FAQ delning av examen

For English version, please see below.

 

Delningen försvinner från Ladok för studenter och på kontrollsidan får mottagaren information om att personnummer och/eller kontrollkod är felaktig.

Om kontrollkoden inte fungerar, vänd dig till det lärosäte som utfärdat din examen för att få hjälp med att verifiera din examen.

Det är även möjligt att logga in i Ladok för studenter med eduID eller med ett användarkonto via Antagning.se / Universityadmissions.se.Om du inte har tillgång till detta, vänd dig till det lärosäte som utfärdat din examen för att höra om det är möjligt att förlänga giltighetstiden för ditt studentkonto.

Det är en förenklad version av din examen som visas. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in på kontrollsidan med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och av flera mottagare.

Nej, i nuläget visas bara resultaten som ingår i examen. För att mottagaren ska kunna se övriga resultat krävs ett resultatintyg.

Nej, endast uppgifter som ingår i examen visas (inklusive ingående resultat).

Om du har en examen som finns dokumenterad i Ladok men inte kan delas beror det på att lärosätet inte tillgängliggjort ”dela examen” för sina studenter.

I nuläget är det endast examina som går att dela.Det finns en rad utbildningar som inte leder till examen utan i stället till ett ”bevis över genomförd utbildning. Dessa bevis kan i nuläget inte delas med mottagare. Eventuellt kommer de bevis som går att dela att utökas framöver.

Kontrollen sker mot det riktiga personnumret, alltså samma som i examensbeviset men ett annat personnummer än det som används i Ladok.

För studenter med examensbevis som utfärdats med ett T-nummer sker kontrollen mot det personnummer som finns i Ladok vid tidpunkten för kontrollen. Detta gäller oavsett vilket personnummer som står i examensbeviset eller om studenten fått ett svenskt personnummer (före eller efter utfärdande av examen) som inte förts över till Ladok.

Alla examina som är registrerade i Ladok går att verifiera. När man började använda Ladok/registrera examina där, kan skilja sig mycket åt mellan lärosäten.

 

FAQ  Sharing degrees

 

The sharing dissapears from Ladok for students. On the verification page, the recipient gets information that the personal identity number and/or control code is incorrect.

If your verification code doesn’t work, please contact the higher education institution that issued your degree to get help verifying your degree.

It is also possible to log in to Ladok för students using eduID with a user account via Antagning.se/Universityadmissions.se. If you do not have access to this, please contact the higher education institution that issued your degree to see if it is possible to extend the validity of your student account.

A simplified version of your degree is displayed. You can see what is shared with the recipient by logging in to the verification page using the control code and your personal identity number. The same code can be used multiple times and by multiple recipients. 

No, at present only the results that count towards your degree are displayed. To see other results, the recipient will need a transcript of records. 

No, only information about your degree is displayed (including course results). 

If your degree is registered in Ladok but cannot be shared, it is because the higher education institution has not enabled “share degree” for its students. 

There are a number of programmes that do not lead to a degree but for which a certificate of completed education is issued. At present, these certificates cannot be shared with recipients. The list of certificates that can be shared may be expanded in future.

Verification is made against the real personal identity number; i.e. the same personal identity number used on the degree certificate, not the one used in Ladok.

Verification of a degree awarded to a student issued with a T-number is against the personal identity number registered in Ladok at the time of verification. This applies regardless of which personal identity number is stated on the degree certificate or whether or not the student has been issued with a personal identity number by the Swedish Tax Agency (before or after the degree was awarded) that has not been registered in Ladok.

All degrees registered in Ladok can be verified. The date on which a given higher education institution began using Ladok/registering degrees varies considerably from one institution to the next. 

 

2022-05-31 | Åsa Lindberg