingen av en gemensam lösning än vad vi hade när Ladok3-projektet startades. Men givetvis kan det hända saker som gör att uppskattningen inte håller.

Hur hanteras drift/förvaltning under de första 6 åren?

Under de första 2,5 åren ingår drift/förvaltning i genomförandeprojektet. Under de kommande 3,5 åren hanteras drift/förvaltning inom Ladokkonsortiets budget.

Prioritering mot utvecklingen av Ladok

Det behöver inte göras någon prioritering gentemot utvecklingen av övriga Ladok då detta har en separat finansiering.

Stämman

Vilka frågor kommer att tas upp för omröstning på stämman?

Det ska styrelsen ta ställning till efter att remissvaren kommit in.

Integrationer

Prestandan är viktig.

Vi vet om att det är viktigt för lokala integrationer att få bra prestanda, detta har vi tagit hänsyn till och kommer att beakta och vidareutveckla lösningen allteftersom.

Informationsmodell och dokumentation behövs för att kunna bygga integrationer.

Vi är väl medvetna om behovet av bättre dokumentation om APIerna och det är pågång redan under 2020.

Krav

Hur kommer formen för insamling av krav att se ut? Tekniska krav?

Det är för tidigt att kunna beskriva det. Men olika sätt att samla in de tekniska kraven behöver också finnas.

Kommer många lärosäten att behöva bygga kompletterande lösningar?

Det är svårt att svara på men vi bedömer att med den kravbild som vi beskrivit så kommer de flesta behov att mötas. Och kommer nya behov upp efter genomförandeprojektet så kan det tas med i vidareutvecklingen av lösningen. Målet är att så många som möjligt ska slippa bygga kompletterande lösningar.

Viktigt att se över hela flödet utbildningsplanering/Ladok/NyA.

Processtödet kan bli komplicerat att förvalta och supporta ett så komplext systemstöd.

Ok.

Förändringar i utbildningsinformation

Kommer förändringar i utbildningsinformation att påverka befintlig funktionalitet?

Ja det kommer det att göra. En del av förändringarna är efterfrågade redan idag. Och vi får försöka ta hänsyn till hur lärosätena påverkas av de förändringar vi gör.

Risker

Det blir mer sårbart i framtiden när både Ladok och informationen i utbildningsdatabaserna finns i samma system.

Ja.

Funktionalitet

Sker utveckling för alla utbildningsformer samtidigt?

Ja.