Ladok

Förtydligande om överföring av studiedeltagande på utbildning på forskarnivå till SCB

2017-12-08

Under webbutbildningen 5 december 2017 uppstod frågor angående hur studiedeltagande ska dokumenteras för en person som först deltar i utbildning som avses leda till licentiatsexamen och sedan går över till utbildning som avses leda till doktorsexamen, samt hur hanteringen påverkar överföringen till SCB. Vi vill förtydliga denna hantering.

Till att börja med är det viktigt att understryka att ”senare del” inte längre har någon specialbetydelse på forskarnivå så som det har i gamla Ladok (där det syftar på antagning till senare del efter uttagen licentiatsexamen). Attributet skall i nya Ladok fungera likadant oavsett utbildningstyp. Det betyder att lärosätet själv kan avgöra hur man vill använda attributet och då främst med avseende på uppföljningsändamål.

När det gäller rapporteringen till SCB så används uppgiften om vilken examen utbildningen avses leda till. Lämpligen görs i dessa fall därför ett tillfällesbyte från ämnestillfälle som avses leda till licentiatsexamen till ett ämnestillfälle som avses leda till doktorsexamen.

Attributet ”avses leda till” konverteras in via IK-mallen för ämnestillfälle och behöver alltså inte kompletteras i efterhand.