Cookiepolicy för Ladok

Allmänt

Denna policy beskriver hur vi använder cookies i Ladok. För att Ladok ska fungera på ett optimalt sätt skickar vi ibland små filer till din dator, telefon eller surfplatta. Dessa filer kallas för cookies, eller på svenska kakor. Cookies hjälper oss att förbättra upplevelsen av Ladok för dig som användare.

Cookies hjälper oss att komma ihåg dina inställningar under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in i Ladok eller bläddrar mellan olika flikar. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att Ladok inte fungerar optimalt.

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa Ladok efter dina val. När utgångsdatumet passerats raderas cookien och när du loggar in så skapas den igen. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker Ladok och skickas mellan din enhet och vår server under tiden du använder Ladok och raderas när du stänger din webbläsare.

Varför använder Ladok cookies?

Genom att använda cookies känner Ladok igen din enhet när du besöker oss igen. Ladok använder även cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden inom Ladok, för att kunna vidareutveckla systemet. Cookies används inte för att identifiera dig som person utan insamling sker på aggregerad nivå.

Samtycke till användning av cookies

Du samtycker till Ladoks användning av cookies, enligt den här cookiepolicyn, genom att fortsätta använda Ladok med inställningen att tillåta cookies i din webbläsare. Om du, av någon anledning, inte samtycker till användandet av cookies i Ladok, så kan du följa råden nedan kring hur du kan påverka användningen av cookies.

Med hjälp av råden nedan, kan du, när som helst, enkelt styra hur cookies används på din enhet via dina inställningar i webbläsaren, inkluderat att kunna avstå eller radera cookies. Notera att även om du avaktiverar cookies helt, så kommer du kunna använda Ladok, men det kan påverka viss funktionalitet av systemet.

Hur du kan påverka användningen av cookies

Du bestämmer själv om du vill godkänna cookies på din enhet eller inte. Du kan gå in på inställningar i din webbläsare och läsa om hur du kan styra användningen av kakor. Till exempel kan du ställa in din webbläsare till att blockera alla kakor, att endast acceptera vissa kakor eller att kakor raderas när du stänger din webbläsare. Observera att om du väljer att blockera kakor i din webbläsare som används i Ladok kan det medföra att tjänsten inte fungerar optimalt.

 


General

This policy describes how we use cookies in the system  Ladok. In order for Ladok to work in an optimal way, we sometimes send small files to your computer, phone or tablet. These files are called cookies. Cookies help us improve the user experience of Ladok.

Cookies help us to remember your settings for a certain period of time. The idea is that you do not have to change the settings every time you enter Ladok or scroll through different tabs. You can remove or block the cookies, but if you do, Ladok may not offer optimal functionality.

There are two types of cookies; permanent and temporary (so-called session cookies). Permanent cookies are stored as a file on your device for a longer period of time in order to be able to adapt Ladok to your choice. When the expiration date has passed, the cookie is deleted and when you log in, it is created again. Session cookies are temporarily placed on your computer when you visit Ladok and are sent between your device and our server while you are using Ladok and are deleted when you close your browser.

Why does Ladok use cookies?

By using cookies, Ladok recognizes your device when you visit us again. Ladok also uses cookies for evaluation of search and user behavior within Ladok, in order to be able to further develop the system. Cookies are not used to identify you as a person, but collection takes place at an aggregate level.

Consent to the use of cookies

You agree to Ladok’s use of cookies, in accordance with this cookie policy, by continuing to use Ladok with the setting to allow cookies in your browser. If, for any reason, you do not agree to the use of cookies in Ladok, you can follow the advice below on how you can manage the settings of cookies.

Using the advice below, you can, at any time, easily control how cookies are used on your device via your settings in the browser, including being able to refrain from or delete cookies. Note that even if you deactivate cookies completely, you will be able to use Ladok, but this may affect some functionality of the system.

Manage the settings of cookies in Ladok

You decide whether you want to accept cookies on your device or not. You can go to settings in your browser and read about how you can control the use of cookies. For example, you can set your browser to block all cookies, to accept only certain cookies or to delete cookies when you close your browser. Please note that if you choose to block cookies in your browser used in Ladok, this may not work optimally for the service.

2021-11-13 | Webmaster